Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
cgu_ep_special.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
178.18 Кб
Скачать

Тема 11. Пред’явлення позову та порушення справи у господарському процесі

(4 години)

Заняття 1.

1. Позов в господарському процесі, умови та підстави його пред’явлення.

2. Право на позов у матеріальному та процесуальному значенні.

3. Поняття і елементи позову.

4. Форма і зміст позовної заяви. Способи захисту порушеного права, що можуть бути покладені в основу позовних вимог.

5. Розрахунок ціни позову. Додатки до позову.

6. Співвідношення позовної заяви із іншими заявами (клопотаннями), що можуть бути подані до господарського суду.

Заняття 2.

6. Порядок подання позовної заяви. Відзив на позовну заяву.

7. Відмова у прийнятті і повернення позовної заяви.

8. Об'єднання позовних вимог.

9. Відмова від позову. Визнання позову. Відмежування від мирової угоди.

10. Зустрічний позов: поняття, зміст та порядок подання.

11. Порядок порушення провадження у справі у господарському суді.

12. Процесуальні дії суду щодо підготовки справи до розгляду.

Задача 1.

Приватне підприємство «Комуна» звернулося з позовом до ТОВ «Зірка» та фізичної особи підприємця з позовом про стягнення збитків солідарно. Позовні вимоги були обґрунтовані тим, що в результаті авіаційно-хімічної обробки полів ТОВ «Зірки» та порушення санітарних правил було завдано шкоду майну ПП «Комуна» у вигляді втрати врожаю фруктів в результаті хімічною обробки. Вимоги про солідарне відшкодування шкоди мотивовані тим, що між сторонами був укладений договір на організацію авіаційно-хімічної робіт і відповідно до умов договору замовник несе відповідальність наслідки застосування хімічних препаратів. В розрахунок ціни позову були взяті дані бухгалтерії та документи складені ПП «Комуна» за цінами на момент продажу фруктів. Суд відмовив у прийнятті позовної заяви мотивуючи тим, що позивачем неправильно здійснений розрахунок ціни позову.

Чи має право в даному разі господарський суд відмовити в прийнятті позову? Як розраховується ціна позову?

Задача 2.

Складіть позовну заяву з моделюванням обставин справи з приводу звернення до господарського суду Одеської області підприємства „Н” до приватного підприємця „К” з приводу порушення умов договору поставки, а саме прибуття вантажу від ПП «К» до підприємства „Н” у вагоні, в якому не були пошкоджені пломби, та з нестачею продукції у кількості 10 одиниць двигунів загальною вартістю 100000 гривень.

Завдання 1.

Наведіть приклади неналежних способів захисту порушених прав та законних інтересів на основі аналізу матеріалів судової практики.

Завдання 2.

Порівняйте зміст позовної заяви за ГПК України та проектами ГПК та КГС.

Основна література:

1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

2. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його бункрутом: Закон Украхни від 14 травня 1992 р. в редакції Закону України від 30 червня 1999 р. // ВВР України. – 1992. - № 21. – Ст. 296.

3.Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України от від 26.12.2011 р. № 18 // http://www.arbitr.gov.ua/files/pages/ppVGSU_26122011_18.pdf

4. Про деякі питання судової практики застосування Статуту залізниць України, інших норм транспортного законодавства: Оглядовий лист ВГСУ від 29.11.2007 р. N 01-8/917// http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1077.1621.0

5. Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з перевезення вантажів залізницею: Роз’яснення Президії ВГСУ N 04-5/601 від 29.05.2002 р.(в редакції від 29.09.2008р.)// http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v_601600-02

6. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.

7. Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.практ комент. – К.: Юстиніан, 2008. – 872 с.

Додаткова література:

1. Арбитражный процесс: Учебник для вузов / Под ред. проф. М. Треушникова. – М., 1993

2. Гурвич М. А. Право на иск / ред. Клейман А. Ф. — М: Изд-во Академии наук СССР, 1949. — 215 с.

2. Кожухарь А.Н. Право на судебную защиту в исковом производстве / Под ред. Е.Г. Мартынчика. – Кишинев, 1989. – 128 с.

3. Кройтор В.А. Претензии и иски в практике разрешения хозяйственных споров: Науч.-практ. пособие. – Х.: Эспада, 2001. – 356 с.

4. Про ратифікацію Угоди про порядок вирішення спорів, пов’язаних зі здійсненням господарської діяльності: Постанова ВВР від 19 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 9.- Ст. 66.

5. Осокина Г.Л. Иск (теория и практика). – М.: Городец, 2000. – 192 с.

6. Судова практика у справах господарського судочинства. Договірні зобов'язання / За ред. І.І. Баклицького. – К.: Юрисконсульт, 2007. – 144 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]