Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3_kurs_IPS_2013-2014_r.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
808.45 Кб
Скачать

ІПС

Плани практичних занять з курсу "кримінальний процес"

Загальна частина

Література до усіх занять:

 1. Конституція України: Прийнята на 5 сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року [Електронний ресурс] // Режим доступу до акта: http: // zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_004

 3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. - № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88.

 4. Кримінальний кодекс України (із змінами та доповненнями від 13.04.2012 р.

 5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 2 / За заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – Х.: Право, 2012.

 6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. С.В. Ківалова, С.М. Міщенка, В.Ю. Захарченка. – Х.: Одіссей, 2013.

 7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К.: Юстініан, 2012.

 8. Науково-практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року / За ред. О.А. Банчука, Р.О. Куйбіди, М.І. Хавронюка. – Х.: Фактор, 2013.

 9. Кримінальний процес; підручник / Ю.М. Грошевий, В.Я. Тацій, А.Р. Туманянц та іню; за ред. В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, О.Г. Шило. – Х.: Право, 2013.

 10. Кримінальний процес [Текст]: підручник./ За заг. ред. В.В.Коваленка, Л.Д. Удалової, Д.П. Письменого . – К. : «Центр учбової літератури», 2013.

Тема 1. Поняття, завдання|задачі|, основні інститути кримінального|карного| процесу Заняття 1.

 1. Поняття кримінального|карного| процесу (кримінального|карного| судочинства, кримінального провадження). Поняття правосуддя у кримінальних справах і його співвідношення з|із| кримінальним|карним| процесом.

 2. Поняття оперативно-розшукової діяльності і її співвідношення з|із| кримінальним|карним| процесом.

 3. Поняття прокурорського нагляду і його місце в кримінальному|карному| провадженні.

 4. Завдання|задачі| кримінального|карного| провадження.

 5. Історичні типи і форми кримінального|карного| процесу. Основні риси|межі| обвинувального|обвинувального|, інквізиційного, змагального і змішаного процесів. Форма кримінального процесу України.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:

 • Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України № 2135 від 18.09.92 р.

 • Рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| Конституційного Суду України у справі про конституційне подання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) і конституційному поданню громадян Будинської Світлани Олександрівни, Ковріги Сергія Володимировича щодо офіційного тлумачення положення|становища| четвертого абзацу ст.248-3 ЦПК| України (справа|річ| щодо конституційності статті 248-3 ЦПК| України) від 23.05.2001 № 6-рп/2001 // Вісник Конституційного Суду України. – 2001. - № 3 від 22.06.2001 // Офіційний Вісник України. – 2001. - № 22 від 15.06.2001 (визначення поняття кримінального|карного| судочинства).

 • Городовенко В. В. Належна правова процедура як загальновизнаний стандарт функціонування судової влади // Адвокат. - 2012. - №5 (140).

 • Дмитрук М.М. Категорія проступку у кримінально-правовій доктрині: 12.00.08: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М.М. Дмитрук; НУ "ОЮА". ─ О., 2012. ─ 20 с.

 • Лукашкина Т.В. Уголовное производство как сфера защиты публичных и частных интересов // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 2 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». - Одеса : Фенікс, 2012.

 • Мирошниченко Н. Кримінальний проступок та класифікація злочинів // Юридичний вісник. – 2012. - №2. // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Yurv/2012_2/Mirosh.pdf

 • Нажимов В.П. Типы, формы и виды уголовного процесса.- Калининград, 1977.

 • Петрухин И. Л. Правосудие: Время реформ /Академия наук СССР. - М.: Наука, 1991.

 • Печерский В.В. Новый Уголовно-процессуальный кодекс Украины як зеркало развитие процессуальной науки // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю з дня народження професора М.В. Салтевського (м. Одеса, 2 листопада 2012 року). – Одеса: Фенікс 2012.

 • Розовський Б. Humble Executive Suites. // Юридичний вісник України. – 2012. - №27 (888).

 • Смирнов А.В. Модели уголовного процесса. – СПб.: «Наука», 2000.

 • Точиловский В. Американский уголовный процесс с европейскими принципами? // Режим доступа: http://interjustice.blogspot.com/2012/04/blog-post_14.html

 • Точиловский В. Проект УПК Украины: роль присяжных и совместимость других элементов процесса // Режим доступа:http://interjustice.blogspot.com/2012/02/blog-post_16.html

 • Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. – СПб., 1996. – С. 17-39, 59-144.

 • Рожнова В.В. Формування системи завдань кримінального провадження у новому КПК України // Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі: м-ли Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 5 жовт. 2012 р.) / МВС України; Харк. нац. ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. – Х.: ХНУВС, 2012.

 • Задоя К.П. Положення Кримінального процесуального кодексуУкраїни 2012 року як орієнтири при підготовці проекту закону україни про кримінальні проступки // Адвокат. - 2012. - №10 (145) //http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Advokat/2012_10/2Zadoya.pdf

 • Ковтун Н.Н. УПК Российской Федерации и УПК Украины: proetcontraв контексте сравнительно-правового анализа // Уголовное судопроизводство. – 2013. - №1.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]