Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
cgu_ep_special.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
178.18 Кб
Скачать

Тема 15. Перегляд рішень господарських судів у касаційному порядку

(2 години)

    1. Право на касаційне оскарження.

    2. Подання касаційної скарги та її зміст.

    3. Порушення провадження у касаційній інстанції та дії суду щодо підготовки справи до розгляду.

    4. Порядок розгляду касаційної скарги.

    5. Повноваження суду касаційної інстанції.

    6. Постанова суду касаційної інстанції.

Задача 1.

ТОВ «Флорист» звернулося до господарського суду з позовом до ПАТ «Пігмаліон» про стягнення збитків і заборону перешкоджати здійсненню господарської діяльності, посилаючись на те, що відповідач припинив постачання електроенергії, води та опалення в приміщеннях, що належать позивачеві. Внаслідок такої поведінки відповідача була припинена робота спеціального обладнання, загинули рослини і зупинена господарська діяльність позивача.

Водночас позивачем було подано заяву про вжиття заходів до забезпечення позову, яку господарським судом задоволено: заборонено відповідачеві та/або будь-яким особам, які діють в інтересах та/або за дорученням відповідача, вчиняти будь-які дії у будь-якій формі та у будь-який спосіб, що перешкоджають або можуть перешкоджати здійсненню позивачем господарської діяльності в об'єктах нерухомого майна, в тому числі припиняти подачу електроенергії, тепла та води і закривати каналізацію до цих об'єктів нерухомого майна, переобладнувати електромережу та систему теплопостачання, водопостачання і каналізації в частині, що використовується для подачі електроенергії, тепла та води до таких об'єктів.

ПАТ «Пігмаліон» подав апеляційну скаргу на зазначену ухвалу з мотивів недотримання принципу співрозмірності при застосуванні заходів з забезпечення позову, проте суд її не задовольнив. ПАТ «Пігмаліон» подав касаційну скаргу на вказану ухвалу. Для розгляду скарги ВГСУ витребував усі матеріали справи з місцевого господарського суду.

Чи мав право ВГСУ витребовувати усі матеріали справи? Чи перешкоджає подання касаційної скарги на ухвалу місцевого або апеляційного господарського суду продовженню розгляду справи відповідним судом? Якими мають бути дії суду нижчої інстанції до повернення матеріалів з суду касаційної інстанції?

Завдання 1.

За матеріалами Задачі 1 складіть зразок касаційної скарги на ухвалу місцевого господарського суду.

Основна література:

1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

2. Про деякі питання практики застосування розділу XII-1 Господарського процесуального кодексу України: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 24.10.2011р. № 11// http://zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0011600-11

3. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.

4. Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / Уклад. В.Е. Беляневич. – К.: Юстиніан, 2002. – 544 с.

5. Притика Д.М., Тітов М.І., Гайворонський В.М. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.-практ. коментар. – Х.: Консум, 2003. – 320 с.

Додаткова література:

1.Біда K.M. Суб'єкти права на касаційне оскарження в господар­ському судочинстві (сучасність та перспективи) // Вісник гос­подарського судочинства. - 2004. - № 4. — С. 180-187.

2. Боровик С.С., Джунь В.В., Мудрий С.М. Захист прав суб’єктів господарювання в арбітражних судах України. – К.: Оріяни, 2001. – 228 с.

3. Нагорная Э.Н. Производство в кассационной инстанции арбитражного суда. – М.: Юстицинформ, 2000. – 144 с.

4. Осетинський А.Й Організація та функціональні засади діяльності суду касаційної інстанції господарської юрисдикції. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 192 с.

5. Притика Д.М. Правові засади організації і діяльності органів господарської юрисдикції та шляхи їх удосконалення. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – 328 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]