Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Кваліфак 2013.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
322.05 Кб
Скачать

Список використаних джерел

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р.

 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. N 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – NN 40-44. – Ст.356.

 3. Кодекс законів про працю України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 10.04.2012 р. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012

 4. Закон України « Про Охорону праці»

 5. Алексеев Н.Н. Основы философии права / Алексеев Н.Н. – Спб. : Лань, 1999. – 256

 6. Алексеев С.С. Теория права / Алексеев С.С. – М. : БЕК, 1995. – 320 с.

 7. Арендт Х. Vita activа, или О деятельной жизни / Арендт Х. ; пер. с нем. и англ. В.В. Бибихина / Под. ред. Д.М. Носова. – Спб. : Алетейя, 2000. – 437 с.

 8. Балінський А.В. Право людини на правовий захист як парадигма сучасної юридичної науки / Балінський А.В. // Митна справа. – 2007. – № 1. – C. 72-76.

 9. Бачинин В.А. Морально-правовая философия / Бачинин В.А. – Х. : Консум, 2000. – 208 с.

 10. Битяк Ю.П. Адміністративна юстиція і права людини / Битяк Ю.П. // Проблеми законності : респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2000. – Вип. 42. – C.113-118.

 11. Відносини між державою і громадянським суспільством : матеріали «круглого столу». 19 листопада 2003 р. / Ред. кол. Барков В.Ю., Розова Г.В., Степико М.Т., Пищуліна О.М. – К. : Нац. ін-т стратегічних досліджень, 2003. – 115 с.

 12. Гегель Г.В.Ф. Основи філософії права або Природне право і державознавство / Гегель Г.В.Ф.; пер. з нім. Р.Осадчука та М.Кушніра. – К. : Юніверс, 2000. – 336 с.

 13. Гейда О.В. Місце та роль політичних партій у процесі формування громадянського суспільства в Україні / Гейда О.В. // Вісник Національного ун-ту внутрішніх справ. Вип. 29. – Х. : Нац. ун-т внутр. справ, 2005. – С.258-262.

 14. Герасіна Л.М. Розиток проблеми прав людини в ліберальній традиції філософії права / Герасіна Л.М. // Актуальні проблеми формування правової держави в Україні. До 50-ї річниці Конвенції про захист прав людини та основних свобод : матеріали міжнар. наук.-практ. конф : У 2-х ч. – Ч.1. / За ред. проф.М.І. Панова – Х. : Нац. юрид. акад. України , 2000. – С.81-84.

 15. Глухарева Л.И. Методологические аспекты развития теории прав человека / Глухарева Л.И. // Государство и право. – 2006. – № 3. – C. 14-19.

 16. Государственное право Германии ; Сокр. пер. нем. 7-томного изд. – Т. 2. – М.. : Ин-т гос-ва и права РАН, 1994. – 319 с.

 17. Гражданское общество: истоки и современность / Научный ред. проф. И.И. Кальной. — СПб. : «Юридический центр Пресс», 2000. — 256 с.

 18. Гражданское общество, правовое государство и право («Круглый стол» журн. «Гос-во и право» и «Вопр. философии») // Вопр. философии. – 2002. – №1. – С. 3-51.

 19. Дворкін Р. Серйозний погляд на права / Дворкін Р.; пер. з англ. А. Фролкін. – К. : Основи, 2000. – 519 с.

 20. Захарчук С. Співвідношення права та моралі: історико-теоретичні аспекти / Захарчук С. // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №4. – С. 133-136.

 21. Калюжний Р.А., Андрущенко І.Г. Зловживання правом: сутність та шляхи протидії / Калюжний Р.А., Андрущенко І.Г. // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 8. – C. 16-22.

 22. Коен Дж. Л, Арато Э. Гражданское общество и политическая теория / Коен Дж. Л, Арато Э.; пер. с англ. / Общ. ред. И.И. Мюрберг. – М. : Весь мир, 2003. – 784 с.

 23. Козюбра М. Природа соціальних прав людини та особливості механізмів їх реалізації / Козюбра М. // Вісник Конституційного Суду України. – 2002. – №5. – С.57-61.

 24. Кондрашов В.А. Новейший философский словарь / В.А. Кондрашов, Д.А. Чекалов, В.Н. Корпулина; под. общ. ред. А.П. Ярощенко. – Изд. 2-е. – Ростов-на/Д : Феникс, 2006. – 672 с.

 25. Короткий філософський словник-довідник : Українсько-англо-німецько-французький словник-довідник / За ред. І.П. Чорного та О.Є. Бродецького. – Чернівці : Рута, 2006. – 288 с.

 26. Крижанівський А.Ф., Крезе О.О. Громадянське суспільство і механізм дії права: проблеми співвідношення і взаємодії / Крижанівський А.Ф., Крезе О.О. // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. – Одеса: Юрид. літ., 2003. – Вип. 21. – С. 22-27.

 27. Кулик О. Роль молодіжних громадських організацій у становленні громадянського суспільства (на матеріалах м. Києва) / Кулик О. // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2005.– № 4. – С.358-365.

 28. Култыгин В.П. Исследования социальной структуры в переходных обществах (историко-методологический обзор) / Култыгин В.П. // Социологические исследования. – 2002. – №4. – С.121-129.

 29. Легуша С.М. Правозастосовча діяльність: теоретико-правовий та історичний аспекти / Легуша С.М. // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 30. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – С.31-40.

 30. Легуша С.М. Реалізація та дія права: проблеми співвідношення та взаємозв’язку / Легуша С.М. // Часопис Київського ун-ту права. – 2006. – № 4. – C. 24-28.

 31. Лєсогоров М.М. Виконання судових рішень як інститут гарантії захисту прав людини / Лєсогоров М.М. // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / Голов. ред. С.В. Ківалов; відп. за вип. Л.І. Кормич. – Одеса : Юрид. літ., 2002. – Вип. 13-14. – C. 112-118.

 32. Линник І. Філософські поблеми перехідного суспільства / Линник І. // Вісник Київського Національного торговельно-економічного ун-ту. – 2001. – №4. – С.12-18.

 33. Лукаш С.Ю. Деякі проблеми удосконалення правового статусу політичних партій в процесі формування громадянського суспільства в Україні / Лукаш С.Ю. // Правова держава Україна: проблеми, перспективи розвитку : короткі тези допов. та наук. повідомлень Респ. наук.-практ. конференції 9-11 листопада 1995 р. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 1995.– С. 126-127.

 34. Любченко П.М. Громадянське суспільство: концептуальні особливості інтерпретації / Любченко П.М. // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб.наук. праць. Вип. 6. – Х. : Право, 2003. – C. 3-15.

 35. Магновський І. Демократична, соціальна, правова держава і громадянське суспільство: єдність та обумовленість / Магновський І. // Право України. – 2005. – №7. – С.25-29.

 36. Максимов С.И. Правовая реальность: опыт философского осмысления / Максимов С.И.: Монография. – Х. : Право, 2002. – 328 с.

 37. Марсель Г. Homo viator / Марсель Г. ; пер. на укр. В.Й. Шовкуна. – К. : Видавничий дім «КМ Academia», Університетське видавництво «Пульсари», 1999. – 320 с.

 38. Мачкув Е. Преобразование коммунистического тоталитаризма и посткоммунистическая системная трансформация: проблемы, концепции, периодизация / Мачкув Е. // Политические исследования. – 2000. – №4. – С.38-59.

 39. Морозова Л.А. Теория государства и права / Морозова Л.А. : Учебник. Изд. 2-е, перераб., доп. – М. : Эксмо, 2007. – 448 с.

 40. Неновски Н. Право и ценности / Неновски Н.. ; пер. с болг. – М. : Прогресс, 1987. – 245 с.

 41. Нерсесянц В.С. Философия права / Нерсесянц В.С. – М. : Изд. гр. НОРМА-ИНФРА . М, 2001. – 256 с.

 42. Орлова В. Автономия личности и автономия гражданского общества / Орлова В. // Государство и право. – 2006. – № 1. – С.12-18.

 43. Пазенок А.С. Системний підхід у науковому дослідженні прав людини / Пазенок А.С. // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 28. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – C.230-236.

 44. Панкевич О.З. Соціальна держава та права людини «другого покоління» (загальнотеоретичне дослідження) / Панкевич О.З. : Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України / Редкол. П.М. Рабінович (голов. ред.) та ін. – Сер. 1. Дослідження та реферати. Вип. 11. – Л. : Астрон, 2006. – 176 c.

 45. Пашук Т. Ефективність юридичних засобів захисту прав людини: загальнотеоретичні проблеми дослідження / Пашук Т. // Вісник АПрН України. – 2006. – №1. – С. 191-201.

 46. Петришин О. Громадянське суспільство і держава: питання взаємовідносин / Петришин О. // Вісник АПрН України. – 2006. – №4. – С.3-12.

 47. Петришин А.В. К вопросу об общетеоретическом понимании прав человека / Петришин А.В. // Проблеми законності : Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Вип. 32.– Х. : Нац. юрид. акад. України, 1997. – С.7-17.

 48. Поляков А.В. Введение в общую теорию государства и права : Курс лекций / Поляков А.В. – СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. – 140 с.

 49. Права человека. Учебник для вузов / Отв. ред. Е.А. Лукашева. – М. : Изд. гр. НОРМА-ИНФРА . М, 1999. – 573 с.

 50. Про звернення громадян : Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – N 47. – ст.256.

 51. Пустовіт Ж. Поняття соціальних гарантій прав і свобод людини і громадянина в Україні / Пустовіт Ж. // Право України. – 2000. – №3. – С.28-30.

 52. Рабінович П., Панкевич О. Соціальне право: деякі питання загальної теорії / Рабінович П., Панкевич О. // Право України. – 2003. – №1. – С. 104-107.

 53. Рабінович П. Соціальна сутність прав людини: у світлі потребового підходу / Рабінович П. // Вісник АПрН України. – 2005. – №1. – С. 3-14.

 54. Рікер П. Право і справедливість / Рікер П. ; пер. з франц. – К. : Дух і літера, 2002. – 216 с.

 55. Рудич Ф. Громадянське суспільство в Україні: віражі і перспективи сходження / Рудич Ф. // Віче. – 2004. – №6. – С. 39-44.

 56. Скрипнюк О. Проблеми розвитку демократичного державного управління в контексті забезпечення прав і свобод людини в Україні / Скрипнюк О. // Вісник АПрН України. – 2006. – №2 (45). – C. 16-21.

 57. Степаненко К.В. Еволюція терміна «забезпечення» щодо прав і свобод людини / Степаненко К.В. // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 15. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – C. 174-178.

 58. Темченко В. Особливості співвідношення моралі і права у концепції «чистого права» Г. Кельзена / Темченко В. // Право України. – 2005. – №1. – С. 36-38.

 59. Темченко В. Співвідношення ідеології, права та моралі у сутності механізму забезпечення громадянських прав і свобод людини / Темченко В. // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №10. – С. 72-76.

 60. Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – М. : Юристъ, 1997. – 672 с.

 61. Хеффе О. Политика. Право. Справедливость: Основоположения критической философии права и государства / Хеффе О. ; пер. с нем. Вл. С. Малахова при уч. Е.В. Малаховой. – М. : Гнозис, Ред.-изд. гр. «Логос», 1994. – 328 с.

 62. Черниловский З.М. Гражданское общество: опыт исследования / Черниловский З.М. // Государство и право. – 1992. – №6. – С. 142-151.

 63. Шимон С. Ідея моральності у цивільному праві / Шимон С. // Юридична Україна. – 2008. – №3. – С. 58-64.