Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПОЛІТОЛОГІЯ-Робоча_навчальна_програма-ММ-студен....doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
04.11.2018
Размер:
339.46 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КОЛЕДЖ

КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Циклова комісія викладачів суспільних дисциплін

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ПОЛІТОЛОГІЯ

Галузь знань 0202 «Мистецтво»

Спеціальність 5.020205 «Музичне мистецтво»

(освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»)

за вимогами кредитно-модульної системи

Київ – 2011

Укладач:

Довжик Алла Іванівна,

викладач циклової комісії викладачів суспільних дисциплін

Використані скорочення

  • лекції (Л);

  • семінарські заняття (СЗ);

  • практичні заняття (ПЗ);

  • індивідуальна робота (ІР);

  • самостійна робота (СР);

  • підсумковий контроль (ПК).

Ііі. Тематичний план

з/п

Назви теоретичних розділів

Кількість годин

Р

А

Л

СЗ

ІР

СР

ПК

Змістовий модуль І. Політологія як наука і навчальна дисципліна.

Історія політичної думки.

1.1.

Тема 1. Політологія як наука і навчальна дисципліна. Політика.

5

5

2

2

1

1.2.

Тема 2. Основні етапи розвитку світової політичної думки

10

4

2

2

1

6

1.3.

Тема 3. Розвиток політичної думки в Україні

10

4

2

1

6

1.4.

Тема 4. Політична влада. Політичні відносини

9

5

2

2

1

4

Модульний контроль

2

2

2

Разом змістовий модуль І

36

20

6

8

4

16

2

Змістовий модуль ІІ. Держава

2.1.

Тема 5. Держава в політичній системі суспільства. Основні етапи розвитку української державності

11

5

2

2

1

6

2.2.

Тема 6. Політичний режим, форма правління, форма державного устрою

11

5

2

2

1

6

2.3.

Тема 7. Правова та соціальна держава. Громадянське суспільство

10

6

2

2

2

4

Модульний контроль

2

2

2

Разом змістовий модуль ІІ

34

18

6

6

4

16

2

Змістовий модуль ІІІ. Політична система суспільства

3.1.

Тема 8. Політична система суспільства

9

5

2

2

1

4

3.2.

Тема 9. Політичні партії та партійні системи. Суспільно-політичні організації та рухи

9

5

2

2

1

4

3.3.

Тема 10. Політичні еліти. Політичне лідерство. Політична культура

9

5

2

2

1

4

3.4.

Тема 11. Міжнародні відносини та зовнішня політика

9

5

2

2

1

4

Модульний контроль

2

2

2

Разом змістовий модуль ІІІ

38

22

8

8

4

16

2

Підсумковий контроль – екзамен

Разом за весь курс

108

60

20

22

12

48

6

ІV. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Змістовий модуль І.

ПОЛІТОЛОГІЯ ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА.

ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ

Лекція 1.

Політологія як наука і навчальна дисципліна.

Політика як соціальне явище (2 год.)

Політологія – наука про політику і політичну владу в усіх її проявах, спосіб її організації і діяльності. Місце політології в системі наукового знання: політологія і філософія, політологія і право, політологія і соціологія, політологія та економічні науки (теорії).

Об’єкт і предмет політології. Об’єктом політології є політична сфера суспільного життя, предметом – дослідження тенденцій та законів функціонування і розвитку політичного життя соціальних спільнот, що відображають реальний процес включення їх у діяльність з реалізації політичної влади і політичних інтересів.

Основні закони і категорії політології (категорії структурні, функціональні, категорії розвитку). Закони: загальносоціологічний закон історичного прогресу, закони структури, закони функціонування політики, закони розвитку, закони політичного життя. Методи політології: системний, діалектичний, структурно-функціональний, порівняльний, біхевіористський. Структура курсу політології: історія політичних вчень, теорія політики, прикладна політологія. Основні завдання і функції політології в умовах сучасності: теоретична, методологічна, практична (прикладна), ідеологічна, виховна, прогностична.

Політологія в Україні.

Походження і сутність політики. Мета політики. Рівні функціонування політики: мегарівень, макрорівень, мікрорівень. Основні концепції політики: теологічний підхід, натуралістичний підхід, географічні, біологічні концепції, психологічні теорії, соціальний підхід, соціально-економічні теорії, правові політичні теорії, культурологічні теорії. Функції політики. Види політики.

Ключові поняття і терміни:

політична наука, політологія, предмет політології, об’єкт політології, категорії політології, методи політології, функції політології, політика, концепції політики, структура політики, класифікація політики, функції політики.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.