Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
політекономія.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.11.2018
Размер:
164.86 Кб
Скачать

Київський університет імені Бориса Грінченка

Інститут лідерства та соціальних наук

Яковенко І.В.

Програма та плани семінарських занять по курсу «Політична економія»

Київ – 2011

Рекомендовано до друку

Вченою радою Інституту лідерства та соціальних наук

Київського університету імені Бориса Грінченка

(Протокол № від 2011 р.)

Яковенко І.В.

Програма та плани семінарських занять по курсу «Політична економія» /І.В. Яковенко.-К.: Київськ. ун-т ім.. Бориса Грінченка, 2011.- с.

Грінченка, 2011.- с.

дит"ських занять економічного університе11 р000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

У методичних рекомендаціях подано програму навчальної дисципліни, основні питання, що висвітлюються в 14 лекційних темах, питання, що мають розглядатися на 14 семінарських заняттях, список рекомендованої літератури.

І. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(4 модулі )

з/п

Назва теоретичних розділів

Кількість годин

Разом

Аудиторних

Лекційних

Практичних

Семінарських

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Підсумковий контроль

Змістовий модуль І.

Предмет політичної економії, історія розвитку політичної думки, економічна система суспільства

1.

Предмет і метод політичної економії

4

4

2

2

2.

Розвиток економічної думки.

Основні політекономічні школи

4

4

2

2

3.

Економічна система суспільства

6

4

2

2

2

4.

Відносини власності в соціально -економічних процесах

4

4

2

2

Всього по модулю І

20

16

8

-

8

2

2

Змістовий модуль ІІ.

Ринок та його регулювання на макрорівні

5.

Ринок та ринкова економіка: сутність, функції, инфраструктура, ринкові механізми

4

4

2

-

2

6.

Державне регулювання ринкової економіки.

Конкурентна політика

4

4

2

-

2

7.

Макроекономіка. Основні макроекономічні показники розвитку економіки. Сукупний попит і сукупна пропозиція. Економічний цикл.

10

8

4

-

4

2

Всього по модулю ІІ

20

16

8

-

8

2

2

Змістовий модуль ІІІ

Економічне зростання. Грошовий, фінансовий та фондовий ринки

8.

Економічне зростання, Інвестиції та інновації. Цінні папери та фондовий ринок

4

4

2

-

2

9.

Фінанси, гроші, фінансові ринки

10

8

4

4

2

Всього по модулю ІІI

20

12

6

6

2

2

Змістовий модуль I V

Мікроекономіка. Економічний механізм на рівні підприємства. Світове господарство

10.

Мікроекономіка. Теорія фірми. Економічні показники роботи підприємств

6

4

2

2

2

11.

Підприємництво і підприємство

4

4

2

2

12.

Світове господарство. Міжнародна валютно – фінансова система

4

4

2

2

Всього по модулю ІV

16

12

6

6

2

2

Всього за програмою курсу

76

56

28

28

8

8

ІІ. Програма курсу та плани семінарських занять

(головні питання, що висвітлюються на лекціях та виносяться для обговорення на семінарські заняття)

Тема1. Предмет і метод політичної економії

(лекцій – 2 год., семінарів – 2 год.)

 • предмет політичної економії

 • місце політичної економії в системі економічних наук

 • функції політичної економії

 • методи досліджень соціально – економічного розвитку суспільства

 • аналіз стану та динаміки розвитку економіки: темпи зростання, структура, порівняння між прогнозованим (запланованим) та фактичним рівнем, порівняння між фактичним та нормативним рівнем

 • економічні закони та особливості їх прояву в сучасних умовах

 • політичний, соціальний, історичний та інші аспекти в системі дослідження соціально – економічного розвитку суспільства

 

Тема 2. Розвиток економічної думки. Основні політекономічні школи

(лекцій – 2 год., семінарів – 2 год.)

 • трактування соціально – економічних процесів в античному світі та Середні віки

 • меркантилізм, його прояви в сучасній системі управління соціально – економічним розвитком суспільства

 • фізіократи, прояви їх поглядів на сучасному етапі

 • класична школа

 • марксизм, його досягнення і протиріччя

 • неокласики, їх спроби подолати протиріччя класичної теорії

 • теорія Кейнса та практика застосування цих підходів

 • монетаристи, їх вплив на розвиток сучасної економіки

 • характеристика інших шкіл та підходів

Тема 3. Економічна система суспільства

(лекцій – 2 год., семінарів – 2 год.)

 • поняття економічної системи

 • соціальна – економічна характеристика продуктивних сил

 • соціальна – економічна характеристика виробничих відносин

 • соціальна – економічна характеристика господарського механізму

 • сутність та структура суспільного виробництва

 • форми суспільного виробництва: натуральне, товарне

 • фази виробництва: власне виробництво, розподіл, обмін, споживання; характеристика кожної із фаз

 • основні фактори суспільного виробництва та їх взаємозв’язок

 • земля як фактор виробництва; обмеженість природних ресурсів та соціально-економічні наслідки цього; ринок землі та природних ресурсів.

 • праця як фактор виробництва; інтенсивність та продуктивність праці; ринок праці і його основні характеристики

 • капітал як фактор виробництва; трактування поняття капітал в сучасній економічній теорії; ринок та види капіталу

 • особливості реалізації кожного фактору в економіці сучасної України

 • етапи соціально – економічного розвитку суспільства

Тема 4. Відносини власності в соціально -економічних процесах

(лекцій – 2 год., семінарів – 2 год.)

 • власність та її соціально – економічна сутність

 • структура власності

 • право володіння і його специфіка в економічних відносинах

 • право користування і особливості його застосування

 • право управління, форми його прояву

 • право суверена сфера його застосування

 • інші види прав при застосуванні права власності

 • державна власність

 • комунальна власність

 • колективна власність

 • приватна власність

 • змішані форми власності

 • особливості застосування прав власності на сучасному етапі соціально – економічного розвитку держави

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.