Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ul000000049449.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
348.67 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

імені Михайла Туган - Барановського

КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ

ЯКІСТЮ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Ректор _____________ О.О.Шубін

“_____”____________ 2011 р.

Антонова В.А.

ОСНОВИ РЕСТОРАННОГО СЕРВІСУ”

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни (модулю)

для студентів галузі знань 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції» напряму підготовки 6.051701 «Харчова технологія та інженерія»

1 курсу денної форми навчання

на 2011-2012 навчальний рік

ДОНЕЦЬК - 2011

Лектор доцент Антонова В.А.

(підпис) (посада, П.І.Б.)

Робоча навчальна програма схвалена

на засіданні кафедри організації та управління якістю ресторанного господарства

Протокол № _____

“__” __ ____________ 2011 р.

Зав. кафедри, д.е.н., доцент

Заремба П.О.

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Декан ФРГБ

Нужна Т.В.

__________________________

(підпис)

“_____” ______________ 2011 р.

СХВАЛЕНО:

Голова Навчально-методичної

ради університету

______________ Л.О. Омелянович

(підпис)

«_____» ______________ 2011 р.

Структура програми навчального модулю Основи ресторанного сервісу (за вимогами ects)

Курс

Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів

ECTS: 1,5

Модулів*: 1

Змістових модулів: 3

Загальна кількість

годин: 54

Тижневих годин: 2

Галузь знань 0517 «Харчова промисловість та переробка сільсько-господарської продукції»

Напрям підготовки 6.051701 «Харчова технологія та інженерія»

бакалавр

Нормативна

2 семестр

Лекції (теоретична підготовка): 17

(годин)

Семінари і практичні:

17

(годин)

:

Самостійна робота:

20

(години)

Індивідуальна робота:

Реферат, розрахункова робота

Вид підсумкового контролю:

залік

ІДЕНТИФІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МОДУЛЮ

ОСНОВИ РЕСТОРАННОГО СЕРВІСУ”

Ідентифікація:

Основи ресторанного сервісу.

Шифр – ВПП.

Факультет:

Ресторанно-готельного бізнесу

Спеціальність:

6.051701 «Харчова технологія та інженерія»

Форма навчання:

Денна.

Курс:

1-й.

Семестр:

Весняний (2).

Опис:

Змістовий модуль 1. Матеріально-технічне забезпечення закладів ресторанного господарства. Класифікація основних типів закладів ресторанного господарства за різними ознаками. Матеріально-технічна база для організації процесу обслуговування в закладах ресторанного господарства. Нормативні документи, що визначають і регламентують діяльність закладів ресторанного господарства при наданні послуг споживачам. ГОСТ 30523-97. Международный стандарт. Услуги общественного питания. Общие требования.

Змістовий модуль 2. Характеристика обслуговуючої діяльності в закладах ресторанного господарства.

Організація реалізації продукції та послуг у закладах ресторанного господарства. Організація з підготовки торговельних приміщень до обслуговування споживачів. Характеристика меню і прейскурантів. Основи організації обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства різних типів. Правила обслуговування споживачів в різних типах закладів харчування.

Змістовий модуль3. Організація обслуговування та надання послуг в закладах ресторанного господарства. Загальні правила обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства. Особливість організації обслуговування споживачів в різних типах закладів харчування.

Рівень:

а) попередні умови

б) цілі та завдання

в) бібліографія

Мотивація до навчання.

Ознайомити з основами ресторанного сервісу та з загальними правилами обслуговування відвідувачів закладів ресторанного господарства.

Підготувати до більш глибокого вивчення професійно-орієнтованих дисциплін “Організація виробництва”, “Організація обслуговування”, Санітарія і гігієна”, “Обладнання підприємств ресторанного господарства”, “Технологія продуктів харчування”, сформувати практичні навички та вміння, які необхідні для проходження навчальної практики.

 1. ДСТУ 3278-95. Стандартизація послуг. Основні положення.

 2. ДСТУ 3862-99. Громадське харчування. Терміни та визначення.

 3. ГОСТ 30523-97. Услуги общественного питания. Общие требования.

 4. ДСТУ 4281 : 2004. Заклади ресторанного господарства. Класифікація.

 5. Міждержавний стандарт ГОСТ 30389-95. Общественное питание. Классификация предприятий.

 6. Антонова В.А. «Основи ресторанного сервісу». Конспект лекцій з курсу (електронний ресурс) / В.А.Антонова. – Донецьк: [Дон НУЕТ], 2010. – 57 с. [512кбайт].

 7. Антонова В.А. Организация обслуживания на предприятиях питаниях. Уч. пособие для студ. всех форм обучения спец. «Технология питания». ДонДУЭТ, Донецк, 2005 - 158 с. (рус/укр).

 8. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания.- М.: ACADEMIA, 2003.-с. 416.

 9. Крымская Б.А., Балашов В.В. Справочник официанта.- М.: Экономика, 1986.- с.192.

 10. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства: підручник для ВУЗів / За ред. проф. Н. О. П'ятницької. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. - 632 с.

 11. Оробейко, Е. С. Организация обслуживания : рестораны и бары : учебное пособие . - М.:Альфа-М; ИНФРА-М, 2006 . – 320 с.

 12. Особливості ресторанного сервісу : навч. посіб. для студ. ВНЗ I-II рівня (технікумів) спец. "Технологія харчування" . - Донецьк, 2007 . - 271с.

 13. Сало Я.М. Організація обслуговування населення на підприємствах харчування. Ресторанна справа: довід.офіціанта.

 14. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания. – М.: ИРПО; Проф. Обр. Издат., 2002.

 15. Журнали: «Питание и общество», «Торговля за рубежом», «Капитал», «Drink+», «КаБаРе (кафе, бари, ресторани)», «Магазин, ресторан, отель».

Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання:

Обов’язкова для вивчення за вибором ВНЗ.

Викладацький склад:

Антонова Валерія Анатоліївна,

кандидат економічних наук.

Тривалість:

2 години на тиждень.

Форми та методи навчання:

Лекції – 1 година, лабораторні заняття – 1 година, самостійні – 1,4 година на тиждень. 17 тижнів.

Оцінювання:

Тестування за змістовними модулями. Залікове тестування наприкінці семестру.

Мова :

Українська, російська.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]