Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3_kurs_IPS_2013-2014_r.doc
Скачиваний:
50
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
716.8 Кб
Скачать

Тема 5. Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні

 1. Види відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному провадженні.

 2. Поняття і значення цивільного|громадянського| позову у кримінальному провадженні. Юридична природа цивільного|громадянського| позову.

 3. Предмет і підстави цивільного|громадянського| позову.

 4. Загальна|спільна| характеристика провадження за цивільним|громадянському| позовом (досудове та судове провадження).

 5. Відшкодування коштів|коштів|, витрачених установою охорони здоров'я на стаціонарне лікування потерпілих від злочину.

 6. Обов'язки держави по відшкодуванню шкоди, заподіяної|спричиненої| злочином.

 7. Відшкодування (компенсація) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:

 • Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. (із змінами та доповненнями)

 • Закон України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду від 01.12.1994 р. станом на 19.11.2012 р. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/266/94-%D0%B2%D1%80

 • ПостановаКабінету Міністрів України № 116 від 22.01.1996 р. “Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей”.

 • ПостановаКабінету Міністрів України № 545 від 16.07.1993 р. “Про затвердження Порядку обчислення розміру фактичних витрат закладу охорони здоров’я на стаціонарне лікування потерпілого від злочинного діяння та зарахування стягнених з винних осіб коштів до відповідного бюджету і їх використання”

 • ПостановаПленуму Верховного Суду України № 11 від 07.07.1995 р. ”Про відшкодування витрат на стаціонарне лікування особи, яка потерпіла від злочину, та судових витрат” // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: 1973-2005 р. – Х.: ”Одісей”, 2006

 • Абламський С. Є. Окремі аспекти відшкодування шкоди, завданої злочином потерпілому, у кримінальному судочинстві // Право і безпека. - 2012. - № 3(45). // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pib/2012_3/PB-3/PB-3_35.pdf

 • Альперт С.А. Защита в советском уголовном процессе прав и законных интересов лиц, понесших имущественный ущерб от преступления.- Харьков, 1984.

 • Ващук Б. Предмет доказування щодо цивільного позову у кримінальному процесі: Монографія. – Львів: ПАІС, 2008.

 • Даев В.Г. Современные проблемы гражданского иска в уголовном процессе.- Л., 1972.

 • Зинатуллин З.З. Возмещение материального ущерба в уголовном процессе.- Казань, 1974.

 • Мазалов А.Г. Гражданский иск в уголовном процессе.- М., 1977.

 • Нор В.Т. Защита имущественных прав в уголовном судопроизводстве.- К., 1989.

 • Остапенко С.І. Кримінально-процесуальні гарантії права потерпілого на відшкодування шкоди, завданої злочином: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / С. І. Остапенко; Акад. упр. МВС України. — К., 2010. — 19 с.

 • Сіроткіна М.В. Компенсація моральної шкоди у кримінальному судочинстві: порівняльно-правові аспекти // Часопис Київського університету права. – 2002. - №2.

 • Тальберг Д.Г. Гражданский иск в уголовном суде или соединённый процесс.- К., 1988.

 • Циганюк Ю.В. Форми цивільного позову в кримінальному процесі України та країн континентальної правової системи // Вісник Академії адвокатури України. – 2007. – Вип. 9.

 • Мала О.Р. Підготовка та пред’явлення прокурором позову у кримінальному провадженні: актуальні питання у світі набрання чинності новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Часопис Академії адвокатури України 2012. - №4 (17) // http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2012-4/12morpku.pdf

 • Толокольніков С.В. Право юридичної особи на відшкодування немайнової шкоди в кримінальному судочинстві за КПК України 2012 року // Часопис Академії адвокатури України 2012. - №4 (17) // http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2012-4/12tsvu2r.pdf

 • Горєлова В.Ю. Відповідальність держави перед особою за завдання шкоди незаконними діями органів досудового розслідування, прокуратури і суду : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / В.Ю. Горєлова. – Київ, 2012. – 19 с.

 • Суховліна А.О. Проблеми правової регламентації реабілітації в новому КПК // Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі: м-ли Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 5 жовт. 2012 р.) / МВС України; Харк. нац. ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. – Х.: ХНУВС, 2012.

 • Рось Г. В. Окремі питання відшкодування (компенсації) шкоди, завданої кримінальним правопорушенням // Впровадження нового Кримінального процесуального кодексу України в правоохоронну діяльність та навчальний процес: досвід та шляхи удосконалення: матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 5 квіт. 2013 р. / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2013. – С. 142-145.

 • Коваленко І. А. Деякі питання забезпечення цивільного позову за новим КПК України // Кримінальне провадження: новації процесуальної теорії та криміналістичної практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2013 року, м. Сімферополь-Алушта / відпов. ред. М. А. Михайлов, Т. В. Омельченко; Таврійський нац. ун- т імені В. І. Вернадського. – Сімферополь: ДІАЙПІ, 2013. – С. 76-78.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]