Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
квалифак.doc
Скачиваний:
69
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
499.71 Кб
Скачать

69

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ

Кваліфікаційна робота на тему:

Зовнішні та внутрішні фактори впливу на поведінку споживачів

Виконала: студентка 4 курсу, групи Б

Напряму підготовки : 6.030102 Психологія

Шевелюк Наталія Олександрівна

Керівник: кандидат психологічних наук,

доцент кафедри прикладної психології

Горобець Тетяна Вікторівна

Рецензент: кандидат психологічних наук,

доцент кафедри прикладної психології

Аврамченко Світлана Михайлівна

ЧЕРКАСИ – 2014

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………

РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА

1.1.Поведінка споживачів як інструмент психологічного дослідження.…

1.2. Формування думок споживачів ……………………………………...…

1.3. Психологічний вплив реклами на споживача…………………………

РОЗДІЛ 2 ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ

2.1. Зовнішні стимули та впливи на споживачів ….………………………

2.2.Гендерні особливості поведінки споживачів…………………………..

2.3.Мотивація поведінки особистості споживача……………………….....

2.4.Дослідження зовнішніх факторів впливу на поведінку споживача…

РОЗДІЛ 3 ОХОРОНА ПРАЦІ

3.1.Актуальні проблеми охорони праці та безпеки життєдіяльності.

ВИСНОВКИ………………………………………………………………....

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………...

ДОДАТКИ

ВСТУП

В даний момент стосунки споживача і виробника вибудовуються таким чином, що споживач перебуває в центрі інтересів виробника, є його основним поставленим завданням і об'єктом цілеспрямованої дії.

Саме тому для виробника важливим є вивчення споживача з психологічної, економічної, соціологічної і культурологічної точки зору. Дисципліна, що сформувалася нещодавно, "поведінка споживачів" включає ці підходи, досліджує споживачів з різних позицій.

Актуальність теми обумовлена тим, що кожен індивід, що є потенційним споживачем, має свої психологічні особливості, тип характеру і темпераменту. При аналізі цих особливостей можна виявити деякі моделі, характерні для поведінки споживачів. Типи споживчої поведінки тісно пов'язані з мотиваціями.

Придбання того або іншого товару або використання послуги є дією, в основі якого лежать різні спонукальні мотиви. Ці мотиви можуть, як спиратися на здоровий глузд, так і формуватися під впливом випадкових імпульсів.

Таким чином, дослідження мотивацій і типів споживчої поведінки є дуже важливим для створення реклами, здатної впливати на цільову аудиторію необхідним для рекламодавця чином.

Мета роботи - вивчити зовнішні і внутрішні чинники впливу на поведінку споживачів.

Об'єктом дослідження даної роботи є поведінка споживачів.

Предмет дослідження –зовнішні та внутрішні детермінанти, що обумовлюють поведінку покупців.

Гіпотеза дослідження є припущення, що зовнішніми факторами впливу на поведінку споживача є проінформованість про товар та його якість.

Завдання дослідження :

1. Аналіз науково-методичних джерел із досліджуваної теми.

2. З’ясувати зовнішні стимули та впливи на споживачів

3. Дослідити психологічний вплив реклами на споживача

4. Виявити зовнішні фактори впливу на поведінку споживача.

У роботі використовувалися наступні методи: загальнонаукові (аналіз,синтез, класифікація, узагальнення тощо), емпіричні (анкетування, тестування, спостереження).

Теоретичне значення роботи полягає у розгляді аспектів взаємодії внутрішніх і зовнішніх детермінант на поведінку споживача, їх взаємовпливи і взаємообумовленість.

Практичне значення кваліфікаційного дослідження дозволяє використати теоретичний та емпіричний матеріал при виготовленні та аналізові рекламної продукції відповідними спеціалістами,також студентами при підготовці до дисциплін: ”Психологія реклами”, ”Економічна психологія”, ”Психологія споживачів” тощо та при написанні наукових статей.

Робота складається із вступу і трьох розділів, висновків, джерел та додатків.