Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Посібник Інтегрований захист рослин.doc
Скачиваний:
628
Добавлен:
16.02.2016
Размер:
3.97 Mб
Скачать

Г. О. Косилович

О. М. Коханець

Інтегрований захист рослин

Навчальний посібник

Львів 2010

Г. О. Косилович

О. М. Коханець

Інтегрований захист рослин

Навчальний посібник

Львів 2010

ББК 44я2

К 71

УДК:632

Автори:

Г. О. Косилович, о. М. Коханець

Рецензенти:

З. М. Томашівський, д. с.-г. н., професор

(Львівський національний аграрний університет)

А.Г. Дзюбайло, д. с.-г. н.

(Дрогобицький педагогічний університет)

К. І. Яцух к. б. н., с. н. с.

(Інститут землеробства і тваринництва західного регіону НААНУ)

Рекомендовано до друку вченою радою Львівського національного аграрного університету Протокол № 2 від 18.11. 2010 р.

Косилович Г. О. Інтегрований захист рослин : навч. посіб. / Г. О. Косилович, О. М. Коханець. – Львів : Львівський національний аграрний університет, 2010. – 165 с.

Висвітлено основні відомості про шкідників і хвороби сільськогосподарських культур та заходи захисту від них. Викладено принципи розробки інтегрованих систем захисту рослин.

Для студентів спеціальностей 7.130.102 «Агрономія», «Плодоовочівництво і виноградарство», магістрів спеціальностей 8.130.102 «Агрономія» і 8.130.103 «Плодоовочівництво і виноградарство», аспірантів, а також спеціалістів сільськогосподарських підприємств, фермерів, власників присадибних господарств.

ББК 44я2

© Косилович Г. О.,

Коханець О. М., 2010

ЗМІСТ

ВСТУП......................................................................................................................4

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ СЛУЖБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН В

УКРАЇНІ…………………………………………………………………...............5

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ЗАХИСТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ВІД ШКІДНИКІВ, ХВОРОБ І БУР’ЯНІВ

2.1. Агротехнічний метод.........................................................................10

2.2. Селекційно-генетичний (імунологічний) метод..............................11

2.3. Фізико-механічний метод..................................................................13

2.4. Біологічний метод..............................................................................14

2.5. Хімічний метод...................................................................................15

2.6. Досягнення біотехнології у захисті рослин.....................................19

РОЗДІЛ 3. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ І ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕГРОВАНОГО

ЗАХИСТУ РОСЛИН

3.1.Етапи розвитку та актуальні завдання інтегрованого захисту

рослин...................................................................................................20

3.2. Структура агроценозу та закономірності його

формування………………………………………………………………………23

3.3. Модель інтегрованої системи захисту рослин.................................25

3.4. Мета і завдання прогнозу в інтегрованих системах захисту

рослин...................................................................................................27

3.5. Планування заходів захисту рослин. Облік шкідливих об’єктів...................................................................................................................29

3.6. Прийняття рішень щодо застосування пестицидів.........................33

3.7. Оцінка ефективності заходів із захисту рослин..............................35

РОЗДІЛ 4. ІНТЕГРОВАНІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ОСНОВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

4.1. Зернові колосові культури.................................................................36

4.2. Кукурудза............................................................................................54

4.3. Зернобобові культури (горох, квасоля, соя)....................................61

4.4. Цукрові буряки...................................................................................69

4.5. Ріпак.....................................................................................................80

4.6. Льон.....................................................................................................85

4.7. Картопля..............................................................................................90

4.8. Капуста................................................................................................99

4.9. Огірки................................................................................................108

4.10. Помідори.........................................................................................113

4.11. Плодові культури (зерняткові, кісточкові)..................................120

4.12. Ягідні культури (суниця, смородина, аґрус, малина).................132

РОЗДІЛ 5. БУР’ЯНИ (загальні відомості)........................................................141

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК.........................................................................144

ДОДАТКИ……………………………………………………............................146

ВСТУП

Захист сільськогосподарських культур від шкідників, хвороб і бур’янів є важливою ланкою у системі виробництва рослинницької продукції, істотним резервом поліпшення якості врожаю та підвищення продуктивності рослин.

Подальша інтенсифікація сільськогосподарського виробництва потребує не лише відповідних сортів, а й технологій та систем захисту, що базуються на застосуванні високоселективних і малотоксичних препаратів хімічного й біологічного походження з нетривалим терміном очікування після обробки до збирання врожаю.

Сучасний напрям у захисті рослин від шкідливих організмів одержав назву інтегрованого, оскільки враховує агротехнічні прийоми, ступінь стійкості вирощуваних сортів до хвороб і шкідників, чисельність ентомофагів, а також застосування хімічних і біологічних засобів.

Стратегічними принципами організації інтегрованого захисту рослин є оптимізація шляхів одержання максимально можливих урожаїв високої якості та зменшення затрат енергетичних ресурсів на одержання одиниці продукції.

Кінцевою метою захисних заходів є збереження високих урожаїв сільськогосподарських культур шляхом обмеження інтенсивності розвитку шкідливих видів до економічно невідчутного рівня.

Інтегрована система захисту рослин від шкідників, хвороб і бур’янів передбачає застосування комплексу сучасних методів, спрямованих на зниження рівня шкідливих організмів в агроценозі до господарсько невідчутного шляхом розробки екологічно безпечних та економічно доцільних заходів.

Головною концепцією є оптимізація хімічного методу на основі критеріїв доцільності застосування пестицидів, з урахуванням структури та чисельності популяцій шкідливих організмів в агроценозі, наявності ентомофагів. Пестициди використовуються лише на основі всебічного аналізу даних обстежень фітосанітарного стану посівів сільськогосподарських культур з урахуванням стійкості сорту.

Вирішення таких завдань є неможливим без якісної фахової підготовки агрономів у питаннях захисту рослин.

Саме сприяти ґрунтовній підготовці майбутніх спеціалістів сільсько-господарських підприємств різних форм власності, здатних застосовувати теоретичні знання і практичні навички на виробництві, а також на основі аналізу досягнень науки і передового досвіду самостійно впроваджувати інтегровані системи захисту рослин в умовах конкретного господарства, покликаний цей навчальний посібник.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.