Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Rudenok_O_Yu_Pensiyna_sistema_Ukrayini_2009.doc
Скачиваний:
47
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
741.38 Кб
Скачать

4.3. Органи управління пенсійною системою України.

Управління системою загальнообов’язкового державного пенсійного страхування здійснює Пенсійний фонд, який є самоврядною організацією та формується на принципах трипартизму.

Пенсійний фонд є органом, який здійснює керівництво та управління солідарною системою, провадить збір, акумуляцію та облік страхових внесків, призначає пенсії та підготовляє документи для її виплати, забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, допомоги на поховання, здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду, вирішує питання, пов'язані з веденням обліку пенсійних активів застрахованих осіб на накопичувальних пенсійних рахунках, здійснює адміністративне управління Накопичувальним фондом та інші функції, передбачені Законом і статутом Пенсійного фонду.

Управління Пенсійним фондом здійснюється на основі паритетності представниками держави, застрахованих осіб і роботодавців.

Основними завданнями Пенсійного фонду визначено:

— участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення та соціального страхування;

— забезпечення збирання та акумулювання коштів, призна­чених для пенсійного забезпечення, повного і своєчасного фінан­сування витрат на виплату пенсій, допомоги на поховання та інших соціальних виплат з коштів Пенсійного фонду України;

— ефективне використання коштів Пенсійного фонду України, виконання в межах своєї компетенції контрольних функцій, удо­сконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів Пенсійного фонду України.

Пенсійний фонд України відповідно до покладених на нього завдань:

1) Бере у межах своєї компетенції участь у розробленні про­гнозних показників економічного і соціального розвитку України та проекту Державного бюджету України.

2) Планує доходи та видатки Пенсійного фонду України, розробляє проект бюджету Пенсійного фонду України та подає його на затвердження Кабінету Міністрів України, складає звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України.

3) Прогнозує і моделює надходження коштів до бюджету Пенсійного фонду України та ефективний розподіл фінансових ресурсів Пенсійного фонду України для забезпечення соціальних виплат.

4) Розробляє і в установленому порядку подає пропозиції щодо встановлення або зміни ставок страхових внесків на загаль­нообов'язкове державне пенсійне страхування та збору на обо­в'язкове державне пенсійне страхування.

5) Організовує, координує та контролює роботу органів Пен­сійного фонду України щодо:

— забезпечення дотримання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства про пенсійне забез­печення;

— повного та своєчасного обліку платників збору на обов'яз­кове державне пенсійне страхування;

— забезпечення збирання та акумулювання страхових внесків, інших надходжень до бюджету Пенсійного фонду України відпо­відно до законодавства;

— стягнення у передбаченому законодавством порядку своє­часно не сплачених сум збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;

— призначення і виплати пенсій;

— забезпечення повного та своєчасного фінансування витрат на виплату пенсій, допомоги на поховання та інших соціальних виплат за рахунок коштів Пенсійного фонду України;

— проведення перевірок правильності сплати збору на обо­в'язкове державне пенсійне страхування, призначення та виплати пенсій, інших виплат, що фінансуються за рахунок коштів Пен­сійного фонду України;

— обліку коштів Пенсійного фонду України, ведення статис­тичної та бухгалтерської звітності.

6) Здійснює в межах своїх повноважень контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

7) Здійснює перерозподіл коштів Пенсійного фонду України між регіонами з метою забезпечення фінансування виплати пенсій, інших виплат, що фінансуються за рахунок його коштів.

8) Організовує та забезпечує персоніфікований облік відомо­стей у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, забезпечує автоматизоване опрацювання інформації у системі Пенсійного фонду України.

9) Забезпечує проведення тендера для визначення органі­зацій, які здійснюватимуть виплату та доставку пенсій.

10) Здійснює відповідно до законодавства та міжнародних до­говорів України перерахування пенсій громадянам, які виїхали на постійне місце проживання за кордон, та виплати пенсій пенсіоне­рам іноземних держав, які постійно проживають в Україні.

11) Співпрацює в межах своєї компетенції з міжнародними організаціями, організовує міжнародне співробітництво у сфері пенсійного забезпечення, готує пропозиції та бере участь у підго­товці та укладенні міжнародних договорів України у цій сфері.

12) Організовує професійну підготовку та підвищення квалі­фікації працівників органів Пенсійного фонду України, узагальнює та поширює прогресивні форми і методи роботи.

13) Інформує громадськість про свою діяльність.

14) Виконує відповідно до законодавства функції з управлін­ня майном, що перебуває в державній власності.

15) Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Органами управління Пенсійного фонду є правління та виконавча дирекція Пенсійного фонду (рис. 4.2).

Пенсійний фонд України здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі, та управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах. Управління підвідомчі та підзвітні Пенсійному фонду України (рис. 4.3).

Рис. 4.2. Структура управління та виконавчих органів солідарної системи

Таким чином система органів Фонду має вертикальну струк­туру управлінням, яка відповідає адміністративно-територіальному устрою управління.

Пенсійний фонд України та його органи (головні управління Пенсійного фонду України в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі; управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах) є юридичними особами і, відповідно, від свого імені набувають майнових та особистих немайнових прав і обов'язків; можуть бути суб'єктами цивільних, адміністра­тивних, фінансових та інших правовідносин, у яких можуть брати участь інші юридичні особи; є суб'єктами матеріальних і процесу­альних правовідносин.

Рис. 4.3. Органи Пенсійного фонду України

Пенсійний фонд України, його органи та посадові особи несуть відповідальність згідно із законодавством за шкоду, заподіяну особам внаслідок несвоєчасного або неповного надання соціальних послуг (виплати допомоги на поховання), призначення (перерахунку) та виплати пенсій, передбачених цим законом.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.