Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Электродин.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
1.29 Mб
Скачать

Напруженість і потенціал електричного поля

 1. У яких одиницях вимірюється напруженість електричного поля ?

А) Електронвольтах (еВ). Б) Веберах (Вб). В) Кулонах (Кл).

Г) Вольтах на метр (В/м). Д) Амперах на квадратний метр (А/м2).

 1. У яких одиницях вимірюється потенціал електричного поля ?

А) Кулонах (Кл). Б) Амперах (А). В) Джоулях (Дж). Г) Ватах (Вт). Д) Вольтах (В).

 1. У якому випадку невірно зазначена розмірність напруженості електричного поля:

 1. Електростатичне поле у вакуумі може бути утворене:

А) Рухомими електричними зарядами. Г) Рухомими намагніченими тілами.

Б) Нерухомими електричними зарядами. Д) Змінними магнітними полями.

В) Провідниками зі струмами.

 1. Яка з формул є визначеннямнапруженості електричного поля ?

 1. Яка з приведених формул є визначеннямпотенціалу електричного поля ?

 1. У чому полягає принцип суперпозиціїелектричних полів ?

А) Напруженість системи зарядів є алгебраїчною сумою напруженостей окремих зарядів.

Б) Напруженість поля дорівнює силі, що діє на одиничний позитивний заряд.

В) Напруженість системи зарядів є векторною сумою напруженостей окремих зарядів.

Г) Напруженість поля дорівнює градієнту його потенціалу з протилежним знаком.

Д) Напруженість електричного поля є його векторною силовою характеристикою.

 1. Якою з приведених властивостей володіє електростатичнеполе ?

А) Здійснює силову дію на матеріальні тіла. Г) Здійснює силову дію на намагнічені тіла.

Б) Створюється змінним магнітним полем. Д) Здійснює силову дію на провідникк зі струмом.

В) Здійснює силову дію на заряджені частинки і тіла.

 1. Яка із формул висловлює теорему Гауссадля розрахунку напруженостей елект-ричних полів ?

 1. Як взаємно розташовані еквіпотенціальні поверхні та лінії напруженості елект-ричного поля (силові лінії) ?

А) Вони перпендикулярні між собою. Г) Вони перетинаються під кутом 0900.

Б) Вони ніколи не перетинаються. Д) Вони перетинаються під кутом 9001800.

В) Силові лінії дотичні до поверхонь.

 1. Яка із формул визначає напруженість електричного поля, створеного нескінчен-ною рівномірно зарядженою площиною ?

 1. Яка формула визначає зв’язок між напруженістю електричного поля та йогопо-тенціалому загальному випадку ?

 1. Яка з формул дозволяє визначити напруженість поля, створеного нескінченно довгою рівномірно зарядженою ниттю ?

 1. Яка із формул дозволяє визначити потенціал електричного поля точковогозаря-ду ?

 1. На заряд q=210-7Кл у деякій точці електричного поля діє силаF=15 мН. Визнач-те напруженість поляЕу цій точці.

А) 15 кН/Кл. Б) 90 кН/Кл. В) 30 кН/Кл. Г) 45 кН/Кл. Д) 75 кН/Кл.

 1. Визначте напруженість електричного поля Еу точці, що знаходиться на відстаніr=1 см від точкового зарядуq=5 нКл.

А) 750 кН/Кл. Б) 250 кН/Кл. В) 50 кН/Кл. Г) 450 кН/Кл. Д) 150 кН/Кл.

 1. Відстань між двома точковими зарядами q1=9 нКл іq2=-4,5 нКл становить 5 см. Визначте напруженість електричного поля у точці, що лежить на відстаніr1=4 см від першого заряду іr2=3 см від другого.

А) 4,18103 В/м. Б) 1,84102 В/м. В) 6,77104 В/м. Г) 9,26105 В/м. Д) 2,63106 В/м.

 1. Поле утворене двома рівнимиоднойменнимизарядамиq, розташованими на дея-кій відстаніr. Визначте напруженість поля у точці, яка лежитьпосерединіміж ци-ми зарядами ?

 1. Відстань між двома точковими зарядами q1=8 нКл таq2=–5,3 нКл дорівнює 40 см. Визначте напруженість електричного поля у точці, що лежитьпосерединіміж ци-ми зарядами.

А) 4,2 кВ/м. Б) 1,2 кВ/м. В) 2,4 кВ/м. Г) 3,0 кВ/м. Д) 1,8 кВ/м.

 1. У двох протилежнихвершинах квадрату зі стороноюа=30 см знаходяться заря-ди по 210-7Кл. Обчислити величину напруженості поля у двох інших вершинах цього квадрату.

А) 20 кВ/м. Б) 7 кВ/м. В) 28 кВ/м. Г) 14 кВ/м. Д) 10 кВ/м.

 1. У вершинах квадрату зі стороною aзнаходятьсяоднаковізаряди величиноюq. Визначте напруженістьЕрезультуючого електричного поля у центрі квадрату.

 1. У однорідному електричному полі у вакуумі знаходиться порошинка масою m= =410-9г, яка має зарядq=-1,610-11Кл. Якою повинна бути напруженість поляE, щоб порошинка залишаласьу рівновазі?

А) 9,80 В/м. Б) 2,45 В/м. В) 6,78 В/м. Г) 4,90 В/м. Д) 1,24 В/м.

 1. Мідна кулька діаметром d=1 смзанурена у оліюгустиною=800 кг/м3. Чому до-рівнює заряд кульки, якщо вона виявиласьу рівновазів однорідному електроста-тичному полі, напруженістюE=4106В/м ? (Густина мідіCu=8900 кг/м3).

А) 15,6 нКл. Б) 5,2 нКл. В) 20,8 нКл. Г) 10,4 нКл. Д) 2,6 нКл.

 1. Однакові за величиною, але різні за знаком заряди q=1,8·10-8 Кл розміщені у двох вершинах рівнобічного трикутника. Сторона трикутника a=2 м. Визначити напруженість Е електричного поля у третій вершині трикутника.

А) 40,5 В/м. Б) 10,5 В/м. В) 60,5 В/м. Г) 20,5 В/м. Д) 80,5 В/м.

 1. У вертикально спрямованому однорідному електричному полі розмістили поро-шинку масою m=110-9 г і зарядом q=3,2·10-17 Кл. Визначте напруженість поля, як-що сила тяжіння порошинки зрівноважується силою з боку електричного поля ?

А) 39 кВ/м. Б) 153 кВ/м. В) 612 кВ/м. Г) 78 кВ/м. Д) 306 кВ/м.

 1. На відстані r=3 см від точкового зарядуq=4 нКл, що приміщений у рідкий діелек-трик, напруженість поля дорівнюєE=20 кВ/м. Яку діелектричну проникністьмає цей діелектрик ?

А) 8. Б) 2. В) 6. Г) 81. Д) 4.

 1. Поблизу зарядженої нескінченної площини знаходиться точковий заряд q=9 нКл. Електричне поле площини переміщує заряд вздовж силової лінії із точки з коорди-натоюх1=2 см у точку з координатоюх2=4 см, виконуючи при цьому роботу А=4106Дж. Визначте поверхневу густину заряду на цій площині.

А) 819 кВ/м. Б) 393 кВ/м. В) 74 кВ/м. Г) 982 кВ/м. Д) 536 кВ/м.

 1. Довга тонка нить рівномірно заряджена з лінійною густиною =10 нКл/м. З якою силою електричне поле цієї ниті діє на точковий зарядq=5 нКл, розташований на відстаніd=2 см від неї ?

А) 8,210-3 Н. Б) 6,710-4 Н. В) 4,510-5 Н. Г) 9,810-6 Н. Д) 1,410-2 Н

 1. Електричне поле створюється двома паралельними нескінченними зарядженими площинами з поверхневими густинами заряду 1=0,4 мкКл/м2і2=0,1 мкКл/м2. Визначте напруженість електричного поляЕміж цими пластинами.

А) 16,9 кВ/м. Б) 2,8 кВ/м. В) 169 кВ/м. Г) 0,17 кВ/м. Д) 54,6 кВ/м.

 1. Кулька, що заряджена до потенціалу =792 В, має поверхневу густину заряду= =0,334 мкКл/м2. Визначте радіус цієї кульки.

А) 4,2 мм. Б) 21 мм. В) 8,4 мм. Г) 2,1 мм. Д) 42 мм.

 1. На який кут відхилиться підвішена на шовковій нитці кулька із зарядом q=4,910-9Кл і масоюm=0,4 г, якщо її помістити у горизонтальне однорідне поле, напружені-стюE=105Н/Кл ?

А) 14,20. Б) 3,60. В) 21,30. Г) 7,10. Д) 1,80.

 1. Визначте потенціал кулі радіусом R=10 см, яка знаходиться у вакуумі, якщо на відстані r=1 см від її поверхні потенціал поля =20 В. Який заряд Q наданий кулі ?

А) 0,48 нКл. Б) 0,12 нКл. В) 0,96 нКл. Г) 0,72 нКл. Д) 0,24 нКл.

 1. Електрон, що рухався зі швидкістю V=5106м/с, влітає у паралельне його руху электричне поле напруженістюE=103В/м. Яку відстаньSпройде електрон до пов-ної зупинки у цьому полі ? (e=1,610-19Кл,mе=9,110-31кг).

А) 48 мм. Б) 71 мм. В) 24 мм. Г) 96 мм. Д) 36 мм.

 1. Електрон знаходиться у однорідному електричному полі напруженістю Е=200 кВ/м. Яку відстаньSпролетить електрон за часt=1 нс, якщо його початкова швид-кість дорівнювала нулю ? (e=1,610-19Кл,mе=9,110-31кг).

А) 84 см. Б) 3,5 см. В) 0,12 см. Г) 31 см. Д) 128 см.

 1. Яку швидкість придбає електрон, який пройшов прискорюючу різницю потенціа-лів =100 В ? (e=1,610-19Кл,mе=9,110-31кг).

А) 8,3104 м/с. Б) 7,6105 м/с. В) 1,8107 м/с. Г) 5,9106 м/с. Д) 3,4103 м/с.

 1. Яка робота виконується електростатичним полем при переміщенні точкового за-ряду q=3 нКл із точки з потенціалом 1=1 В у точку із потенціалом 2=9 В ?

А) 24 мкДж. Б) 24 пДж. В) 24 нДж. Г) 24 мДж. Д) 24 Дж.

 1. Два точкових заряди q1=6,610-9Кл іq2=1,3210-8Кл знаходяться на відстаніr1=40 см. Яку роботу потрібно виконати, щоб наблизити їх до відстаніr2=25 см ?

А) 28 мкДж. Б) 236 мкДж. В) 59 мкДж. Г) 87 мкДж. Д) 118 мкДж.

 1. Для спостереження катодних променів до електродів розрядної трубки прикладе-на напруга U=3104В. Обчисліть швидкість електронів у катодному пучку. (e=1,610-19Кл,mе=9,110-31кг).

А) 1108 м/с. Б) 3105 м/с. В) 7107 м/с. Г) 9109 м/с. Д) 5106 м/с.

 1. Кулька масою m=40 мг, що має зарядq=10-9Кл, переміщується із нескінченності зі швидкістюV=0,1 м/с у напрямку точкового зарядуQ, рівного 4,3 нКл. На якумі-німальнувідстань вони зможуть наблизитись ?

А) 8,8 см. Б) 19,4 см. В) 27,6 см. Г) 4,2 см Д) 42,7 см.

 1. Десять однакових крапель з потенціалом =2 В кожна, зливаються у одну велику краплю. Визначите потенціалвеликої краплі.

А) 4,2 В. Б) 18,6 В. В) 46,8 В. Г) 9,3 В. Д) 27,9 В.

 1. У центрі порожнистої металевої кулі радіусом R=1 м, що несе позитивний заряд q1=3,3.10-9 Кл, знаходиться маленька кулька з позитивним зарядом q2=6,7·10-9 Кл. Знайти потенціал φ електричного поля у точці, віддаленій на відстань r=10 см від центра кулі.

А) 603 В. Б) 284 В. В) 33 В. Г) 570 В. Д) 656 В.

 1. Визначити потенціал кулі, якщо на відстані d=10 м від її поверхні потенціал елек-тричного поля φ=20 В. Радіус кулі R=0,1 м.

А) 1500 В. Б) 2500 В. В) 500 В. Г) 1000 В. Д) 2000 В.

 1. Двадцять сім однакових крапель води, заряджених до потенціалу =2 В, злива-ються у одну велику краплю. Визначте потенціалвеликої краплі.

А) 54 В. Б) 18 В. В) 27 В. Г) 180 В. Д) 9 В.

 1. Два заряди величиною q=16,7·10-9 Кл кожний знаходяться на відстані r1=1 м один від одного. Яку роботу А треба виконати, щоб наблизити їх до відстані r2=50 см ?

А) 1,510-5 Дж. Б) 7,510-3 Дж. В) 2,510-6 Дж. Г) 5,510-4 Дж. Д) 3,510-7 Дж.

 1. Дві металеві кулі - велика і маленька, радіусами R та r - мають однакові заряди q. Як відносяться потенціали цих куль 1/2 ?

 1. При переміщенні електричного заряду q між точками з різницею потенціалів φ= =8 В сили, що діють на нього з боку електростатичного поля здійснили роботу А=4 Дж. Визначте величину заряду q ?

А) 24 Кл. Б) 2 Кл. В) 32 Кл. Г) 0,5 Кл. Д) 12 Кл.

 1. Електрон рухається у напрямку силових ліній однорідного електричного поля, напруженість якого E=120 В/м. Яку відстань пролетить електрон до зупинки, якщо його початкова швидкість V0=1000 км/с ? Відношення заряду електрона до його маси (питомий заряд) е/m=1,76·1011 Кл/кг.

А) 7,2 см. Б) 2,4 см. В) 4,8 см. Г) 1,2 см. Д) 9,6 см.

 1. Яку прискорюючу різницю потенціалів  пролетів електрон, якщо він набув швидкості V=8,4·106 м/с ? (mо=9,1·10-31 кг, е=1,6·10-19 Кл).

А) 600 В. Б) 100 В. В) 200 В. Г) 500 В. Д) 400 В.

 1. Якої швидкості набуде електрон, який пролетів прискорюючу різницю потенціа-лів φ=200 В ? (mо=9,1·10-31 кг, е=1,6·10-19 Кл).

А) 4,2·105 м/с. Б) 2,1·108 м/с. В) 3,6·104 м/с. Г) 8,4·106 м/с. Д) 6,8·107 м/с.

 1. Електрон летить із точки Адо точкиВ, різниця потенціалів між якимиφ=100 В. Яку швидкість матиме електрон у точціВ, якщо у точціАйого швидкість дорівню-вала нулю ? Відношення заряду електрона до його масие/m=1,76·1011Кл/кг.

А) 1,2·108 м/с. Б) 8,4·105 м/с. В) 2,4·107 м/с. Г) 4,8·104 м/с. Д) 5,9·106 м/с.

 1. Напруженість поля між пластинами конденсатора дорівнює Е=3104 В/м. Різниця потенціалів між ними U=600 В. Чому рівна відстань між його пластинами d ?

А) 2 см. Б) 0,5 см. В) 2 мм. Г) 10 мм. Д) 10 см.

 1. N однакових крапель ртуті заряджені одноіменно до потенціалу φ1. Яким буде потенціалвеликої краплі ртуті, яка утвориться внаслідок злиття цих крапель ?

 1. Дві однакові заряджені кульки, центри яких розташовані на відстані r=25 см, вза-ємодіють із силоюF=1 мкН. До якого потенціалузаряджені кульки, якщо їх ді-аметриd=1 см ?

А) 12,8 кВ. Б) 2,4 кВ. В) 9,6 кВ. Г) 4,7 кВ. Д) 1,2 кВ.

 1. Заряджена до потенціалу φ1=1000 В куля з радіусомR1=20 см з'єднана з незаряд-женою кулею тонким провідником. Після їх з'єднання потенціал куль ставφ2=250 В. Визначте радіус другої куліR2.

А) 40 см. Б) 10 см. В) 80 см. Г) 60 см. Д) 100 см.

 1. Точковий заряд q1=1·10-12Кл пересувається за траєкторієюпівкола радіусомR= =10 см, у центрі якого розташований точковий зарядqо=1 Кл. Визначити роботу переміщення заряду.

А) 135 мДж. Б) 90 мДж. В) 45 мДж. Г) 180 мДж. Д) 0 мДж.

 1. Яку відстань пролетить негативно заряджена кулька масою m=10 г у однорідно-му електричному полі з напруженістюЕ=200 В/м до зупинки, якщо вона влітає з початковою швидкістюVо=100 м/с у напрямку його силових ліній ? Заряд кулькиq=0,01 Кл.

А) 10 м. Б) 25 м. В) 5 м. Г) 50 м. Д) 15 м.

 1. Електрон, пролітаючи у електричному полі між точками А та В, збільшує свою швидкість від V1=1000 км/с до V2=3000 км/с. Визначити різницю потенціалів елект-ричного поля  між точками А і В. Питомий заряд електрона e/m=1,76·1011 Кл/кг.

А) 22,7 В. Б) 34,2 В. В) 11,4 В. Г) 45,6 В. Д) 5,7 В.

 1. Що стане із напруженістю електричного поля Eміж двома рівномірно зарядже-нимирізноіменнимизарядами пластинами, якщо поверхневу густину зарядуко-жної з цих пластин збільшити у 3 рази ?

А) Збільшиться у 9 разів. Б) Збільшиться у 6 разів. В) Не зміниться.

Г) Збільшиться у 3 рази. Д) Збільшиться у разів.

 1. Нескінченно довга тонка нить рівномірно заряджена з лінійною густиною заряду =9 нКл/м. Яку роботу здійснює сила електростатичного поля, переміщуючи точ-ковий зарядq=5 нКл із точки, що лежить на відстаніr1=2,5 см від ниті, у точку на відстаніr2=5 см від неї ?

А) 7,310-8 Дж. Б) 2,810-6 Дж. В) 5,610-7 Дж. Г) 9,810-9 Дж. Д) 1,410-5 Дж.

 1. Два позитивні заряди q1=3 мкКл та q2=20 нКл знаходяться у вакуумі на відстані r1=1 м один від одного. Визначити роботу, яку треба здійснити, щоб наблизити їх до відстані r2=0,5 м.

А) 90 мкДж. Б) 540 мкДж. В) 1060 мкДж. Г) 780 мкДж. Д) 250 мкДж.

 1. Поблизу нескінченної площини знаходиться пилинка масою m=1,8 мг, яка несе зарядq=9 нКл. З яким прискоренням вона почне рухатись, якщо площину зарядити із поверхневою густиною заряду=0,885 мкКл/м2?

А) 500 м/с2. Б) 750 м/с2. В) 1500 м/с2. Г) 250 м/с2. Д) 1250 м/с2

 1. Пилинка масою m=10-11г має зарядq=3,210-18Кл і знаходиться у рівновазі між пластинами конденсатора з різницею потенціалівU=153 В. Визначте відстань між його пластинамиd.

А) 2, 5 мм. Б) 5,0 мм. В) 7,5 мм. Г) 10 мм. Д) 12,5 мм.

 1. Для спостереження “катодних променів” до електродів розрядної трубки прикла-дена напруга U=30 кВ. Визначте швидкість електронів у катодному пучку.

А) 1,9106 м/с. Б) 5,4107 м/с. В) 27,8104 м/с. Г) 8,6105 м/с. Д) 1,0108 м/с.

 1. У вертикально спрямованому однорідному електричному полі помістили поро-шинку масою m=310-8г і зарядомq=8,4·10-17 Кл. Визначте напруженість поля, як-що порошинка знаходитьсяу рівновазі.

А) 3,5106 В/м. Б) 1,2104 В/м. В) 6,8107 В/м. Г) 9,4105 В/м. Д) 4,6103 В/м.

 1. Математичний маятник уявляє собою кульку масою m=1 г, що висить на шовко-вій нитці довжиною l=36 см. Як зміниться період його коливань, якщо надати ку-льці позитивний заряд q=6,7·10-9 Кл і розташувати маятник у однорідному елект-ричному полі з напруженістю Е=3·105 В/м, силові лінії якого спрямовані верти-кально вниз.

А) Зменшиться на 0,15 с. Б) Збільшиться на 0,1 с. В) Зменшиться на 0,1 с.

Г) Зменшиться на 0,05 с. Д) Не зміниться.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.