Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Зразки документПРАКТИКА.doc
Скачиваний:
36
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
205.82 Кб
Скачать

Київський університет імені бориса грінченка

Гуманітарний інститут

Кафедра української мови та методики навчання

Кафедра української літератури і компаративістики

Зразки документів

для проходження педагогічної практики

студентами 3-го курсу філологічного факультету

Гуманітарного інституту

спеціальність 6.01.01.00

освітньо-кваліфікаційний рівень – "бакалавр"

Київ - 2010

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА

студентів 3 курсу Гуманітарного інституту КУ імені Бориса Грінченка на період з ____ по ___ _________ 2010 р.

Завдання для навчальної педагогічної практики

І. Ознайомитись із:

 • особливостями організації навчально-виховного процесу в загальноосвітньо­му навчальному закладі;

 • обладнанням класних кімнат, методичного кабінету, наочним і дидактичним матеріалами;

 • навчальними програмами, календарно-тематичним плануванням з окремих предметів, підручниками, посібниками.

ІІ. Поглибити:

 • поглибити і закріпити теоретичні знання, практичні вміння, набуті в процесі вивчення психології, педагогіки, спеціальних дисциплін, курсів методик.

ІІІ. Навчатись:

 • спостерігати й аналізувати зміст відвіданих уроків;

 • конструювати окремі фрагменти навчального процесу;

 • оцінювати технологію педагогічної діяльності вчителя;

 • спілкуватись з учнями в урочний і позаурочний час;

 • об'єктивно оцінювати усні відповіді, письмові роботи учнів.

IV. Розробити конспект проведення одного уроку з української мови та літератури.

V. Ознайомитись із перспективним досвідом роботи вчителів базової школи.

VI. Зібрати й оформити матеріал для виступу на звітній конференції.

VII. Дібрати матеріали для стінної газети "Літопис педагогічної практики".

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Гуманітарний інститут

ДОКУМЕНТАЦІЯ

педагогічної практики

студента

(прізвище, ім'я, по батькові)

курс – 3

група —

спеціальність

Київ -2010

ДОКУМЕНТАЦІЯ З ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

1. Щоденник педагогічної практики, в якому зазначені:

 • назва базової школи;

 • дата проведення педагогічної практики;

 • прізвище директора школи і його заступника;

 • адреса школи;

 • відомості про школу;

 • щоденна дата, прізвище керівника педагогічної практики і вчителя базової школи, який проводить урок;

 • конспекти відвіданих уроків, сформульовані висновки;

 • розроблений студентом конспект уроку;

 • тема і коротка характеристика перспективного педагогічного досвіду, з яким практикант ознайомився;

 • звіт про педагогічну практику.

2. Тема і зміст виступу на звітній конференції.

3. Матеріали для стінної газети "Літопис педагогічної практики".

З р а з о к

Київський університет імені бориса грінченка

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

Студента(ки)

(прізвище, ім'я, по батькові)

Факультет Гуманітарний інститут

курс

спеціальність

(шифр, назва)

З р а з о к

Практика проводилась у м. Києва

з ______ по _______ квітня 2006 р.

Керівник групи

Директор школи

Заступник директора

Класний керівник

Вчитель української мови і літератури

Адреса школи

Телефон

З р а з о к

Індивідуальний план роботи студента на період практики 17-29 квітня 2006 р.

п/п

Зміст роботи

Дата виконання

Відмітка про виконання

З р а з о к

Щоденний план роботи

п/п

Зміст роботи

Підпис вчителя

1.

Знайомство з учителем і класом

2.

Відвідування уроків:

а) української мови;

б)української літератури

3.

Спілкування з учнями в позаурочний час

Форма спостереження за класом

Клас

Класний керівник

Загальноосвітній навчальний заклад

Дата спостереження

Спостерігач

КРИТЕРІЇ

Оцінка

КОМЕНТАРІ

Не спостерігається

Спостерігається

часто

Завжди спостерігається

А. Стосунки між педагогом і дітьми

А-1. Учитель часто взаємодіє з дітьми, вияв­ля­ючи при ньому прихильність, інтерес і повагу

1. Учитель взаємодіє з дітьми невербально - за допомогою посмішка дотику тощо

2. Учитель уважно вислуховує кожну дитину та шукає можливості для змістовних розмов із кожною окремою дитиною

1

2

3

А-2. Учитель завжди є доступним і відгуку­ється на потреби дітей

1. Уважно та з повагою вислуховує дітей

2. Відповідає на запитання дітей, їх прохання

1

2

3

А-3. Учитель розмовляє з дітьми привітно та доброзичливо

1. Часто розмовляє з кожною окремою дитиною

2. Вислуховує та реагує на коментарі та пропозиції дітей

3. Звертається до кожної дитини на ім'я

1

2

3

А-4 Учитель заохочує самостійність дітьми, коли вони готові до неї

1. Заохочує дітей брати на себе відповідальність за виконання відповідальної роботи

1

2

3

А-5. Учитель застосовує позитивні підходи, щоб допомогти дітям поводити себе конструктивно

1. Постійні, чіткі правила поведінки, що обговорюються та приймаються разом зі всіма дітьми з мстою їх повного розуміння

2. Учитель заохочує дітей оцінювати проблеми, ніж пропонує готове вирішення

1

2

3

А-6. Учитель не застосовує фізичне покарання чи інші негативні дисциплінарні прийоми, які завдають болю, кривдять і лякають дітей

Наприклад: Учитель не змушує дітей вибачатися чи пояснювати свою поведінку, а допомагає дітям зрозуміти почуття інших дітей

1

2

3

А-7. Учитель допомагає дітям справлятися з гнівом, сумом шляхом к заспокоєння, визна­чення та пояснення почуттів, а також допома­гає дітям використовувати слова для вирішен­ня проблем

1

2

3

А-8. Учитель заохочує соціальний розвиток дітей, такі риси, як: кооперативність, допомога іншим, дотримуван­ня черги, використання слів у вирішенні конфліктів

Наприклад:

1. Учитель моделює бажану поведінку

2. Учитель ініціює можливості для дослідження та цінування подібностей і відмінностей

1

2

3

А-9. Дітей заохочують говорити про свої думки та почуття при вирішенні проблем, аніж вирішувати їх за допомогою фізичної сили

1. Учитель негайно втручається у ситуації; коли дитячі реакції починають включати в себе елементи агресії й обговорюють невідповід­ність таких реакцій

2. Учитель обговорює альтернативні шляхи вирішень проблем дітьми

1

2

3

Б. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

Б-1. План уроку забезпечує поєднання різних видів діяльності

1. План уроку забезпечує поєднання пасивних і активних видів діяльності

2. Впродовж уроку забезпечується більше, ніж один вибір групових видів діяльності: індивідуальна робота, робота в малих групах, робота з усім класом

1

2

3

Б-2 Учитель заохочує розвиток позитивної самоконцепції

1. Забезпечує можливість дітям висловлювати думку про те, що вони бачать, роблять, що їм подобається

2. Заохочує дітей малювати, розповідати історії про себе, свою сім'ю тощо

3. Надає дітям можливості вибрати самостійно різні види

4. Планують колективні види діяльності, а не діяльність, яка має елементи суперництва, змагань

5. Демонструють роботи дітей, фотографії їх сімей

1

2

3

Б-3 Розвиток соціальних павичок

1. Забезпечення можливостей піклування про інших, допомоги іншим

2. Забезпечення часу для розмов зі своїми друзями та дорослими

1

2

3

Б-4. Учитель заохочує дітей міркувати, знахо­дити причину, ставити питання й експериментувати

1. Забезпечуються розширені види діяльності, які дають можливість досліджувати Наприклад, вирощування насіння, садівництво, екскурсії тощо

2.Обговорюються щоденні та тижневі види діяльності у відношенні часових концепцій, пір року

1

2

3

Б-5 Заохочення розвитку мови та мовлення

1. Забезпечення часу для розмов, розповіді про свій досвід.

2. Записування історій з досвіду дітей

3. Відповідають на питання дітей і ставлять дітям питання, які вимагають розширеної відповіді

1

2

3

Б-6 Заохочення та демонстрація навичок гігієни та здорового способу життя

1. Обговорення здорового харчування

2. Проводять види діяльності, спрямовані на усвідомлення безпеки у суспільстві, вдома

3. Заохочення гігієнічних навичок

1

2

3

Б-7. Заохочення творчості та визнання мистецьких робіт

1. Організація творчих, мистецьких видів діяльності: малювання, виготовлення колажів, робота з глиною та пластиліном

2. Забезпечення часу і простору для танців, рухливих видів діяльності.

3. Проводяться музичні заняття (співи, слухання платівок, музичних інструментів тощо)

1

2

3

Б-8 Поважають культурну та фізичну різноманітність

1.Позитивно висловлюються щодо дитячих, сімейних і культурних традицій

2. Запобігають виникненню стереотипів шляхом підбору матеріалів, предметів, використання мови

3. Читають книги, показують малюнки, які відображають різні культури

4. Проводять екскурсії у музеї, театри, культурні центри

1

2

3

Б-9. Учитель забезпечує поступовий перехід від одних видів діяльності до інших

1. Дітей попереджують заздалегідь про перехід до інших видів діяльності

2. Матеріали готуються завчасно

1

2

3

В. ФІЗИЧНЕ ОТОЧЕННЯ

В-1. Площа організована таким чином, що с можливість для вільного пересування, куточок відпочинку, зручні полиці для книг, матеріалів

1

2

3

В-2. Площа організована так, щоб сприяти різноманітним видам діяльності

1

2

3

В-3. Різноманітне обладнання та матеріали

1. Матеріали є міцними і в належному стані

2. Матеріали є доступними, практичними

3. Педагог завжди має в своєму розпорядженні додаткові матеріали

4. Матеріали постійно змінюються й адаптуються відповідно до інтересів дітей

1

2

3

Г. ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ

Г-1. Час прийому їжі є оптимальним часом для набуття соціального та навчального досвіду

1. Час прийому їжі забезпечує розвиток навичок здорового харчування

2. Під час прийому дітьми їжі щонайменше один дорослий знаходиться поряд із ними для моделювання відповідних навичок

3.Дітей заохочують допомагати у сервіруванні столу та прибиранні

1

2

3

Д ЗАЛУЧЕННЯ БАТЬКІВ

Д-1. Батьки заохочуються до участі в навчальному процесі

1. Педагога інформують сім'ю про навчальний процес

2. Для батьків існує спеціально обладнаний інформаційний куточок

3. Батьки чи інші члени сім'ї беруть участь у навчально-виховному процесі

1

2

3

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.