Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПЛАНИ СЕМІНАРСКИХ.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
46.42 Кб
Скачать

ПЛАНИ

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.

Вступ до психології. Особистість та діяльність.

Семінар 1.

Тема. Предмет психології, її завдання і методи (2 год).

План заняття

 1. Історичне перетворення визначення предмета психології.

 2. Завдання сучасної психології.

 3. Основні галузі психології, знання яких необхідні для навчання і виховання дітей.

 4. Головні методи психології.

 5. Додаткові методи психології.

Рекомендована література [2, 4, 7, 11, 13, 16]

Семінар 2.

Тема. Розвиток психіки людини і тварини (2 год).

План заняття

 1. Стадії і рівні психічного відображення у тварин.

 2. Інстинктивна форма поведінки тварин.

 3. Стадія навичок і предметного сприймання, її основні особливості.

 4. Стадія інтелектуальної поведінки.

 5. Порівняння психіки людини і тварини.

 6. Свідоме та несвідоме.

 7. Роль праці та мови в процесі виникнення та розвитку свідомості.

Рекомендована література [ 7, 11, 14, 16, 34, 37]

Семінар 3.

Тема. Загальне поняття про особистість (2 год).

План заняття

 1. Індивід, особистість, індивідуальність: співвідношення обсягу і змісту даних понять.

 2. Структура особистості (за С.Л. Рубінштейном).

 3. Подходи до разв’язку проблеми формування особистості.

 4. Самосвідомість та «Я-концепція» особистості..

Рекомендована література [1, 7, 16, 21, 28, 30, 37, 41]

Семінар 4.

Тема. Загальне поняття про діяльність (2 год).

План заняття

 1. Визначення діяльності. Відмінність діяльності людини від активності тварин.

 2. Структура діяльності.

 3. Види людської діяльності.

 4. Уміння, навички, звички як результат засвоєння діяльності.

Рекомендована література [4, 7, 10, 11, 13, 16, 37]

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.

Пізнавальні процеси.

Семінар 5.

Тема. Увага.

План заняття

 1. Визначення уваги.

 2. Фізіологічні основи уваги.

 3. Види уваги.

 4. Основні властивості уваги.

Рекомендована література [2, 5, 7, 10, 16, 38, 52]

Семінар 6.

Тема. Відчуття та сприймання (2 год).

План заняття

 1. Значення відчуттів в житті людини, їх походження.

 2. Види відчуттів.

 3. Властивості відчуттів.

 4. Закономірності відчуттів.

 5. Відмінність сприймання від відчуття, види сприймання.

 6. Властивості сприймання.

Рекомендована література [2, 7, 10, 11, 14, 16, 29, 39, 40]

Семінар 7.

Тема. Загальне поняття про пам'ять (2 год).

План заняття.

 1. Сутність пам’яті та її значення в житті людини.

 2. Різновиди пам’яті та їх особливості.

 3. Основні процеси пам’яті: запам’ятовування, збереження, відтворення.

 4. Індивідуальні відмінності пам’яті.

Рекомендована література [2, 7, 11, 13, 14, 16, 21, 38, 47, 52]

Семінар 8.

Тема. Мислення як вища форма відображення дійсності (2 год).

План заняття.

 1. Поняття про мислення, його відмінність від інших пізнавальних процесів.

 2. Основні мислительні операції.

 3. Види мислення, їх особливості.

 4. Форми мислення.

 5. Індивідуальні особливості мислення.

Рекомендована література [2, 3, 4, 5, 7, 14, 16, 19, 55]

Семінар 9.

Тема. Уява (2 год).

План заняття.

  1. Поняття про уяву.

  2. Уява і органічні процеси.

  3. Види уяви.

  4. Механізми уяви.

  5. Індивідуальні особливості уяви.

Рекомендована література [7, 11, 13, 14, 19, 21, 32]

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ.

Емоційно-вольова сфера та індивідуально-психологічні властивості особистості.

Семінар 10.

Тема. Емоції та почуття (2 год).

План заняття.

 1. Поняття про почуття. Функції емоцій і почуттів.

 2. Форми переживання почуттів.

 3. Види почуттів.

Рекомендована література [2, 7, 8, 14, 33, 48]

Семінар 11.

Тема. Темперамент (2 год).

План заняття.

 1. Поняття про темперамент.

 2. Історія вчень про темперамент.

 3. Властивості темпераменту.

 4. Темперамент і основні властивості нервової системи людини.

 5. Психологічна характеристика темпераментів.

 6. Врахування темпераментів дітей у навчально-виховному процесі.

Рекомендована література [4, 7, 11, 16, 21, 41, 49, 50]

Семінар 12.

Тема. Поняття про здібності (2 год).

План заняття.

 1. Визначення здібностей. Задатки як природні передумови розвитку здібностей.

 2. Види здібностей.

 3. Структура здібностей.

 4. Рівні розвитку здібностей.

 5. Поняття про обдарованість.

Рекомендована література [2, 4, 7, 11, 13, 16, 50]

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV.

Основи вікової психології.

Семінар 13.

Тема. Психологія молодшого школяра (2 год).

План заняття.

  1. Соціальна ситуація розвитку в молодшому шкільному віці.

  2. Навчальна діяльність як провідна в молодшому шкільному віці.

  3. Розвиток пізнавальних процесів.

  4. Формування особистості молодшого школяра.

Рекомендована література [5, 6, 12, 15, 17, 22, 55, ]

Семінар 14.

Тема. Психологія підлітка (2 год).

 1. Проблеми підліткового віку, їх характеристика.

 2. Соціальна ситуація розвитку.

 3. Провідна діяльність та новоутворення підліткового віку.

 4. Формування особистості підлітка.

 5. Розумовий розвиток у підлітковому віці.

Рекомендована література [6, 12, 14, 20, 22, 46, 53]

Семінар 15.

Тема. Психологія ранньої юності 2 год).

План заняття.

  1. Взаємини юнаків з дорослими: проблема конфлікту чи наступності поколінь.

  2. Спілкування з ровесниками: дружба, закоханість, кохання чи самотність

розгубленість.

  1. Професійний вибір: покликання чи розрахунок.

  2. Світ – не ідеал: проблема юнацького максималізму та пошуку сенсу життя.

Рекомендована література [6, 9, 20, 22, 44, 46, 53]

Завдання для самостійної роботи

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.

Вступ до психології. Особистість та діяльність.

Тема 1-2. Предмет психології, її завдання і методи (4 год).

 1. Завдання сучасної психології на сучасному етапі розвитку освіти.

 2. Галузі психології.

 3. Додаткові методи психології:

 • метод тестів

 • метод бесіди, інтерв’ю

 • метод анкетування

 • метод аналізу продуктів діяльності

 • метод самоспостереження.

5. Схематично зобразити дерево психологічних знань, використовуючи наступні структурні компоненти: корені – джерела психологічних знань, стовбур – основоположна психологічна наука, гілки – галузі психології.

Рекомендована література [2, 4, 7, 11, 13, 16]

Тема 3. Розвиток психіки та свідомості (4 год).

  1. Відмінність психіки людини і тварин.

  2. Свідомість та її структура. Свідоме і несвідоме в психічній діяльності людини.

  3. Значення праці та мови в процесі виникнення та розвитку свідомості.

  4. Розв’язати психологічне завдання:

Чому І.П. Павлов інтелектуальну форму поведінки тварин назвав «елементарною

розсудливістю»?

Рекомендована література [7, 11, 14, 16, 34, 37]]

Тема 4. Психологічна характеристика особистості та діяльності (4 год).

 1. Спрямованість особистості (за С.Л. Рубінштейном):

 • потреби: природні, соціальні

 • мотиви

 • інтереси (їх характеристика за змістом, ознакою цілі, широтою, глибиною, стійкістю, дієвістю)

 • переконання

 • ідеал

 • світогляд.

 1. Формування особистості.

 2. Особливості основних видів діяльності: гри, праці, навчання.

 3. Поняття умінь і навичок, звичок, їх формування. Взаємодія навичок.

 4. Розв’язати психологічне завдання:

Чому складну поведінку бджіл не можна назвати працею?

Рекомендована література [1, 7, 16, 21, 28, 30, 37, 41]

Змістовий модуль іі. Пізнавальні процеси.

Тема 5. Увага (4 год).

 1. Основні властивості уваги: переключення, обсяг, стійкість, розподіл, концентрація.

 2. Неуважність, її види.

 3. Скласти тест перевірки знань за темою «Увага».

Рекомендована література [2, 5, 7, 10, 16, 38, 52]

Тема 6. Відчуття (3 год).

 1. Характеристика окремих видів відчуттів.

 2. Закономірності відчуттів:

 • чутливість та пороги чутливості

 • адаптація

 • взаємодія

 • сенсибілізація

 • синестезія.

 1. Розв’язати психологічні завдання:

В залі включено люстри, які дають освітленість 2000 люксів. Чи помітять присутні, якщо освітленість зміниться на 25 люксів?

Чому людина не помічає пилу, який потрапляє їй на обличчя?

Рекомендована література [2, 7, 10, 11, 14, 16, 29, 39, 40]

Тема 7. Сприймання (2 год).

 1. Основні класифікації сприймання:

  • класифікація за модальністю

  • класифікація за формою існування матерії: простір, час, рух.

Особливості сприймання простору, часу, руху.

2. Порівняти відчуття і сприймання.

Рекомендована література [2, 7, 10, 11, 14, 16, 29, 39, 40]

Тема 8. Пам’ять (4 год).

 1. Класифікація окремих видів пам’яті, їх характеристика.

 2. Умови успішного запам’ятовування.

 3. Індивідуальні відмінності пам’яті: у змісті пам’яті та у процесах пам’яті.

 4. Розв’язати психологічне завдання:

Який вид пам’яті є провідним у художника, лектора, актора, спортсмена?

Рекомендована література [2, 7, 11, 13, 14, 16, 21, 38, 47, 52]

Тема 9. Мислення (4 год).

 1. Класифікація мислення.

 2. Характеристика окремих видів мислення.

 3. Якості розуму.

 4. Заповнити таблицю «Мислення».

Рекомендована література [2, 3, 4, 5, 7, 14, 16, 19, 55]

Тема 10. Уява (3 год).

 1. Мрія як особливий вид уяви.

 2. Розв’язати психологічне завдання:

За допомогою яких прийомів створені образи уяви?

Кентавр, русалка, Язиката Феська, Гулівер, Незнайка, Данко, вишивка, хатка на курячих ніжках.

Рекомендована література [7, 11, 13, 14, 19, 21, 32]

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.