Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Риторика.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
389.63 Кб
Скачать

Мета і завдання курсу

Мета курсу риторики – дати знання основ класичної і сучасної риторики як науки про мисленнєво-мовленнєву діяльність, спрямовану на переконання, вплів, на досягнення цілей у процесі мовної комунікації, а також виробити у студентів уміння й навички аналізувати та продукувати тексти різного типу відповідно до мети, призначення й умов спілкування в процесі їхньої майбутньої педагогічної роботи. При вивченні курсу риторика необхідно:

  • засвоїти знання, що складають зміст риторики як науки, усвідомити й запам′ятати систему понять, оволодіти риторичною термінологією;

  • вивчити історію і джерела риторики та педагогічної майстерності, тому що кожний відомий ритор був і майстерним педагогом риторики;

  • уважно ознайомитися зі зразками промов якомога ширшого кола визначних ораторів минувшини і сучасності з тим, щоб максимально використати їхній досвід;

  • оволодіти методом риторичного аналізу текстів різних типів промов, навчитися членувати текст, точно визначати тему, тези, докази, операції, мовні засоби (тропи і фігури), доцільність кожного слова;

  • навчитися самому, використовуючи свої знання і досвід інших промовців, продукувати тексти різних типів промов з потрібної теми і для різних ситуацій;

  • виробити в собі уважне і критичне ставлення до свого мовлення і суспільної мовної практики.

Змістовий модуль 1. Риторика як наука

Тема 1.1. Риторика як мистецтво і наука. Предмет риторики

Риторика в системі гуманітарних наук. Предмет риторики: історія, теорія, практика і техніка. Ритор як оратор і вчитель практичного красномовства. Мистецтво публічної промови: переконання і виховання.

Основні розділи риторики: інвенція, диспозиція, елокуція.

Основні поняття класичної риторики. Риторика в системі інших наук.

Тема 1.2. Античні джерела риторики

Міфологія красномовства. Передумови виникнення риторики у Давній Греції та її особливості.

Видатні ритори античної Греції (Перикл, Сократ, Лісій, Горгій, Демосфен, Сократ, Платон).

Внесок Аристотеля у систематизацію риторичних знань античності. Специфіка риторики елліністичного періоду.

Функції риторики у Стародавньому Римі за доби республіки. Ораторство Цицерона.

Риторична діяльність Г. Ю. Цезаря. Риторика часів Римської імперії. Педагогічна риторика М. Ф. Квінті ліана.

Тема 1. 3. З історії української риторики

Виникнення і характерні риси вітчизняної риторики. Мовна культура Київської Русі.

Риторизм у мовотворчості Івана Вишенського, Григорія Сковороди.

Риторика в Києво-Могилянській академії.

Риторична спадщина Феофана Прокоповича. Роль Феофана Прокоповича у модернізації риторичної теорії.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Елементи риторичного дискурсу

Тема 2.1. Інвенція як розділ класичної риторики

Задум, ідея, тема. Гіпотеза. Концепція.

Моделювання аудиторії.

Стратегії і тактики.

Тема 2.2. Основні поняття і закони диспозиції

Основні частини промови (вступ, виклад, висновки), їх характеристика.

Методи викладу матеріалу (дедуктивний, індуктивний, аналогійний, стадійний, концентричний).

Теза і аргумент як основні категорії диспозиції. Логічна аргументація (закони тотожності, суперечності, виключення третього, достатньої підстави). Логічні помилки.

Аналогійна аргументація.

Демонстрація. Типи висновків, доцільність їх використання.

Тема 2 3. Елокуція

Комунікативні ознаки мовлення.

Елоквенція. Поняття тропів та фігур і критерії їх виділення та розрізнення.

Види тропів і їх використання в публічних промовах.

Характеристика основних фігур. Роль і місце фігур у промові. Специфіка їх використання.

Тема 2.4. Акція як завершальний етап реалізації риторичної мети

Риторичний ідеал.

Образ оратора. Образ аудиторії.

Умови ефективної мовленнєвої комунікації. Шляхи подолання опору аудиторії.

Вимоги до вступу. Кінетика, жести. Інтонування. Техніка дихання і техніка мовлення.

Тема 2.5. Види красномовства

Основні роди, види і жанри красномовства.

Академічне красномовство (його структура і мовні ознаки).

Політичне красномовство (його структура і мовні ознаки).

Дипломатичне красномовство, його мовні ознаки.

Похвальне (епідейктичне) красномовство.

Діалогічне красномовство. Еристика (дебати, полеміка, диспут).

Гомілетика. Жанри релігійних промов та їх специфіка.

Риторичний аналіз промови.

Тема 2.6 Філосфські аспекти риторики

Красномовство та філософія

Проблема кореляції між смислом та значенням

Риторична ефективність.Дискурс та наратив

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМА

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ВІДВЕДЕНИХ НА

Разом

Лекц.

Пр-сем занят.

Пер. Мод. К.р.

Самост роб.

Інд. роб.

Змістовий модуль 1. Риторика як наука

Тема 1.1. Риторика як мистецтво і наука. Предмет риторики

8

2

2

0

4

0

Тема 1.2. Античні джерела риторики

16

2

2

0

12

0

Тема 1.3. З історії української риторики

12

2

0

0

10

0

Контрольна робота

2

Змістовий модуль 2. Елементи риторичного дискурсу

Тема 2.1. Інвенція як розділ класичної риторики

8

2

2

0

4

0

Тема 2.2. Основні поняття і закони диспозиції

8

2

2

0

4

0

Тема 2 3. Елокуція

8

2

2

0

4

0

Тема 2.4. Акція як завершальний етап реалізації риторичної мети

11

2

2

0

7

0

Тема 2.5., 2.6. Види красномовства

11

2

2

0

7

0

Контрольна робота

2

Всього годин:

72

16

14

4

42

0