Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
cgu_ep_special.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
178.18 Кб
Скачать

Тема 13. Провадження у справах про банкрутство

(4 години)

Заняття 1.

1. Поняття, ознаки та джерела регулювання справ про банкрутство.

2. Підстави порушення справи про банкрутство.

3. Учасники провадження у справах про банкрутство та їх повноваження.

4. Строки провадження у справах про банкрутство.

5. Заява про порушення справи про банкрутство, її зміст та порядок подання.

6. Порядок порушення провадження у справах про банкрутство.

Заняття 2.

7. Судові процедури, які застосовуються до боржника у провадженні про банкрутство.

8. Розпорядча процедура у провадженні про банкрутство.

9. Санація боржника та мирова угода у провадженні про банкрутство

10. Поняття та порядок проведення ліквідаційної процедури.

11. Особливості банкрутства окремих видів суб’єктів господарювання.

12. Судові акти, що приймаються під час розгляду справи про банкрутство, та порядок їх оскарження.

Задача 1.

У березні 2009 року державне підприємство «Будівельник» на підставі договору виконало роботи для ТОВ «Апельсин», що було зафіксовано у акті виконаних робіт. Вартість цих робіт становила 55 тис. грн. Роботи мали бути оплачені замовником у строк до 01 січня 2009 року.

17 лютого 2010 року державне підприємство «Будівельник» звернулося до господарського суду з позовом про стягнення з ТОВ «Апельсин» 55 тис. грн. У процесі судового розгляду було з’ясовано, що 20 серпня 2009 року господарським судом було порушено провадження у справі про банкрутство, про що було 10 грудня 2009 року розміщено оголошення в друкованих засобах масової інформації.

Які правові наслідки порушення господарським судом провадження у справі про банкрутство?

Як задовольняться вимоги кредиторів під час процедури банкрутства?

До яких кредиторів (конкурсних чи поточних) належить державне підприємство «Будівельник»?

Які дії мало вчинити державне підприємство «Будівельник»?

Якими мають бути дії господарського суду, який відкрив провадження за позовною заявою?

Завдання 1.

Складіть зразок заяви про порушення справи про банкрутство.

Завдання 2.

Складіть зразок мирової угоди у справі про банкрутство на підставі самостійно змодельованих обставин.

Основна література:

1. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. в редакції Закону від 11 березня 2007 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18-22. – Ст. 144.

2. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

3. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його бункрутом: Закон Украхни від 14 травня 1992 р. в редакції Закону України від 30 червня 1999 р. // ВВР України. – 1992. - № 21. – Ст. 296.

4. Про практику Верховного Суду України у справах про банкрутство. Інформаційний Лист вищого господарського суду України від 16.05 2003 р. // Бізнес: законодавство та практика. – 2003. - № 12.

5. Про судову практику в справах про банкрутство: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18.12.2009 р. № 15 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/nreg,v0015700-09

6. Про порядок порушення справ про банкрутство за заявами органів державної податкової служби: Роз'яснення Вищого господарського суду від 21.08.2001 р. № 02-5/926 // http://zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v_926600-01

7. Про деякі питання практики розгляду справ про банкрутство: Лист Вищого господарського суду України від 25.03.2002 р. № 01-8/339 // http://zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v_339600-02

8. Поляков Б.М. Право неспроможності (банкрутства) в Україні: підруч. для студ. вищ. навчальних закладів./ Б.М. Поляков. – К.: Ін Юре, 2011. – 569с. 

Додаткова література:

  1. Джунь В.В. Інститут неспроможності: світовий досвід розвитку і особливості становлення в Україні: Монографія. – Видання друге, виправлене і доповнене. – К.: Юридическая практика, 2006. – 384 с.

  2. Науково-практичний коментар до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» / За ред. О.І. Харитонової. – Х.: Одіссей, 2008. – 336 с.

  3. Поляков Б.М. Право несостоятельности (банкротства) в Украине. – К.: Видавничій дім «Ін Юре», 2003. – 440 с.

  4. Поляков Б.М. Коментар судової практики Верховного суду України у справах про банкрутство. – К: Логос, 2008. – 488 с.

  5. Степанов А.А. Предупреждение банкротства в рамках производства по делу о банкротстве: теория и практика : монография. – К.: КНТ, 2008 –312 с.

  6. Тітов М.І. Банкрутство: матеріально-правові та процесуальні аспекти. – Х.: Консул, 1997. – 192 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]