Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ul000000041752.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
340.48 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

імені Михайла Туган - Барановського

КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ

ЯКІСТЮ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Ректор _____________ О.О.Шубін

“_____”____________ 2010 р.

Антонова В. А.

Основи ресторанного сервісу

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни (модулю)

ОСНОВИ РЕСТОРАННОГО СЕРВІСУ”

для студентів галузі знань 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції» напряму підготовки 6.051701 «Харчова технологія та інженерія» спеціалізації «Технологія харчування»

1 курсу денної форми навчання

на 2010-2011 навчальний рік

ДОНЕЦЬК - 2010

Лектор доцент Антонова В.А.

(підпис) (посада, П.І.Б.)

Робоча навчальна програма схвалена

на засіданні кафедри організації та управління якістю ресторанного господарства

Протокол № _____

“__” __ ____________ 2010 р.

Зав. кафедри, д.е.н., доцент

Заремба П.О.

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Декан факультету харчування

Нужна Т.В.

__________________________

(підпис)

“_____” ______________ 2010 р.

СХВАЛЕНО:

Голова Навчально-методичної

ради університету

______________ Л.О. Омелянович

(підпис)

«_____» ______________ 2010 р.

Структура програми навчального модулю Основи ресторанного сервісу (за вимогами ects)

Курс

Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів

ECTS: 1,5

Модулів*: 1

Змістових модулів: 3

Загальна кількість

годин: 54

Тижневих годин: 2

0517

"Харчова інженерія та технологія"

бакалавр

Нормативна

2 семестр

Лекції (теоретична підготовка): 16

(годин)

Семінари і практичні:

16

(годин)

:

Самостійна робота:

22

(години)

Індивідуальна робота:

Реферат, розрахункова робота

Вид підсумкового контролю:

залік

ІДЕНТИФІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МОДУЛЮ

ОСНОВИ РЕСТОРАННОГО СЕРВІСУ”

Ідентифікація:

Основи ресторанного сервісу.

Шифр – ВПП.

Факультет:

Технологія харчування.

Спеціальність:

6.051701 “Технологія харчування”.

Форма навчання:

Денна.

Курс:

1-й.

Семестр:

Весняний (2).

Опис:

Змістовний модуль 1. Матеріально-технічне забезпечення закладів ресторанного господарства. Класифікація основних типів закладів ресторанного господарства за різними ознаками. Матеріально-технічна база для організації процесу обслуговування в закладах ресторанного господарства. Нормативні документи, що визначають і регламентують діяльність закладів ресторанного господарства при наданні послуг споживачам. ГОСТ 30523-97. Международный стандарт. Услуги общественного питания. Общие требования.

Змістовний модуль 2. Характеристика обслуговуючої діяльності в закладах ресторанного господарства.

Організація реалізації продукції та послуг у закладах ресторанного господарства. Організація з підготовки торговельних приміщень до обслуговування споживачів. Характеристика меню і прейскурантів. Основи організації обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства різних типів. Правила обслуговування споживачів в різних типах закладів харчування.

Змістовий модуль3. Організація обслуговування та надання послуг в закладах ресторанного господарства. Загальні правила обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства. Особливість організації обслуговування споживачів в різних типах закладів харчування.

Рівень:

а) попередні умови

б) цілі та завдання

в) бібліографія

Мотивація до навчання.

Ознайомити з основами ресторанного сервісу та з загальними правилами обслуговування відвідувачів закладів ресторанного господарства.

Підготувати до більш глибокого вивчення професійно-орієнтованих дисциплін “Організація виробництва”, “Організація обслуговування”, Санітарія і гігієна”, “Обладнання підприємств ресторанного господарства”, “Технологія продуктів харчування”, сформувати практичні навички та вміння, які необхідні для проходження навчальної практики.

 1. ДСТУ 3278-95. Стандартизація послуг. Основні положення.

 2. ДСТУ 3862-99. Громадське харчування. Терміни та визначення.

 3. ГОСТ 30523-97. Услуги общественного питания. Общие требования.

 4. ДСТУ 4281 : 2004. Заклади ресторанного господарства. Класифікація.

 5. Міждержавний стандарт ГОСТ 30389-95. Общественное питание. Классификация предприятий.

 6. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания.- М.: ACADEMIA, 2003.-с. 416.

 7. Лащинский В.М. Сервировка и этикет стола.- Минск: Элайда, 1999.

 8. Крымская Б.А., Балашов В.В. Справочник официанта.- М.: Экономика, 1986.- с.192.

 9. Организация производства и обслуживания в общественном питании / Под. ред. М.И. Беляева. – М.: Экономика, 1986.

 10. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства: підручник для ВУЗів / За ред. проф. Н. О. П'ятницької. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. - 632 с.

 11. Оробейко, Е. С. Организация обслуживания : рестораны и бары : учебное пособие . - М.:Альфа-М; ИНФРА-М, 2006 . – 320 с.

 12. Особливості ресторанного сервісу : навч. посіб. для студ. ВНЗ I-II рівня (технікумів) спец. "Технологія харчування" . - Донецьк, 2007 . - 271с.-

 13. Сало Я.М. Організація обслуговування населення на підприємствах харчування. Ресторанна справа: довід.офіціанта.

 14. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания. – М.: ИРПО; Проф. Обр. Издат., 2002.

 15. Журнали: «Питание и общество», «Торговля за рубежом», «Капитал», «Drink+», «КаБаРе (кафе, бари, ресторани)», «Магазин, ресторан, отель».

Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання:

Обов’язкова для вивчення за вибором ВНЗ.

Викладацький склад:

Крилова Людмила В’ячеславівна,

кандидат технічних наук.

Тривалість:

2 години на тиждень.

Форми та методи навчання:

Лекції – 1 година, лабораторні заняття – 1 година, самостійні – 1,4 година на тиждень. 16 тижнів.

Оцінювання:

Тестування за змістовними модулями. Залікове тестування наприкінці семестру.

Мова :

Українська, російська.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]