Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ.docx
Скачиваний:
6
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
66.69 Кб
Скачать

Література

 1. Дуб К. Імператив Григорія Косинки як естетичне вираження селянської ментальності // Слово і час. – 1999.– № 11.

 2. Жулинський М. Григорій Косинка // Жулинський М. Із забуття в безсмертя. – К., 1990.

 3. Лавріненко Ю. Григорій Косинка // Розстріляне відродження. Антологія 1917-1933. – К., 2002.

 4. Мовчан Р.В. Григорій Косинка // Мовчан Р. Українська література ХХ ст. в іменах: Посібник. – К., 1997.

 5. Наєнко М. «Трепетний, як життя»: Штрихи до портрета Григорія Косинки // Дивослово. – 2001. – № 6.

 6. Наєнко М. Григорій Косинка: Літературно-критичний нарис. – К., 1989.

 7. Про Григорія Косинку: Спогади. – К., 1969.

 8. Фащенко В. Новела і новелісти: Жанрово-стильові питання (1917-1967). – К., 1978.

 9. Штонь Г. З когорти майстрів // Г.Косинка. Гармонія. – К., 1988.

Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, успішність (бали) і термін виконання самостійної роботи студентами, подано у вигляді табл. 6.1.

Таблиця 6.1

Карта самостійної роботи студента

Змістовий модуль та теми курсу

Академічний контроль

Бали

Термін

виконання (тижні)

Змістовий модуль І.

Українська поезія 20 – 30-х рр..

Тема 1. Творчість Юрія Клена (9 год.).

Семінарське заняття,

залік

5

ІІ

Тема 2. Творчість Юрія Свідзинського (9 год.)

Семінарське заняття,

модульний контроль,

залік

5

IV

Змістовий модуль ІІ.

Українська проза 20 – 30-х рр.

Тема 3. Творчість Євгена Плужника (9 год.)

Семінарське заняття,

залік

5

Тема 4. Творчість Григорія Косинки (9 год.).

Семінарське заняття,

індивідуальне заняття,

модульний контроль,  залік

5

VІІІ

Разом: 36 год.

Разом: 20 балів

Vіі. Індивідуальна навчально-дослідна робота

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Історія української літератури та літературної критики» – це вид науково-дослідної роботи студентів, яка містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності.

Мета ІНДЗ: систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.

Зміст ІНДЗ: завершена практична робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних та семінарських занять і охоплює весь зміст навчального курсу.

Орієнтовна структура ІНДЗ – науково-педагогічного дослідження: вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел. Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у табл. 7.1 і 7.2.

Орієнтовна тематика ІНДЗ із дисципліни «Історія української літератури та літературної критики»

 1. Інтертекстуальність поезії неокласиків (на матеріалі творів М. Зерова, М. Драй-Хмари, П. Филиповича).

 2. Культурологічні мотиви в поетичній творчості М. Зерова.

 3. Урбаністичні образи в українській поезії 20 – 30-х рр. ХХ ст.

 4. Філософська лірика В. Свідзинського.

 5. Жіночий текст української поезії 20 – 40-х рр.ХХ ст. (Н. Лівицька-Холодна, О. Лятуринська, Олена Теліга).

 6. «Невеличка драма» В. Підмогильного і «Доктор Серафікус» В. Домонтовича як інтелектуально-іронічні романи.

 7. Проблема кохання в романах В. Домонтовича.

 8. Повісті «Вертеп» А. Любченка в контексті української прози 20-х років ХХ ст.

 9. Особливості поетики малої прози А. Любченка.

 10. Інтерпретація образу міста українськими письменниками 20 – 40-х років.

 11. Мотив двійництва в українській літературі 20 – 40-х років.

 12. Проблемно-стильова своєрідність роману О Слісаренка «Чорний ангел».

 13. Футуристична проза Гео Шкурупія.

 14. «Подорожі…» М. Йогансена: традиції та новаторство.

 15. Імпресіоністична проза 20- х рр. ХХ ст. (на матеріалі творчості Г. Косинки, М. Івченка, М. Хвильового).

 16. Жанрово-стильова своєрідність романів Ю. Яновського «Майстер корабля» та Л. Скрипника «Інтелігент».

 17. Роман «Нудьга» Є. Плужника в контексті інтелектуальної прози 20-х років.

 18. Виробничий роман в українській прозі 1930-х років.

 19. Тема інтелігенції в драматургії Є. Плужника.

 20. Мотив часу в п’єсі І. Кочерги «Майстри часу».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.