Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
мельянцова / аудит / 371 / 2548 / old / ¦юё¦сэшъ- 2.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
795.65 Кб
Скачать

3. Валові доходи від страхової діяльності

3.1. У рядку 1 розділу I декларації відображається сума валових внесків, отриманих (нарахованих) страховиками протягом звітного періоду по договорах страхування і перестрахування ризиків (крім страхування ризиків життя) на території України або за її межами.

З метою оподаткування страхової діяльності під валовим доходом від страхової діяльності розуміється сума одержаних (нарахованих) протягом звітного періоду валових внесків за договорами страхування і перестрахування, за виключенням суми валових внесків, переданих в перестрахування, повернутих страхувальникам надмірно сплачених ними страхових платежів, а також платежів, отриманих від реалізації страхових полісів інших страховиків при виконанні платником податку агентської діяльності, та платежів, одержаних від філій, відділень та інших відокремлених підрозділів платника податку, що не мають статусу юридичної особи.

Датою збільшення валового доходу від страхової діяльності вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше, а саме: дата зарахування коштів на банківський рахунок, оприбуткування в касу або дата виникнення у страховика страхових зобов'язань перед страхувальником, тобто дата набуття чинності договорами страхування і перестрахування.

3.2. У рядку 2 відображається сума валового доходу, отриманого (нарахованого) страховиками протягом звітного періоду за договорами страхування і перестрахування життя фізичних осіб на умовах, що не відповідають вимогам цього Закону щодо страхування життя, згідно з якими для цілей оподаткування операцією зі страхування життя фізичної особи вважається операція, яка передбачає страхову виплату при таких страхових випадках:

смерть застрахованої особи;

рішення суду про оголошення застрахованої особи померлою;

дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування або досягнення нею віку, визначеного договором страхування. У цьому випадку строк дії договору не може бути меншим за 120 календарних місяців та не може передбачати часткових виплат до закінчення строку такого договору або настання страхового випадку. На перехідний період до 2003 року строк дії договору зі страхування життя громадян віком після 50 років встановлюється від 60 календарних місяців.

З метою оподаткування валовий доход, отриманий (нарахований) страховиками протягом звітного періоду за договорами страхування і перестрахування життя фізичних осіб, визначається за порядком, вказаним у пункті 3.1 цього Порядку.

3.3. У рядку 3 відображається сума валового доходу, отриманого (нарахованого) страховиками протягом звітного періоду за договорами страхування і перестрахування життя у разі дострокового розірвання договору, яке не пов'язано зі смертю застрахованої особи; такий доход оподатковується за ставкою шість відсотків.

3.4. Рядки 4-6 цього розділу заповнюються за порядком, визначеним декларацією.

4. Валові доходи з джерел, інакших ніж сума валових внесків

4.1. У рядку 7 розділу II декларації відображається доход від здійснення операцій з оперативного лізингу, оренди землі та житлових приміщень у порядку, передбаченому для довгострокових договорів (контрактів). При цьому після завершення зазначених операцій перерахунок сум податкових зобов'язань платником податку не здійснюється.

Надання зазначених послуг відображається без сум податку на додану вартість.

4.2. У рядку 8 відображається прибуток, отриманий від продажу (відчуження) цінних паперів і деривативів протягом звітного періоду, який визначається шляхом зменшення валового доходу, отриманого (нарахованого) у зв'язку з продажем (відчуженням) цінних паперів (деривативів) на суму витрат, пов'язаних з придбанням цінних паперів (деривативів).

Збитки від цих операцій за результатами податкового року переносяться на зменшення валового доходу майбутніх податкових періодів від таких операцій з урахуванням офіційного індексу інфляції.

При цьому платник податку веде окремий облік фінансових результатів операцій з торгівлі цінними паперами і деривативами.

У цьому рядку відображаються також доходи від торгівлі борговими зобов'язаннями та вимогами у вигляді:

суми нарахованих процентів (комісійних) та суми перевищення фактично отриманих від боржника процентів над нарахованими, у разі дострокового погашення зобов'язань по кредитно-депозитних операціях;

коштів, отриманих платником податку (покупцем) у зв'язку з погашенням емітентом облігацій, ощадних сертифікатів та інших цінних паперів, крім цінних паперів, що засвідчують корпоративні права, та отриманих за ними процентів;

вартості об'єкта застави (майна), відчуженого в рахунок погашення заставодавцем боргового зобов'язання кредитору (гаранту), а також суми нарахованих по ньому процентів.

4.3. У рядку 9 відображається різниця від перерахунку в гривні іноземної валюти та дебіторської заборгованості в іноземній валюті (позитивна різниця), що перебувала на обліку платника податку на кінець звітного періоду, в разі збільшення офіційного валютного (обмінного) курсу Національного банку України та кредиторської заборгованості (від'ємна різниця) в разі зменшення вказаного курсу.

У разі зменшення валютного обмінного курсу Національного банку України різниця від перерахунку в гривні іноземної валюти та дебіторської заборгованості в іноземній валюті (від'ємна різниця), що перебувала на обліку платника податку на кінець звітного періоду, а також кредиторської заборгованості (позитивна різниця) у разі збільшення вказаного курсу відображається у рядку 19 декларації.

4.4. У рядку 10 відображається безповоротна фінансова допомога у вигляді:

суми коштів, переданих платнику податку згідно з договорами дарування та іншими подібними договорами, які не передбачають відповідної компенсації чи повернення таких коштів (за винятком бюджетних дотацій і субсидій), або без укладення таких угод;

суми безнадійної заборгованості, відшкодованої кредитору (платнику податку) позичальником у разі віднесення цієї безнадійної заборгованості у попередніх податкових періодах на витрати;

суми кредиторської заборгованості (крім кредитних угод) перед іншою юридичною чи фізичною особою, по якій минув термін позовної давності у відповідному податковому періоді;

суми кредиту або депозиту, наданого платнику податку без встановлення строків повернення його основної суми, за виключенням кредитів, наданих під безстрокові облігації, та депозитів до запитання у банківських установах.

У цьому рядку відображаються також безоплатно надані товари (роботи, послуги) у вигляді:

вартості товарів, що надаються платнику податку згідно з договорами дарування та іншими договорами, які не передбачають грошової або іншої компенсації вартості таких матеріальних цінностей і нематеріальних активів чи їх повернення, або без укладення таких угод;

вартості робіт та послуг, які надаються платнику податку без вимоги про компенсацію їх вартості.

У зазначеному рядку відображається також вартість матеріальних цінностей, переданих платнику податку - отримувачу згідно з договорами схову та використаних ним у власному виробничому чи господарчому обороті.

4.5. У рядку 11 відображаються доходи від операцій з основними фондами та нематеріальними активами у вигляді:

суми перевищення виручки від продажу об'єктів основних фондів групи 1 та нематеріальних активів над їх балансовою вартістю;

суми перевищення вартості основних фондів груп 2 і 3 у зв'язку з їх продажем (товарообміном) над їх балансовою вартістю. Збільшення валових доходів на зазначену суму здійснюється у разі, якщо в податковому періоді сума вартості основних фондів дорівнювала або перевищувала балансову вартість відповідної групи, а балансова вартість такої групи була прирівняна до нуля;

суми капітального доходу у випадку застосування платником податку щорічної індексації балансової вартості груп основних фондів та нематеріальних активів (крім прискореного методу амортизації), який визначається як різниця між балансовою вартістю відповідної групи основних фондів (нематеріальних активів), визначеної на початок звітного року із застосуванням коефіцієнта індексації, і балансовою вартістю такої групи основних фондів (нематеріальних активів) до такої індексації.

Зазначений капітальний доход відноситься до складу валових доходів платника податку кожного кварталу звітного року у сумі, яка дорівнює одній четвертій відсотка річної норми амортизації відповідної групи основних фондів (нематеріальних активів) від суми капітального доходу такої групи (нематеріального активу);

суми компенсації у зв'язку з вимушеною заміною основних фондів групи 1, одержаної платником податку від іншої страхової організації або юридичної чи фізичної особи, що визнана винною у заподіяній шкоді.

Вимушеною вважається заміна основних фондів, якщо з незалежних від платника податку обставин вони (чи їх частина) зруйновані, вкрадені чи підлягають знесенню або платник податку змушений відмовитися від використання таких основних фондів через обставини загрози чи неминучої заміни, зруйнування або знесення (за умови підтвердження наявності такої загрози або неминучості у порядку, визначеному законодавством). При цьому балансова вартість окремого об'єкта основних фондів групи 1, який підлягає вимушеній заміні, відноситься платником податку на валові витрати (рядок 19);

суми доходів платника податку, отриманих (нарахованих) від продажу невиробничих фондів. При цьому до складу валових витрат такого платника податку включається сума витрат, пов'язаних із придбанням (виготовленням) таких невиробничих фондів (без врахування зносу) та їх поліпшенням (рядок 19).

4.6. У рядку 12 відображаються суми, пов'язані з неповерненням дебітором заборгованості у вигляді:

безнадійної кредиторської заборгованості за кредитними угодами, по яких минув термін позовної давності;

безнадійної заборгованості за угодами, що передбачали виставлення векселя на користь кредитора в якості забезпечення боргових зобов'язань дебітором на суму опротестованого у неплатежі векселя;

простроченої заборгованості за договорами, визнаними в судовому порядку недійсними з вини платника податку (дебітора);

заборгованості, що раніше була віднесена до валових витрат кредитором, за договорами, по яких скасовано рішення про визнання їх недійсними з вини дебітора і таке рішення не було оскаржене кредитором;

простроченої заборгованості за договорами або їх частинами, визнаними у судовому порядку недійсними з вини обох сторін;

заборгованості за договорами, не виконаними у встановленому порядку через обставини непереборної сили або стихійне лихо (форс-мажор), які мали тимчасовий характер і за висновком уповноваженого органу не вплинули на спроможність платника податку (дебітора) сплатити заборгованість, та у разі неподання кредитором позову до суду (арбітражного суду) стосовно стягнення з дебітора такої заборгованості протягом строків, визначених законодавством.

У цьому рядку відображаються також суми, пов'язані з поверненням кредитору заборгованості у вигляді:

заборгованості, поверненої фізичними особами, стосовно яких органами слідства було оголошено розшук, чи раніше визнаними у судовому порядку безвісти відсутніми або померлими, у випадках, коли ця заборгованість була віднесена платником податку до складу валових витрат;

заборгованості, поверненої юридичними або фізичними особами, визнаними винними згідно з положеннями Цивільного Кодексу України в заподіянні шкоди, в погашення за фізичну особу - боржника, яка раніше була віднесена кредитором до складу валових витрат.

4.7. У рядку 13 відображаються доходи у вигляді сум комісійних винагород за перестрахування, одержаних (нарахованих) страховиком (цедентом) від перестраховика.

4.8. У рядку 14 відображаються доходи, одержані (нараховані) від реалізації прав регресної вимоги страховика до страхувальника або іншої особи, відповідальної за завданий збиток.

4.9. У рядку 15 відображаються інші доходи у вигляді:

суми державного мита, попередньо сплаченого позивачем, яке повертається на його користь за рішенням суду (арбітражного суду);

суми штрафів та/або неустойки чи пені за добровільним рішенням сторін договору або суми, стягнені за рішенням державних органів, суду, арбітражного чи третейського суду;

суми одержаних платником податку - власником корпоративних прав коштів або майна, вартість яких перевищує балансову вартість таких корпоративних прав у разі повної ліквідації підприємства.

У разі, коли сума коштів або вартість майна менша від номінальної вартості корпоративних прав, сума збитків відноситься до складу валових витрат платника податку у податковий період отримання такої компенсації, але не раніше періоду повної ліквідації підприємства - емітента, і відображається у рядку 19 декларації;

коштів або майна, вартість яких перевищує балансову вартість матеріальних цінностей та суму коштів, які були передані платником податку - учасником спільної діяльності для ведення такої діяльності при повному її завершенні.

У разі, коли сума коштів або вартість майна, одержана учасником спільної діяльності без створення юридичної особи при її завершенні, менша від балансової вартості матеріальних цінностей та суми коштів, переданих для здійснення спільної діяльності, сума збитків відноситься до складу валових витрат платника податку та відображається у рядку 19 декларації.

З метою оподаткування господарські відносини між учасниками спільної діяльності прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів.

Платник податку веде податковий облік та складає звітність про результати спільної діяльності за порядком, встановленим центральним податковим органом;

суми страхового відшкодування, одержаного платником податку-страхувальником за понесені застраховані збитки;

доходів, не врахованих в обчисленні валового доходу періодів, що передують звітному, та виявлених у звітному періоді:

пасивного прибутку (дивідендів, процентів, страхування, роялті), одержаного за межами митної території України;

суми процентів (комісійних), які були раніше виключені з валового доходу платника податку (кредитора) у зв'язку з затримкою сплати процентів при здійсненні кредитно-депозитних операцій, у разі незадоволення судом позову платника податку.

4.10. У цьому рядку відображаються також доходи, які не були враховані в рядках 7-14 розділу II декларації і прямо визначені нормами Закону.

4.11. Рядок 16 декларації заповнюється за порядком, визначеним декларацією.

4.12. У рядку 17 відображаються доходи, які за своїм змістом підлягають виключенню із складу валових доходів з метою оподаткування, а саме:

суми доходів у вигляді процентів від володіння державними цінними паперами і облігаціями місцевих позик (державні скарбничі зобов'язання, державні скарбничі бони, державні скарбничі векселі, а також облігації державних і місцевих позик), які були придбані платниками податків до 1 липня 1997 року;

суми процентів (комісійних), несплачених дебітором від дати, визначеної умовами кредитно-депозитних договорів, у разі звернення платника податку - кредитора із заявою до суду (арбітражного суду) про стягнення заборгованості з такого дебітора або про визнання його банкрутом, а також у випадках, коли за поданням кредитора нотаріус вчинив виконавчий напис про стягнення боргу з дебітора чи стягнення заставленого майна.

4.13. У цьому рядку відображаються також надходження (доходи), не враховані в зазначеному розділі декларації і прямо визначені нормами Закону як такі, що підлягають виключенню з валового доходу з метою оподаткування.

4.14. У рядку 18 декларації відображається скоригований валовий доход, який визначається шляхом зменшення сукупної суми валового доходу від діяльності, не пов'язаної із страхуванням, перестрахуванням (рядок 16 декларації), на суму доходів, які підлягають виключенню із складу валових доходів з метою оподаткування (рядок 17 декларації).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке old