Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ul000000041752.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
340.48 Кб
Скачать

Індивідуальні навчально-дослідні завдання

І вид НДР

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

(самостійна робота студентів)

 1. Організація вегетаріанського харчування на підприємствах ресторанного господарства.

 2. Організація обслуговування в ресторанах

 3. Етикет і правила поведінки за столом

 4. Історія розвитку ресторану

 5. Розвиток ресторанного господарства в ХVII столітті

 6. Організація кейтерінгу в ресторанному господарстві

 7. Методи обслуговування в ресторані

 8. Їдальня – підприємство ресторанного господарства

 9. Ресторан - підприємство ресторанного господарства

 10. Кафе - підприємство ресторанного господарства

 11. Бар - підприємство ресторанного господарства

 12. Фаст – фуд – організація в ресторанному господарстві

 13. Організація обслуговування на ПШО

 14. Організація обслуговування споживачів на залізничному, водному, авіаційному, автомобільному транспорті

 15. Розвиток ресторанного господарства при готельному бізнесі

 16. Організація фуршетів та „шведського столу” на підприємствах ресторанного господарства

 17. Попит організації ресторанного господарства в країнах далекого зарубіжжя

 18. Організація роботи барів. Барний посуд

 19. Сервіровка та етикет столу

 20. Інтер’єр підприємств ресторанного господарства

 21. Організація ресторанного господарства в туризмі

 22. Розвиток ресторанного господарства в ХIХ столітті

 23. Організація банкетів і прийомів на підприємствах ресторанного господарства

 24. Розвиток ресторанного господарства в ХХ столітті

 25. Організація харчування на курортах

 26. Меню і прейскуранти, їх характеристика

 27. Загальні правила обслуговування на підприємствах ресторанного господарства

 28. Особливості розвитку ресторанного господарства на Сході( Японія, Кітай, Індія)

 29. Організація торговельній діяльності підприємств ресторанного господарства

 30. Обслуговування іноземних туристів на підприємствах ресторанного господарства.

 31. Нові форми обслуговування в ресторанному господарстві

 32. Нова професія – сомельє, кавіст.

 33. Нова професія – бариста, капучіномейкер, чайний сомел’є.

ІІ. Вид НДР (аудиторна)

Розрахункова робота на тему „ Правила обслуговування споживачів на підприємствах ресторанного господарства” (організація подачі страв та напоїв на підприємствах харчування)

Таблиця 6

Засоби для проведення поточного і підсумкового контролю

Найменування змістових модулів та тем лекції

Найменування семінарського, практичного або лабораторного заняття

Засіб контролю знань

Змістовий модуль І. Матеріально-технічне забезпечення закладів ресторанного господарства.

1.

Основи організації закладів ресторанного господарства

1.Характеристика закладів ресторанного господарства. Матеріально-технічна база

2. Посуда, прибори, столова білизна, поліровка посуду

тестування

2.

Основи організації матеріально-технічного забезпечення закладів ресторанного господарства

ситуаційні завдання

3.

Характеристика послуг обслуговуючої діяльності в ресторанн. господарстві. Форми обслуговування споживачів

тестування

Змістовий модуль ІІ. Характеристика послуг обслуговуючої діяльності в закладах ресторанного господарства.

1.

Підготовка торговельних приміщень до обслуговування споживачів.

1.Організація роботи з підготовки торговельних приміщень до обслуговування споживачів. Види сервіровок

2. Характеристика меню і прейскурантів. Правила подачі страв.

ситуаційні завдання

2.

Основні та загальні методи складання меню і прейскурантів

тестування

Змістовий модуль ІІІ. Організація обслуговування та надання послуг в завладах ресторанного господарства

1.

Загальні правила обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства.

1.Основні методи подачі страв.

2. Правила обслуговування споживачів у закладах рестор. господарства різних

ситуаційні завдання

2.

Особливість організації обслуговування споживачів в різних типах закладів харчування

тестування

МЕТОДИ НАВЧАННЯ:

Навчальні заняття, підготовка реферату, виконання розрахункової роботи, розв’язування ситуаційних завдань.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ:

Згідно методиці оцінювання знань студентів, передбаченої наказами по університету № 346 оп від 16.06.06 р.(п.п 4.2. – 4.6.) та 402оп від 19.06.2007р. (п.5)

Тестування як форма перевірки знань студентів припускає дотримання

ряду умов. Найважливіші серед них:

 • ступінь охоплення розділів навчальної програми і розуміння взаємозв'язків між ними;

 • глибина розуміння істоти обговорюваних конкретних проблем, а також актуальності і практичної значущості досліджуваного модуля;

 • діапазон знання літератури;

 • рівень самостійного мислення з елементами творчого підходу.

Максимальну кількість балів заслуговує відповідь, що містить:

 • глибоке і систематичне знання програмного матеріалу по темі

змістового модулю та структури навчального модулю, а також основного змісту і новацій лекційного курсу в порівнянні з навчальною

літературою;

 • виразне і вільне володіння концептуально-понятійним апаратом, науковою мовою і термінологією відповідної наукової області;

 • знання основної літератури і знайомство з додатково рекомендованою літературою;

 • уміння виконувати передбачені програмою завдання.

Мінімальну кількість балів заслуговує відповідь, що містить:

 • фрагментарні, поверхневі знання найважливіших розділів програми і змісту лекційного курсу;

 • утруднення з використанням науково-понятійного апарата і термінології навчальної дисципліни;

 • неповне знайомство з рекомендованою літературою;

 • часткові утруднення з виконанням передбачених програмою завдань.

Кількість балів дорівнюються «О» коли відповідь містить:

 • незнання або уривчасте представлення учбово-програмного матеріалу;

 • невміння виконувати передбачені програмою завдання.

Система нарахування балів

Види робіт

Бали

1

Поточний контроль першого змістовного модулю

35

2

Поточний контроль другого змістовного модулю

20

3

Поточний контроль третього змістовного модулю

20

4

Реферат

10

5

Розрахункова робота

15

Додаткові бали

1

Нагородження за участь у наукових конференціях (міжнародних, всеукраїнських, регіональних)

8

2

Нагородження за участь у наукових конференціях ДонНУЕТ

6

3

Публікації: статей

тез доповіді

10

5

4.

Індивідуальне завдання лектора

6

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

 1. Основи ресторанного сервісу: Методичні вказівки для проведення лабораторного заняття „Посуд, прибори, столова білизна, поліровка посуду” для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності „Технологія харчування” / Л.В.Крилова – Донецьк: Дон ДУЕТ, 2006.– 28с.

 2. Основи ресторанного сервісу: Методичні вказівки для проведення практичного заняття „ Правила обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства різних типів.” для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності „Технологія харчування” / Л.В.Крилова – Донецьк: Дон ДУЕТ, 2006. – 12с

 3. Основи ресторанного сервісу: Тести для оцінки знань студентів денної та заочної форми навчання спеціальності "Технологія харчування" /Л.В. Крилова, - Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. - 23 с.

 4. Основи ресторанного сервісу: Опорний конспект лекцій для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності "Технологія харчування" /Л.В. Крилова, - Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – 91 с.

 5. Електронний конспект лекцій з курсу «Основи ресторанного сервісу» / В.А.Антонова. – Донецьк: [Дон НУЕТ], 2010. – 57 с. [512кбайт].

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ:

Змістовий

модуль

І

(поточне тестування)

Змістовий модуль

ІІ

(поточне тестування)

Змістовий

модуль

ІІІ

(поточне

тестування)

Загальна кількість балів по змісто-

вим модулям

Підсум­ковий контроль

(в балах)

Сума

(в балах)

35

30

35

Т1

Т2

Т4

Т5

Т6

Т7

15

20

20

10

20

15

100

-

100

Шкала оцінювання:

90-100 балів - відмінно (А);

75-89 балів - добре C); у т..ч. В- 80-89; С – 75-79

60-74 балів - задовільно (DE); у т.ч. D – 70-74; Е – 60 -69

35-59 балів - незадовільно з можливістю повторного складання (FX);

1-34 балів - незадовільно з обов'язковим повторним курсом (F).

Шкала ECTS

Якісне визначення (критерії)*

A

ВІДМІННО (EXCELLENT) – відмінне виконання з незначними помилками.

B

ДУЖЕ ДОБРЕ (VERY GOOD) – вище середніх стандартів, але з деякими помилками

C

ДОБРЕ (GOOD) – в цілому змістовна робота зі значними помилками

D

ЗАДОВІЛЬНО (SATISFACTORY) – чітко але зі значними недоліками

E

ДОСТАТНЬО (SUFFICIENT) – виконання відповідає мінімальним критеріям

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО (FAIL) – необхідна ще певна робота для зарахування кредиту

F

НЕЗАДОВІЛЬНО (FAIL) – потребується велика робота в майбутньому

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]