Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Пленерна практика 2с.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
04.09.2019
Размер:
129.02 Кб
Скачать

17

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ

КАФЕДРА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ТА ДИЗАЙНУ

ПРОГРАМА

ПЛЕНЕРНОЇ ПРАКТИКИ

Шифр та назва галузі знань  0202 Мистецтво

для напряму підготовки 6.020205 Образотворче мистецтво

І курс, 2 семестр

(освітньо-кваліфікаційний рівень "БАКАЛАВР")

Київ

2011

Програма пленерної практики - Київський університет

імені Бориса Грінченка, 2011 - 17 с.

Укладачі: старший викладач кафедри образотворчого мистецтва

та дизайну Київського університету імені Бориса Грінченка

Галіна В. І.

старший викладач кафедри образотворчого мистецтва

та дизайну Київського університету імені Бориса Грінченка

Конопко О.І.

Рецензенти : Кандидат педагогічних наук, доцент

Київського університету імені Бориса Грінченка

Бєлкіна Е.В.

Професор, завідувач кафедри техніки та реставрації

творів мистецтва Національної академії

образотворчого мистецтва та архітектури

Титов М. Ф.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ

КАФЕДРА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ТА ДИЗАЙНУ

«ПОГОДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Проректор з науково-методичної Вченою радою

та навчальної роботи інституту мистецтв

_______________О.Б. Жильцов протокол №___від «__»______2011 р.

«___»_______________ 2011 р. Учений секретар________________

ПРОГРАМА

ПЛЕНЕРНОЇ ПРАКТИКИ

Шифр та назва галузі знань  0202 Мистецтво

для напряму підготовки 6.020205 Образотворче мистецтво

1 Курс, 2 семестр

(освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр")

УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри образотворчого мистецтва та дизайну,

протокол № __ від «___» ___________ 2011 р.

завідувач кафедри ________Е.В. Бєлкіна

Київ

2011

Зміст

Пояснювальна записка .5

Структура програми навчальної дисципліни

І. Опис предмета навчальної дисципліни 6

ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни 7

ІІІ. Програма (зміст діяльності практиканта)

Організаційно-методична підготовка .8

Практична діяльність студента 8

Аналітично-оцінювальний етап .9

IV. Навчально-методична карта студента 10

V. Підведення підсумків практики. Звітна документація 11

Таблиця рейтингових балів .12

Інструктивні матеріали

Права та обов’язки практиканта 13

Зразки оформлення звітної документації студента 14

Рекомендована література (основна, додаткова) 17

Пояснювальна записка

Пленерна практика студентів І курсу згідно з навчальним планом проводиться у I семестрі протягом одного тижня та у ІІ семестрі протягом двох тижнів. Базою для проведення практики є ландшафтно-паркові об’єкти міста Києва.

Мета практики: формування початкових вмінь студентів щодо виконання зображень окремих об’єктів оточуючого середовища (пейзажу) з урахуванням особливостей роботи на пленері.

Основні завдання практики:

  • закріплювати основні положення теоретичних дисциплін з композиції, лінійної та повітряної перспективи, кольорознавства, рисунку, живопису;

  • формувати вміння студентів спостерігати та аналізувати оточуюче середовище в процесі виконання пейзажу, визначати характерні деталі вибраного об’єкту та мотиву зображення;

  • формувати вміння студентів виконувати зображення оточуючого середовища (пейзаж) з використанням природних мотивів (окреме дерево, кущі на березі річки, човен, квіти край галявини), а також – зображення нескладних мотивів міського пейзажу (міський кіоск, ганок будинку) з переважною увагою до побудови і зображення об’єктів близького плану;

  • сприяти усвідомленню студентом власних можливостей в обраній професії, рівня готовності до неї;

  • сприяти розвитку мистецьких здібностей, підвищенню рівня художньої культури студента.

Організацію практики та керівництво нею здійснюють викладачі кафедри образотворчого мистецтва та дизайну Інституту мистецтв.

І. Опис навчальної дисципліни

Курс:

Програма пленерної практики

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика дисципліни

Кількість кредитів відповідно ECTS: 2

Кількість змістових модулів: 2

Загальний обсяг годин на семестр: 60

Кількість тижневих годин: 30

Шифр та назва напряму: 0202 Мистецтво

Шифр та назва спеціальності: 6.020205 Образотворче мистецтво

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр.

Нормативна

Рік підготовки: 1

Семестр: 2

Види занять:

практичні заняття – 60 год.;

ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№ п/п

Пленерна практика. ОМ. 1 курс, 2 сем.

Контактні

Назви розділів, тем

Лекції

Практичні заняття

 

Змістовий модуль І. Передання освітлення у зображенні пленерних об’єктів

1

Підготовка до проведення практичних занять

2

 

2

Передання освітлення у зображенні природних мотивів: ліс, ріка, поле, дніпровські схили. Пейзаж з обмеженим простором та далекими планами. Тональні та колірні замальовки. Передання характеру освітлення та рефлексів.

 

28

 

Всього у модулі годин: 30

2

28

 

Змістовий модуль ІІ. Зображення природних мотивів з переданням їх колірної та настроєвої характеристики

3

Зображення різнопланових природних мотивів з переданням їх колірної та настроєвої характеристики. Зображення міського пейзажу: парк, будинок, київські вулиці. Виконання короткочасних пленерних етюдів

 

28

4

Самоаналіз студента, аналіз та оцінювання діяльності практиканта керівником практики

 

2

 

Всього у модулі годин: 30

 

30

 

Всього годин за навчальним планом: 60

2

58

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.