Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3_kurs_IPS_2013-2014_r.doc
Скачиваний:
50
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
716.8 Кб
Скачать

Тема 4. Суб'єкти кримінального провадження Заняття 1.

 1. Поняття суб'єктів кримінального|карного| провадження (суб'єктів кримінально-процесуальних|кримінально-процесуальних| відносин, суб'єктів кримінально-процесуальної|кримінально-процесуальної| діяльності). Співвідношення понять "суб'єкти кримінального провадження", "сторони кримінального провадження", "учасники кримінального провадження", "учасники судового провадження".

 2. Класифікація суб'єктів кримінального провадження.

 3. Процесуальна правоздатність і дієздатність|дієспроможність| суб'єктів кримінального провадження.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:

 • Адаменко В. Д. Процессуальная дееспособность участника уголовного процесса // Правоведение. -1978. - № 4. - С. 55 – 59. // Режим доступа: http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1170186

 • Альперт С.А. Субъекты уголовного процесса.– Х., 1997.

 • Бушуев Г. И. Судья в уголовном процессе /Отв. ред. М. А. Шапкин. - М.: Юрид. лит., 1984. - 112 с.

 • Ковна У. Вплив виду дієздатності неповнолітнього на представництво його інтересів в кримінальному судочинстві / У. Ковна  // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали XI регіон. наук.-практ. конф. (3-4 лютого 2005 р.) . 2005 . 454 с. ─ С.398-399.

 • Левендаренко О.О. Сторони обвинувачення та захисту в контексті реалізації принципу змагальності у стадії досудового розслідування // ПРАВНИЧИЙ ЧАСОПИС ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ № 1(27) – 2012 // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pchdu/2012_1/09.pdf

 • Навроцька В.В. Вік набуття кримінально-процесуальної дієздатності // Часопис Академії адвокатури України. - 2010. - № 1 (6) // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2010-1/10nvvkpd.pdf

 • Пожар В.Г. Щодо термінологічного визначення категорії "суб'єкти кримінального провадження" та його співвідношення з суміжними поняттями // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (16-17 травня 2013 р.). Т.2. / відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса: Фенікс, 2013.

 • Самолюк В. Обсяг дієздатності особи та її законне представництво у кримінальному процесі // Вісник Львівського університету. 2003. Вип. 38.

 • Шпилёв В.Н. Участники уголовного процесса.- Минск, 1970.

 • Якимович Ю.К. Участники уголовного процесса и субъекты уголовно-процессуальной деятельности // Вестник Омского университета. – Серия "Право". – 2008. - №1.

Заняття 2.

 1. Суд як орган правосуддя у кримінальних справах. Завдання|задачі| і загальна|спільна| характеристика повноважень суду при здійсненні правосуддя.

 2. Форми здійснення правосуддя. Форми участі населення в здійсненні правосуддя. Шефенський суд і суд присяжних, їх відмінні риси.

 3. Склад суду при здійсненні правосуддя за чинним кримінально-процесуальним|кримінально-процесуальним| законодавством.

 4. Слідчий суддя як суб'єкт кримінального провадження.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:

 • Гловюк І.В. Повноваження слідчого судді у досудовому провадженні // Митна справа. – 2012. – №. 6. –Ч. 2.Кн. 2.

 • Каткова Т.В. Забезпечення прав суб’єктів кримінального процесу за новим КПК України // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю з дня народження професора М.В. Салтевського (м. Одеса, 2 листопада 2012 року). – Одеса: Фенікс 2012.

 • Пашковский Н.И., Гуртиева Л.Н. Суд присяжных: история и перспективы развития // Актуальні проблеми держави і права. - Вип. 5. - Одеса, 2000. - С. 125-132.

 • Маляренко В.Т. Позитиви і негативи| суду присяжних| // Право України. – 2000. - № 3.

 • Познышев С.В. Элементарный учебник русского уголовного процесса. Москва, 1913. // Allpravo.Ru - 2004. // http://www.allpravo.ru/library/doc1897p0/instrum3553/item3660.html

 • Скрипіна Ю.В. Слідчий суддя в системі кримінально-процесуальної діяльності (порівняльно-правове дослідження): автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Ю.В. Скрипіна; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2008. — 20 с.

 • Туманянц А.Р. Слідчий суддя як суб’єкт реалізації судових функцій у досудовому провадженні // Форум права. – 2011. - № 2 // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11tarudp.pdf

 • Футей Б. Роль суду присяжних у США та Україні // Юридичний вісник України. – 2012. - № 46 (907), 47 (908) // http://www.yurincom.com/ua/analytical_information/?id=13307

 • Теремецький В.І. Особливості впровадження суду присяжних за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Форум права. – 2012. - №3. // http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2012-3/12tvipku.pdf

 • Оверчук С.В. Становлення інституту присяжних в умовах набрання чинності Кримінальним процесуальним кодексом України // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2012. – №2(6). // http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12osvpku.pdf

 • Сиза Н.П. Повноваження слідчого судді щодо здійснення судового контролю у кримінальному процесі України // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2012. – №2(6). //  http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12snpkpu.pdf

 • Міщенко С. М. Слідчий суддя як суб’єкт реалізації судового контролю під час здійснення досудового розслідування: окремі аспекти // Часопис цивільного і кримінального судочинства 2012 № 6(9).

 • Туманянц А.Р. Следственный судья как субъект уголовно-процессуаьной деятельности // Уголовное судопроизводство. – 2013. - №1.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]