Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
cgu_ep_special.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
178.18 Кб
Скачать

Тема 19. Виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду

( 2 години)

1. Поняття, значення та правова природа інституту примусового виконання судових рішень.

2. Види виконавчого провадження щодо рішень господарського суду.

3. Способи виконання судових рішень та порядок їх зміни.

4. Розстрочка та відстрочка виконання рішень господарського суду.

5. Наказ господарського суду і порядок його виконання.

6. Поворот виконання рішення господарського суду.

Задача 1.

Приватне підприємство «Світ» звернулося до ТОВ «Астра» та ФОП Іванова П.П. з позовом про стягнення заборгованості солідарно. Господарським судом позовні вимоги було задоволено в повному обсязі та видано два накази на кожного з відповідачів про стягнення всієї суми боргу, проте без визначення частини боргу, що стягується з кожного з відповідачів.

Чи є правомірною видача декількох наказів про стягнення заборгованості з декількох відповідачів солідарно без визначення частини боргу, що стягується з кожного з них? Чи може бути видано господарським судом лише один наказ у вказаному випадку?

Завдання 1:

Складіть порівняльну характеристику виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду за ГПК та проектами ГПК та КГС.

Завдання 2:

Складіть зразок заяви про розстрочку виконання рішення господарського суду на підставі самостійно змодельованих обставин.

Основна література:

1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

2. Про виконавче провадження: Закон України від 22.04.1999 р. у редакції Закону від 04.11.2010 // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 19-20.- Ст. 142.

3. Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби та звернень учасників виконавчого провадження: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.12.2003 р. № 14 // http://zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0014700-03

4. Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України: Роз'яснення Вищого господарського суду України від 28.03.2002 р. № 04-5/365 // http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SD02018.html

5. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.

6.Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / Уклад. В.Е. Беляневич. – К.: Юстиніан, 2002. – 544 с.

Додаткова література:

1. Притика Д.М., Тітов М.І., Гайворонський В.М. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.-практ. коментар. – Х.: Консум, 2003. – 320 с.

2. Фурса С.Я., Щербак С.В. Виконавче провадження в Україні: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – 480 с.

3. Фурса С.Я., Щербак С.В. Законодавство України про виконавче провадження: Наук.-практ. коментар. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2004. – 976 с.

Тема 20, 21. Вирішення господарських спорів третейськими судами. Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів та про видачу виконавчих документів на їх примусове виконання

(2 години)

1. Поняття та правові засади діяльності третейських судів.

2. Повноваження третейського суду щодо вирішення господарських спорів.

3. Договірне застереження щодо арбітражного розгляду справи. Міжнародний комерційний арбітраж, Міжнародна морська арбітражна комісія та Регламент.

4. Рішення третейського суду та його правові наслідки.

5. Оскарження рішення третейського суду.

6.Порядок видачі виконавчого документа на виконання рішення третейського суду.

Задача 1.

Підчас розгляду справи Міжнародним комерційним арбітражним судом при ТПП України між підприємством з іноземними інвестиціями (позивач) та приватним підприємцем – громадянином України останній заявив клопотання про припинення провадження у справі у зв’язку із тим, що, по-перше, підприємство – позивач не є нерезидентом, а отже спір не відноситься до компетенції цього арбітражу. А по-друге, у зв’язку із встановленням п. 5 договору, що не чітко визначив арбітражний орган: «Спір підлягає вирішенню в комерційному арбітражі України». Яке рішення із цього клопотання має прийняти МКАС.

Завдання 1. Складіть зразок угоди про передання спору на розгляд до третейського суду.

Завдання 2. Визначте, які категорії господарських спорів не можуть розглядатися в третейському суді та поясніть чому.

Основна література:

1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

2. Про третейські суди: Закон України від 11.05.2004  № 1701-IV // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1701-15

3. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України вiд 24.02.1994  № 4002-XII // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=4002-12

4. Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України от від 26.12.2011 р. № 18 // http://www.arbitr.gov.ua/files/pages/ppVGSU_26122011_18.pdf

5.Про деякі питання практики застосування господарськими судами Закону України "Про третейські суди": Рекомендаціях президії Вищого господарського суду від 11.04.2005 р. № 04-5/639 (в редакції від 30.04.2009)// http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0639600-05.

6.Практика застосування судами Закону України "Про третейські суди": Узагальнення судової практики від 11.02.2009//Вісник Верховного суду України 2009 р. - № 10.

7.Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.

8.Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / Уклад. В.Е. Беляневич. – К.: Юстиніан, 2002. – 544 с.

9. Международный коммерческий арбитраж в Украине: законодательство и практика / Под ред. И.Г. Побирченко. – К.: Издательский дом «Ин Юре» – 973 с.

10. Практика МКАС при ТПП Украины. Внешнеэкономические споры./ под. общ. Редакцией И.Г. Побирченко. – К.: Праксіс, 2006. –864 с.

11. Побірченко І. Діяльність міжнародного арбітражу в Україні та його міжнародні зв’язки // Право України. –2011. – № 11. – С. 8-21.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]