Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ul000000041752.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
340.48 Кб
Скачать

Перелік основної і додаткової навчально-методичної літератури

І. Основна література

 1. ДСТУ 4281 : 2004. Заклади ресторанного господарства. Класифікація.

 2. ДСТУ 3278-95. Стандартизація послуг. Основні положення.

 3. ДСТУ 3862-99. Громадське харчування. Терміни та визначення.

 4. Міждержавний стандарт ГОСТ 30523-97. Услуги общественного питания. Общие требования.

 5. Міждержавний стандарт ГОСТ 30389-95. Общественное питание. Классификация предприятий.

 6. Інструкція про книгу відгуків і пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування: Наказ Міністра зовнішніх економічних зв`язків і торгівлі України від 24.06.96 р. № 349.

 7. Порядок проведення контрольної перевірки правильності розрахунків із споживачами за надані послуги і реалізовані товари: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.94 р. № 215.

 8. Сан ПиН 42-123-5777-91. Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженное.

 9. Порядок зайняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. № 108.

 10. Правила роботи закладів (підприємств) громадського харчування: Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 р. № 219.

 11. Антонова В.А. Организация обслуживания на предприятиях питаниях. Уч. пособие для студ. всех форм обучения спец. «Технология питания». ДонДУЭТ, Донецк, 2005 - 158 с. (рус/укр).

 12. Зигель Л. и С., Ленгер Р. и Х., Штиклер Г., Гутмайер В. Ресторанный сервис. Основы международной практики обслуживания для профессионалов и нчинающих. Пер. с нем. Бема ю.О. М.: ЗАЩ Изд-во Центрполиграф, 2003.- с. 288.

 13. Кристофер Э.-Т. Ресторанный бизнес: как открыть и успешно управлять рестораном: Пер. с англ.- М.:Рос Консульт, 1999.

 14. Крымская Б.А., Балашов В.В. Справочник официанта. М.: Экономика, 1986.- с.192.

 15. Кучер Л.С. Ресторанный бизнес в России: технология успеха. – М: Р;Консульт, 2002. – с. 468.

 16. Лаврентьева Е.В. Культура застолья ХIХ века: Пушкинская пора.- М.: Терра-Книжный клуб, 1999.

 17. Лащинский В.М. Сервировка и этикет стола.- Минск: Элайда, 1999.

 18. Метель С.Н. Меню для ресторанного гостя.- М.: Экономика, 1992.

 19. Малюк Л.П., Кононенко Т.П., Повстяна Н.В., Усіна А.І. Організація роботи бармена. Навчальний посібник. – Х.: Стандартизація, сертифікація якість, 2002. – с. 214.

 20. Надежин Н.А., Красильников В.А., Красильников Н.А. Современный ресторан и культура обслуживания.- М.: Экономика, 1980.- с.128.

 21. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства: підручник для ВУЗів / За ред. проф. Н. О. П'ятницької. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. - 632 с.

 22. Оробейко, Е. С. Организация обслуживания : рестораны и бары : учебное пособие . - М.:Альфа-М; ИНФРА-М, 2006 . – 320 с.

 23. Отченашенко, Г. Н. Организация рационального питания отдельных групп населения : учеб. пособие для студ. спец. 6.091711 "Технология питания" днев. и заоч. формы обучения . - Донецк, 2007 . - 142с

 24. Палли М. Справочник соверщенного хозяина ресторана: 1000 идей для достижения превосходства в конкурентной борьбе._ М.: “Современные ресторанные и различные технологии”, 1999.

 25. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания.- М.: ACADEMIA, 2003.-с. 416.

ІІ. Додаткова література

 1. Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів: для підприємств громадського харчування всіх форм власності. –Х.: Фактор, 2002. - 752 с.

 2. Организация производства и обслуживания в общественном питании / Под.

ред. М.И. Беляева. – М.: Экономика, 1986.

 1. Захарченко М.Н., Кучер Л.С., Обслуживание в предприятиях общественного

питания. – М.: Экономика, 1986.

 1. Ковешніков В.С. Використання закордонного досвіду організації громадського харчування: Навч. посіб. – Київ: КТЕІ, 1991.

 2. Пятницкая Н.А. Организация производства и обслуживания в общественном питании. Практикум: Учеб. пособие для вузов. – К.: Высш. шк., 1990.

 3. Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях общественного питания. – Ростов на Дону: «Феникс», 2003.

 4. Сало Я.М. Організація обслуговування населення на підприємствах харчування. Ресторанна справа: Довідник офіціанта. – Львів: афіша. 2005. – с. 336.

 5. Станкович Г.П., Дунцова К.Г., Справочник молодого официанта. – М.: Высш. шк., 1989.

 6. Тимофеев В.М., Воронин В.В. Торговый инвентарь, посуда: Справочник. – М.: Экономика, 1988.

 7. Уренев В.П. Интерьер и оборудование предприятий общественного питания. – К.: Будивэльнык, 1988.

 8. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания. – М.: ИРПО; Проф. Обр. Издат., 2002.

 9. Послуги громадського харчування: Зб. нормат. док. / Харк. держ. центр стандартизації, метрології та сертифікації. – Харків, 1997.

 10. Журнали: «Питание и общество», «Торговля за рубежом», «Капитал», «Drink+», «КаБаРе (кафе, бари, ресторани)», «Магазин, ресторан, отель», «Светские развлечения», «Ресторатор», «ПИР. Питание и развлечения», «Гостиничный бизнес», «Гостиничный и ресторанный бизнес», «Ресторанные ведомости» тощо.

ІІІ. Нормативні матеріали МОН і ДонНУЕТ ім.М.Туган-Барановського

 1. Вища Освіта України і Болонський процес // Навчальна програма. – Київ – Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В.Гнатюка, 2004. – 18 с.

 2. ІСУЯ 7.5.1 – 03.01/УН “Загальні вимоги до організації процесу проведення навчальних занять”.

 3. ІСУЯ 7.5.1 – 03.02/УН “Загальні вимоги до організації методичного забезпечення виконання індивідуальних завдань з дисциплін”.

 4. ІСУЯ 7.5.1 – 03.03/УН “Загальні вимоги до організації виконання індивідуальних завдань”.

 5. ІСУЯ 7.5.1 – 03.04/УН “Загальні вимоги до організації СРС”.

 6. ІСУЯ 7.5.1 – 03.05/УН “Загальні вимоги до організації НДРС”.

 7. ІСУЯ 7.5.1 – 03.07/УН “Загальні вимоги до організації поточного контролю”.

 8. ІСУЯ 7.5.1 – 03.08/УН “Загальні вимоги до організації підсумкового контролю”.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]