Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
190.46 Кб
Скачать

. bltn ПЛАНИ

СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль І

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ОСВІТИ

Семінар 1.

Тема: Генезис виховання. Школа, виховання і педагогічна думка в державах Стародавнього Сходу і доби Античності (2 год.)

План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

 1. Особливості виховання в епоху первіснообщинного ладу.

 2. Школа і виховання у державах Стародавнього Сходу.

 3. Педагогічна думка давньокитайського філософа Конфуція («Бесіди і судження»).

 4. Виховання і школа в античній Спарті.

 5. Виховання і школа в античних Афінах.

 6. Характеристика педагогічних ідей Сократа.

 7. Система педагогічних поглядів Платона («Держава», «Закони», «Протагор»).

 8. Система педагогічних поглядів Арістотеля («Політика»).

 9. Школа і система виховання в античному Римі.

10. Характеристика педагогічних рекомендацій М.Ф.Квінтіліана («Про виховання оратора»).

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

ІІІ. Навчальна дискусія.

Рекомендована література

Основна:

 1. Арістотель. Політика // Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М., 1981. – С. 34-38.

 2. Джуринский А.Н. История зарубежной педагогики. – М., 1998.

 3. Джуринский А. История педагогики: Учебн. пос. для студентов пед. вузов – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000. – 432с.

 4. Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія: Навчальний посібник / Заг. ред. Є.І. Коваленко – Київ, Центр навчальної літератури, 2006. – 664 с.

 5. Квінтіліан М.Ф. Про виховання оратора // Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М., 1981. – С. 39-45.

 6. Кравець В. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва. – Тернопіль, 1996.

 7. Левківський М.В. Історія педагогіки. Видання 2-е, доповнене. Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 376с.

 8. Левківський М.В. Історія педагогіки. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 190 с.

 9. Мешко О., Янкович О., Мешко Г. Педагогіка стародавнього світу. – Тернопіль, 1998. – 52 с.

 10. Платон. Держава // Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М., 1981. – С. 20-32.

 11. Сбруєва А.А. Рисіна М.Ю. Історія педагогіки у схемах, картках, діаграмах: навчальний посібник. – Суми: СумДПУ, 2000.

 12. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики./ Сост. А.И.Пискунов. – М., 1971.

Додаткова:

 1. Третяков В. Погляди Платона на проблеми виховання // Рідна школа. – 1993. – №9. – С. 74-75.

 2. Юммель Ш. Аристотель. Портрет педагога //Перспективы: Вопросы образования. – 1990. – №2. – С. 150-160.

Семінар 2.

Тема: Розвиток зарубіжної школи, виховання і педагогічних ідей у добу раннього Середньовіччя (2 год.)

План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

 1. Педагогічна думка в Західній Європі і Візантійській імперії у добу християнської Апологетики (сер. ІІ – поч. ІV ст. н.е)

 2. Педагогічні ідеї в Західній Європі і Візантійській імперії у добу християнської Патристики (сер. ІV – сер.VІІІ ст. н.е)

 3. Педагогічна думка в Західній Європі і Візантійській імперії у добу християнської Схоластики (кін. VІІІ – кін. ХІІІ ст.). Фома Аквінський.

 4. Система середньовічної шкільної освіти в західноєвропейських державах, зміст навчання ушколах раннього Середньовіччя.

 5. Організація освіти у Візантійській імперії у добу раннього Середньовіччя.

 6. Система лицарського виховання у західноєвропейських державах.

 7. Виникнення та освітня діяльність перших західноєвропейських європейських університетів.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

ІІІ. Навчальна дискусія.

Рекомендована література

Основна:

 1. Джуринский А.Н. История зарубежной педагогики. – М., 1998.

 1. Джуринский А. История педагогики: Учебн. пос. для студентов пед. вузов – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000. – 432с.

 2. Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія: Навчальний посібник / Заг. ред. Є.І. Коваленко – Київ, Центр навчальної літератури, 2006. – 664 с.

 3. Кравець В. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва. – Тернопіль, 1996.

 4. Левківський М.В. Історія педагогіки. Видання 2-е, доповнене. Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 376с.

 5. Левківський М.В. Історія педагогіки. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 190 с.

 6. Мешко О., Янкович О., Мешко Г. Короткий виклад курсу “Історія зарубіжної школи і педагогіки”. – Тернопіль, 1998.

 7. Сбруєва А.А. Рисіна М.Ю. Історія педагогіки у схемах, картках, діаграмах: навчальний посібник. – Суми: СумДПУ, 2000.

 8. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики./ Сост. А.И.Пискунов. – М., 1971.

Додаткова:

1. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения в 2 т. – М., 1982.

2. Коменский Я.А., Локк Д., Руссо Ж.-Ж., Песталоцци И.Г. Педагогическое наследие./ Сост. В.М.Кларин, А.Н.Джуринский. – М., 1988.

Семінар 3.

Тема: Зарубіжна школа, виховання і педагогічних ідеї у добу Відродження і Просвітництва (поч. ХVкін. ХVIІІ ст.) (2 год.)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.