Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Пленер 3 курс ОМ.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
160.77 Кб
Скачать

10

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

КАФЕДРА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з науково-методичної та навчальної роботи

_________________ О.Б. Жильцов

“______”____________2014 року

Робоча програма навчальної дисципліни навчально-творча практика пленер

Напрям підготовки 6.020205 «Образотворче мистецтво»

Інститут мистецтв

2014 – 2015 Навчальний рік

Робоча програма «НАВЧАЛЬНО-ТВОРЧОЇ ПРАКТИКИ «ПЛЕНЕР»

напряму підготовки 6.020205 «Образотворче мистецтво».

Розробники: старший викладач кафедри образотворчого мистецтва Київського університету імені Бориса Грінченка

Конопко О.І.

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв

Протокол від «_03_»__вересня__ 2014 року № _1_

Завідувач кафедри

образотворчого мистецтва __________ Ю. В. Романенкова

__________, 2014 рік

 __________, 2014 рік

ЗМІСТ

Пояснювальна записка .4

Структура програми навчальної дисципліни

І. Опис предмета навчальної дисципліни 5

ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни 6

ІІІ. Програма. Зміст діяльності практиканта

Змістовий модуль 1. Організаційно-методична підготовка 7

Змістовий модуль I1. Практична діяльність студента 7

Змістовий модуль IІ1. Аналітично-оцінювальний етап 9

IV. Навчально-методична карта студента 10

V. Підведення підсумків практики 11

VІ. Звітна документація 11

Таблиця рейтингових балів .12

VІІ. Інструктивні матеріали

Права та обов’язки практиканта 13

Зразки оформлення звітної документації студента 14

VІІІ. Рекомендована література (основна, додаткова) 17

Пояснювальна записка

Пленерна практика студентів ІІІ курсу згідно з навчальним планом проводиться у V семестрі протягом одного тижня та у VІ семестрі протягом двох тижнів. Базою для проведення практики є ландшафтно-паркові об’єкти міста Києва.

Мета практики: вдосконалювати вміння студентів виконувати зображення оточуючого пейзажу, яких вони набули на практиці у попередніх семестрах. Новими елементами є: у V семестрі – формування вміння студентів виконувати натюрморт у пленерному оточенні, у VІ семестрі – виконувати портрет на пленері.

Основні завдання практики:

  • закріпити та поглибити основні теоретичні положення спеціальних дисциплін: рисунку, живопису, композиції, перспективи, кольорознавства;

  • вдосконалювати вміння студентів спостерігати та аналізувати оточуюче середовище з урахуванням особливостей роботи на пленері, визначати характерні деталі вибраного об’єкту та мотиву зображення;

  • вдосконалювати вміння студентів виконувати пейзаж з урахуванням колірних особливостей осіннього пейзажу у V семестрі, і передавати складні колірні відношення у ландшафтному розгорнутому пейзажі у VІ семестрі

  • формувати вміння студентів виконувати натюрморт у пленерному оточенні у V семестрі та портрет на пленері у VІ семестр – ці завдання потребують особливої уваги у сприйнятті та переданні пленерних кольорів та рефлексів;

  • сприяти розвитку мистецьких здібностей, підвищенню рівня художньої культури, формуванню творчого потенціалу студентів.

Керівництво практикою здійснюють викладачі кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв.

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

" НАВЧАЛЬНО-ТВОРЧА ПРАКТИКА (ПЛЕНЕР)"

І. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

5-й семестр

6-й семестр

 Шифр та назва галузі знань 

Нормативна

Кількість кредитів, відповідних ЕCTS:

Рік підготовки: 3-й

0202 Мистецтво

5-й семестр

6-й семестр

2

1

Шифр та назва напряму підготовки

Види занять

лекції:

Змістових модулів:

6.020205 Образотворче мистецтво

2 год.

2 год.

1

1

практичні:

32 год.

16 год.

Загальна кількість годин:

Освітньо-кваліфікаційний рівень

індивідуальні:

72

36

4 год.

2 год.

Самостійна робота:

Тижневих годин

"бакалавр"

34 год.

16 год.

6

6

 

Підсумковий контроль:

 

залік

залік

ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Vта VІ семестри

Назви розділів, тем

Контактні

Самостійна робота

Контактні

Самостійна робота

Лекції

Практичні заняття

Індивідуал

Лекції

Практичні

Індивідуал

5 семестр

6 семестр

Змістовий модуль 1. Організаційно-методична підготовка практиканта

1. Організаційна підготовка практиканта

2

 

 

 

2

 

 

 

2. Методична підготовка практиканта

 

 

 

4

 

 

 

4

Разом за змістовим модулем 1

6 год.

6 год.

Змістовий модуль 2. Практична діяльність практиканта

3. Виконання багатопланових пейзажів з використанням природних мотивів

 

16

2

12

 

8

2

4

4. Виконання робіт на пленері відповідно до завдань практики (натюрморт, портрет)

 

16

2

10

 

8

 

4

Разом за змістовим модулем 2

58 год.

26 год.

Змістовий модуль 3. Аналітико-оцінювальний етап практики

5. Самоаналіз і самооцінка проведеної роботи практикантом. Оформлення звітної документації

 

 

 

4

 

 

 

2

6. Аналіз та оцінювання діяльності практиканта керівником практики

 

 

 

4

 

 

 

2

Разом за змістовим модулем 3

8 год.

4 год.

Всього годин за навчальним планом: 108

2

32

4

34

2

16

2

16

Всього годин за семестрами:

5 сем: 72 год.

6 сем: 36 год.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.