Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3_4 C_Kriminalistika.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
315.39 Кб
Скачать

Матеріали для студентів

Криміналістика

Спеціальність «Правознавство» 6.030401

Спеціалізація «Цивільна та господарська юстиція»

(3,4 курс)

ЗМІСТ

Криміналістика 1

ЗМІСТ 1

Плани семінарських занять 2

6 семестр. 3 курс 2

12

7 семестр. 4 курс 15

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 20

6 семестр 20

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 23

7 семестр 23

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ 26

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 29

БАЗОВА 29

ДОПОМІЖНА 30

Навчально-методичні джерела 31

Плани семінарських занять

6 семестр. 3 курс

Розділ І. МЕТОДОЛОГІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ

Семінарське заняття № 1

Методологічні й наукознавчі засади криміналістики

План заняття:

 1. Понятие і предмет науки криміналістики.

 2. Система криміналістики.

 3. Задачі криміналістики.

 4. Загальне, спеціальне та особисте завдання криміналістики.

 5. Методологія криміналістики.

 6. Загальни та спеціальни методи криміналістики.

Криміналістична ідентифікація, групофікація і діагностика

План заняття:

 1. Поняття та наукові основи криміналістичної ідентифікації.

 2. Види, форми та умови криміналістичної ідентифікації.

 3. Суб'єкти і об'єкти криміналістичної ідентифікації.

 4. Поняття та класифікація ідентифікаційних ознак.

 5. Сутність індивідуальної та групової ідентифікацій.

 6. Ідентифікація цілого по частках, як складова задача встановлення тотожності об’єктів.

 7. Методика встановлення групової приналежності.

 8. Криміналістична діагностика.

У процесі проведення практичного заняття студентами розглядаються висновки криміналістичних та інших судових експертиз, на основі яких розглядаються об'єкти ідентифікації, значення встановлених фактів тотожності, ідентифікаційні ознаки, стадії дослідження, узагальнення та оцінка результатів досліджень. При розв'язанні завдань слід визначити: 1) вид ідентифікації; 2) відображувані та відображаючі об”єкти.

Завдання для розгляду:

Завдання №1

При розслідуванні вбивства гр.К.при огляді місця події було виявлено слід взуття. Слідчий сфотографував слід методом масштабної зйомки і виготовив гіпсовий зліпок. У підозрюваного гр.А.при обшуку було виявлено взуття. Для провадження трасологічного дослідження слідчий направив вилучене взуття, гіпсовий зліпок і фотознімок сліду на трасологічну експертизу. На розв'язання експертизи було поставлене запитання: чи не залишений слід, виявлений на місці події, взуттям, яке було вилучено у підозрюваного?

Завдання №2

Потерпілий П.на допиті повідомив, що достатньо чітко запам'ятав прикмети злочинця: густі чорні брови, світлі очі і шрам на підборідді. Слідчий вирішив провести впізнання підозрюваного.

Завдання №3

На місці події була знайдена частина ножа. У підозрюваного при общуку виявлено ніж з видламаним кінцем. Яку експертизу слід призначити?

Розділ ІІ. Криміналістична техніка

Семінарське заняття № 2

Концептуальні положення криміналістичної техніки та її галузей

План заняття:

 1. Поняття і структура криміналістичної техніки.

 2. Правові, організаційні, етичні і тактичні засади використання техніко-криміналістичних засобів.

 3. Криміналістичні засоби та прийоми виявлення, фіксації, вилучення, дослідження слідів злочинів та речових доказів. Класифікація криміналістичних засобів і методів.

 4. Комплектація науково-технічних засобів, що використовуються у слідчий діяльності.

 5. Критерії допустимості використання технічних засобів і методів роботи з доказами у кримінальному судочинстві.

 6. Доказове значення результатів застосування криміналістичної техніки.

 7. Методи, прийоми, засоби та методики виявлення, фіксації, вилучення і дослідження речових доказів на місці події.

 8. Методи, прийоми, засоби та методики дослідження речових доказів в лабораторних умовах.

Семінарське заняття № 3

Криміналістична трасологія: сліди людини, сліди засобів учинення злочину

План заняття:

1. Предмет, система і завдання трасології. Наукові засади криміналістичного дослідження слідів.

2. Загальні правила виявлення, огляду, фіксації і вилучення слідів.

3. Механізм утворення слідів та їх класифікація.

4. Питання, вирішувані при дослідженні слідів. Відомості про підозрюваного, які можна виявити дослідженням йо­го слідів на місці події.

5. Властивості, типи і види папілярних узорів.

6. Способи і засоби виявлення, огляду, фіксації і вилучення видимих і слабовидиміх слідів рук.

7. Основні питання, що вирішує дактилоскопічна експертиза.

8. Види слідів ніг людини і мехінізм їх утворення. Особливості виявлення, огляду, фіксації та вилучення слідів ніг.

9. Види слідів транспортних засобів. Їх використання для визначення типу і модифікації транспортного засобу. Ознаки, по яких можна визначити напрямок руху транспортного засобу.

10. Види і механізм утворення слідів знарядь злому та інструментів. Інформація про злочин та злочинця, яка може бути одержана при огляді слідів злому на місці події.

Хід практичного заняття 1

Студенти вивчають способи виявлення, фіксації та вилучення слідів рук на місці події. Особлива увага зваертається на технічні прийоми виявлення та фіксації маловидимих і невидимих слідів рук, правила опису в протоколі огляду предметів зі слідами рук.

Вивчаючи техніку виявлення, фіксації та вилучення слідів рук на різних предметах, студенти проводять наступні дії:

 • проводять огляд предмета зі слідами рук;

 • вилучають виявлені фізичним способом відбитки пальців;

 • складають фрагмент протоколу огляду місця події з описом слідів рук і предмета, на якому вони виявлені;

 • дактилоскопують особу;

 • заповняють дактилоскопічну карту;

 • виводять основну і додаткову дактилоскопичні формули.

ПРОТОКОЛ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ

(фрагмент)

________200___р. м.

Опис здійснюється за такою схемою:

а) найменування, індивідуальні ознаки і місцезнаходження предмета зі слідами рук;

б) місце знаходження слідів на об'єкті (указуються за системою прямокутника координат); якщо припускається, що сліди залишені однією рукою, то відзначаються їх взаємне розташування, а також розміри;

в) вид слідів (об'ємні, поверхневі), речовиною якого виду і кольору створені сліди;

г) тип папілярного узору слідів (дуговий, петльовий, завит­ковий);

д) спосіб виявлення, вилучення, фіксації слідів.

ПРИБЛИЗНИЙ ОПИС СЛІДІВ РУК У ПРОТОКОЛІ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ

... На столі серед різних паперів виявлено перепустку № _ , яка має такі реквізити: на чиє ім'я, ким, коли, для чого видана, строк дії та ін.

Розмір перепустки (довжина, ширина в сантиметрах, мі­ліметрах). На нижній частині перепустки шляхом оброблен­ня останньої порошком заліза за допомогою магнітної щі­точки виявлено два сліди пальців рук. Перший слід виявле­но у лівому нижньому куту документа; слід чіткий, його розміри (довжина, ширина в міліметрах). Папілярний узор цього сліду (дуговий, петльовий, завитковий). На відстані .... мм від лівого нижнього кута і ... мм від нижнього краю пе­репустки виявлено другий слід пальця, його розмір (довжина, ширина в сантиметрах), папілярний узор (дуговий, завитко­вий).

Поняті (підписи) (розшифровка підписів)

Слідчий (підпис)

Хід практичного заняття 2

Студенти знайомляться та вивчають зміст слідчого чемодану та призначення кожного предмета.

При проведенні практичного заняття по даній темі студенти ознайомлюються із загальними принципами та закономірностями механізму утворення слідів. При цьому особливу увагу слід звернути на вплив взаєморозташування слідоутворюючого та слідо-приймаючого об'єктів, на силу взаємоконтакту, на характер матеріалу взаємодіючих об'єктів та інші умови утворення слідів.

Необхідно виробити чітку уяву щодо правил роботи з об’ємними та поверх­невими слідами, створеними різними частинами тіла людини, одягом, взуттям, меха­нізмами, транспортними засобами, які використовуються для вчинення злочину. Важливо при цьому не тільки продемонструвати способи та методи виявлення, фіксування та вилучення слідів, але й створити умови та можливість студентам особисто використати на практиці знання, отримані ними під час лекцій та при підготовці до семінарського й практичного заняттям.

Крім цього, під час заняття студенти ознайомлюються з техніко-криміналістичними засобами, що використовуються при роботі із слідами на місці події та в лабора­торних умовах, з порядком та послідовністю їх використання.

Студенти вивчають правила огляду слідів взуття та транспортних засобів і техніку виготовлення зліпків наливним та насипним способами, а також способи фіксації слідів на сипучому грунті, пилу.

Вивчаючи техніку виявлення, огляду та вилучення слідів студенти використовують таблиці зразків узорів протекторів шин; гіпс, чашу та матеріали для виготовлення зліпків. При цьому студентам необхідно:

 1. Виявити (навести) на місцевості об’ємний слід взуття або транспортного засобу. Провести огляд і вимірювання цього сліду.

 2. Виготовити гіпсовий зліпок об’ємного сліду.

 3. Скласти фрагмент протоколу огляду місця події (описати слід).

На занятті за допомогою наочних матеріалів (таблиць зі слідами рук, слідів зламу, слідів взуття ) і технічних засобів вивчаються основні ознаки:

а) загальні ознаки слідів;

б) індивідуальні ознаки слідів.

Визначаються матеріали, які необхідно підготувати до криміналістичної експертизи слідів, а також вивчаються основні методики трасологічної екс­пертизи.

Наочне приладдя та обладнання: сліди (об'єкти огляду); мікроскоп МБС-1; лупа; світлофільтри; масштабна лінійка; фотоапарат "Зеніт"; штатив; подовжуваль­ні кільця; тросик.

Порядок виконання:

 1. За допомогою технічних засобів оглянути об'єкти огляду і виявити загальні ознаки слідів і індивідуальні ознаки слідів.

 2. Скласти протокол огляду об'єкта.

 3. Сфотографувати об'єкт і виго­товити знімок розміром 9 х 12 см.

 4. Сфотографувати крупномасштабним способом сліди; виготовити знімок 9 х 12 см.

 5. Виготовити фототаблицю до протоколу огляду об'єкта (на фототаблицю наклеїти два знімки за наданим зразком)

ПРОТОКОЛ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ

(фрагмент)

________200___р. м.

Опис здійснюється за такою схемою:

а) найменування, індивідуальні ознаки і місцезнаходження предмета зі слідами рук;

б) місце знаходження слідів на об'єкті (указуються за системою прямокутника координат); якщо припускається, що сліди залишені однією рукою, то відзначаються їх взаємне розташування, а також розміри;

в) вид слідів (об'ємні, поверхневі), речовиною якого виду і кольору створені сліди;

г) тип папілярного узору слідів (дуговий, петльовий, завит­ковий);

д) спосіб виявлення, вилучення, фіксації слідів.

ПРИБЛИЗНИЙ ОПИС СЛІДІВ НІГ У ПРОТОКОЛІ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ

(фрагмент)

... Від воріт, які розташовані в північній частині двору, в напрямку до будинку торгової бази на снігу виявлено "доріж­ку" слідів взуття. "Доріжка" має 8 пар слідів, відбитки носків спрямовані в бік будинку. Довжина "доріжки" слідів 4 м.

У результаті вимірювання елементів "доріжки" слідів одержані такі дані:

— довжина кроку лівої ноги 35—38 см;

— довжина кроку правої ноги 32—34 см;

— ширина кроку 5—7 см;

— кут кроку лівої ноги позитивний 20—22 градусів;

— кут правої ноги позитивний 23—25 градусів.

Серед слідів виявлено один чіткий, який був утворений взуттям для правої ноги. Даний слід має відбиток підметки, проміжної частини і підбора (при відсутності вказати). Здій­сненим виміром даного сліду взуття правої ноги встановле­но: загальна довжина сліду ... см; ширина відбитка підмет­ки (в широкому місці) ... см, довжина відбитка підметки ... см; ширина відбитка проміжної частини ... см, довжина її відбитка ... см; форма підметки характеризується гострим носком, прямим заднім краєм (опис).

Передній край сліду підбора вигнутий (може бути і пря­мий, скошений та ін.). На дні сліду підбора розташовані десять круглих виступів. По внутрішньому краю проміжної частини розташовані три заглиблення на відстані 1 см один від одного.

Даний слід був описаний у протоколі огляду, після чого виготовлено гіпсовий зліпок сліду.

Зліпок сліду загорнуто в аркуш білого паперу і упакова­но у фанерний ящик, який перев'язано шпагатом і опечата­но сургучем, на печатці текст: "Слідчий прокуратури 101".

Поняті (підписи) (розшифровка підписів)

Слідчий (підпис) (розшифровка підписів)

ПРИБЛИЗНИЙ ОПИС СЛІДІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ У ПРОТОКОЛІ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ

(фрагмент)

... На дорозі, яка веде із с. Дальник в с. Мирне, на відста­ні 2 км від с. Дальник, на проїжджій частині, на вологому ґрунті виявлено обємні сліди автотранспортного засобу. Слі­ди починаються від краю дороги, потім виходять до її центру і прямують у бік с Мирне. Оглядом встановлено, що ширина колії 1700 мм, ширина сліду протектора 170 мм. Протектор усіх чотирьох слідів має однаковий узор "ялин­ки". Розмір заглиблень прямокутної форми 90x20x10 мм, кут між ними 115—120 градусів, відстань між заглиблення­ми — 500 мм.

Поняті (підписи) (розшифровка підписів)

Слідчий (підпис) (розшифровка підписів)

Семінарське заняття № 4

Криміналістичне зброєзнавство: дослідження вогнепальної зброї, вибухових пристроїв і речовин та слідів їх застосування; дослідження холодної зброї

План заняття:

1. Поняття зброї та її види.

2. Поняття, об’єкти та значення криміналістичного дослідження вогнепальної зброї та слідів її застосування.

3. Правила обережності при огляді зброї на місці події.

4. Механізм пострілу. Механізм утворення слідів зброї на патронах, гільзах, кулях.

5. Сліди застосування вогнепальної зброї і їх класифікація.

6. Питання, які вирішує судово-балістична експертиза.

7. Методика проведення судово-балістичної експертизи.

8. Дослідження вибухових пристроїв і вибухових речовин.

9. Поняття холодної зброї та її класифікація.

10. Питання, що вирішуються експертизою холодної зброї.

Хід практичного заняття

Студенти знайомляться з висновками експертиз холодної зброї, судово-балістичних експертиз, вибухотехнічних експертиз, а також проводять наступні дії:

 1. Оглядають об’єкт: ніж, кастет, кулю, гильзу, дриб, пробоїну, частину вибухового пристрою і складають фрагмент протоколу огляду місця події.

 2. Відносно розглянутого предмета формулюють питання для постанови про призначення експертизи холодної зброї, судово-балістичної або вибухотехнічної експертизи.

ПРОТОКОЛ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ

м. " ___" ____________ 2003 р.

Слідчий слідчого відділення ВВС Малиновського РВ ОМУ УМВС України в Одеській області лейтенант міліції Миро-нов О. О. на підставі повідомлення, яке було одержане о 10.00 від чергового РВВС лейтенанта міліції Олексієва М.В., прибув за вказаною адресою, де у присутності понятих (прі­звища, ім'я, по батькові, адреса) і за участю фахівців (судо­вого медика, криміналіста, інженера, автотехніка та інших учасників огляду), керуючись ст. 190, 191 КПК України (якщо проводиться огляд трупа, необхідно посилання і на ст. 192 КПК України), здійснив огляд місця події (вказати наступне: приміщення, відкрита місцевість, адреса), про ре­зультати якого відповідно до ст. 85, 195 КПК України склав протокол.

Понятим ...... і ........ роз'яснено їх права і обов'язки від­повідно до ст. 127 КПК України, а фахівцю — згідно зі ст. 128-1.

Огляд розпочато (вказати час), проведено (при якій погоді і освітленні — природному, денному, в ясну погоду).

Оглядом встановлено.

1. Загальна характеристика місця пвдії, зазначення місця його знаходження, опис його оточення.

2. Опис входів, шляхів (суміжних приміщень, драбин, две­рей, доріг та ін.), які ведуть до місця події, стан вікон та ін.

3. Послідовний опис окремих об'єктів (предметів, слідів) із зазначенням місця їх розташування, властивостей і ознак, застосованих способів їх виявлення, фіксації та вилучення.

4. Опис негативних обставин.

5. Вказівка про здійснення фотозйомки в ході огляду місця події (які об'єкти, якою камерою, з яких точок) і складення планів, схем та ін.

Огляд закінчено (вказати час).

З місця події вилучено (вказати що вилучено, як упакова­но, опечатано, куди направлено).

До протоколу додаються: план, схема, негативи, знімки та ін. Протокол прочитано, записано вірно, зауважень від учас­ників огляду не надійшло.

Поняті (підписи) (розшифровка підписів)

Учасники огляду (підпис) (розшифровка підписів)

Слідчий (підпис) (розшифровка підписів)

ПРИБЛИЗНИЙ ОПИС КУЛІ Й ГІЛЬЗИ У ПРОТОКОЛІ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ

(фрагмент)

... На підлозі, на відстані 2 м від північної і 0,8 від східної стіни, під столом, виявлено гільзу, яка виготовлена з металу жовтого кольору. Довжина гільзи 16 мм, діаметр денця 9 мм, діаметр дульця 7,6 мм; на денці гільзи є маркі-ровка "Д-43-А". Капсуль має вм'ятину у вигляді краплі. На дульці є дрібні вм'ятини. На підлозі, на відстані 0,6 м від західної і 0,8 м від південної стіни, виявлено отвір. Після випилювання частини дошки підлоги з останньої була витя­гнута куля. Куля напівсферична (один кінець кулі за фор­мою), покрита оболонкою металу червоного кольору. На ци­ліндричній поверхні кулі чітко відображені чотири сліди у вигляді рисок, які мають правий нахил. Висота кулі 14 мм, діаметр основи 7,7 мм.

Поняті (підписи) (розшифровка підписів)

Слідчий (підпис) (розшифровка підписів)

Семінарське заняття № 5

Криміналістичне документознавство: дослідження документів та їх реквізитів; почеркознавство і авторознавство

План заняття:

 1. Поняття та предмет техніко-криміналістичного дослідження доку­ментів і його об'єкти.

 2. Правила поводження з документами - речовими доказами.

 3. Слідчий огляд документів, його завдання, методи, фіксація ре­зультатів.

 4. Основні способи зміни змісту документу і методи їх встановлення.

 5. Питання, які вирішуються техніко - криміналістичною експертизою документів.

6. Поняття та наукове обґрунтування судового почеркознавства і авторознавства.

7. Ознаки письмової мови та почерку, їх класифікація та ідентифікаційне значення.

8. Підготовка матеріалів до судово-почеркознавчої експертизи. Види зразків, вимоги, що пред’являються до них.

9. Питання, які вирішуються судово-почеркознавчою та авторознавчою експертизою.

Хід практичного заняття 1

На занятті за допомогою зразків документів з технічними підробками вивчаються такі основні ознаки:

 • механічних підробок текстів (підчисток, дописок або додруковувань, витравлень, змиву записів);

 • технічної підробки підписів;

 • переклеювання фотокарток у документах;

 • підробки відбитків печаток і штампів, текстів, виконаних на сучасних технічних засобах (комп’ютерах, ксероксах і т.ін.).

При проведенні даного практичного заняття слід ознайомити студентів з мето­дами виявлення ознак неповної підробки документів при огляді неозброєним оком, з допомогою оптичних приборів та з допомогою джерел УФ- та ІЧ- освітлення. Студенти повинні засвоїти найбільш поширені методи зміни початкового змісту документів, навчитися розпізнавати ознаки підчистки, травлення, змиву, дописки, заміни частини документа, переклейки фотознімків.

Проведення даного практичного заняття виконується в кабінеті криміналістики з використанням техніки і колекції підроблених документів.

На занятті за допомогою наочних матеріалів (зразків документів з технічними підробками) і технічних засобів вивчаються основні ознаки:

а) механічної підробки текстів (підчисток, дописок або допечаток, виправлень, травлення і змиву записів);

б) технічної підробки підписів;

в) переклеювання фотокарток у документах;

г) підробки відбитків печаток і штампів, машинопис­них текстів.

Визначаються матеріали, які необхідно підготувати до техніко-криміналістичної експертизи документів, а також вивчаються основні методики техніко-криміналістичної екс­пертизи документів.

Наочне приладдя та обладнання: документи (об'єкти огляду); мікроскоп МБС-1; лупа; світлофільтри; масштабна лінійка; фотоапарат "Зеніт"; штатив; подовжуваль­ні кільця; тросик.

Порядок виконання:

 1. За допомогою технічних засобів оглянути документ і виявити в ньому підробки.

 2. Скласти протокол огляду документа.

 3. Сфотографувати загальний вигляд документа і виго­товити знімок розміром 9 х 12 см.

 4. Сфотографувати крупномасштабним способом сліди підчистки, виправлення та ін.; виготовити знімок 9х12 см.

 5. Виготовити фототаблицю до протоколу огляду до­кумента (на фототаблицю наклеїти два знімки за наданим зразком)

Примітка:

 1. Документ для огляду видається студентам на почат­ку заняття, його повертають викладачеві разом з роботою після її закінчення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.