Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ ПР БЖД 2007.doc
Скачиваний:
50
Добавлен:
09.02.2016
Размер:
15.54 Mб
Скачать

51

Мі­ні­с­тер­с­т­во освіти і на­у­ки України

------------------------------

ОДЕС­Ь­КА НА­ЦІ­О­НА­ЛЬ­НА АКА­ДЕ­МІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХ­НО­ЛО­ГІЙ

Ка­фе­д­ра безпеки

життєдіяльності

Методичні вказівки

до практичних робіт з курсу БЖД для

бакалаврів усіх професійних напрямків

денної і заочної форм навчання

Затверджено

радами спеціальностей:

1).

7.091701

пр. № 2 30 10 07

2).

7.091702, 711

пр. № 2 30 10 07

3).

7.091704, 706, 708

пр. № 10 25 10 07

4).

7.091707, 709, 7.070801,

пр. № 2 30 10 07

5).

7.090221

пр. № 1 2 11 07

6).

7.092501

пр. № 2 23 10 07

7).

7.050106

пр. № 2 7 11 07

8).

7.050107

пр. № 2 24 10 07

9).

7.050201, 301, 302

пр. № 2 22 10 07

ОДЕСА ОНАХТ 2007

М

е­то­ди­чні вказівки до практичних робіт з курсу БЖД для бакалаврів усіх спеціальностей денної і заочної форм навчання /Укл. О.А. Нетребський, З.М. Сахарова, Ю.П. Ткач/ ­Одеса: ОНАХТ, 2007.- 49 с.

Укладачі О.А. Нетребський, д-р техн. наук, професор

З.М. Сахарова, асистент

Ю.П. Ткач, інж., зав. ла­бо­ра­то­рією

Відповідальний за випуск зав. ка­фе­д­рою безпеки життєдіяльності О.А. Нетребський, д-р техн. наук, професор

Підписано до друку _____ 2007 р. Формат 1/16.

Ум. друк. арк. ___ Замовл. № ___. Тираж 300.

Практична робота № 1

ВИЗНАЧЕННЯ СПРЯМОВАНОСТІ ІНТЕРЕСІВ

ДО ОДНОГО 3 ТИПІВ ПРОФЕСІЙ

1. Мета і завдання роботи

Мета: закріпити теоретичні знання з питань профорієнтації.

Завдання: отримати навички визначення одного з типів професій за допомогою карти самооцінки нахилів та орієнтовної діагностичної анкети спрямованості інтересів.

2. Завдання на підготовку до практичної роботи

Студент повинен вивчити теоретичний матеріал у відповідності зі списком наведеної літератури. Підготувати протокол виконання роботи. В протоколі вказати назву, мету, завдання роботи. Коротко викласти відповіді на питання для самоперевірки (№ 1-9), які наведені в методичних вказівках (МВ), а також методологію визначення одного з типів професій згідно з картою самооцінки нахилів Е.О. Климова та орієнтовно-діагностичної анкети спрямованості інтересів (ОДАСІ) Б.А. Федоришина. Підготувати в протоколі таблиці 1 і 2 для відзначення відповідей на запитання згідно вищевказаним методикам.

Знати: мету і зміст майбутньої роботи; класифікацію професій за типом людей; методологію визначення одного з типів професій за картою самооцінки нахилів Е.О. Климова та ОДАСІ Б.А. Федоришина.

Уміти: оцінюватирезультатисамооцінки нахилів тавизначення спрямованості інтересів. Список літератури

1. Методичні вказівки до виконання практичної роботи «Визначення спрямова-

ності інтересів до одного з типів професій».

2. Пістун І.П., Кіт Ю.В., Березовецький А.П. Практикум з безпеки життєді-

яльності: Навчальний посібник / За заг. ред. канд. техн. наук І.П. Пісту-

на.- Суми: Видавництво „Університетська книга”, 2000. – 232 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.