Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Зоопсихологія ПП - Подшивайлова 2011.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
254.46 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Інститут психології та соціальної педагогіки

Кафедра практичної психології

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ЗООПСИХОЛОГІЯ ТА ПОРІВНЯЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

для спеціальності 6.030103 «Практична психологія »

напрям підготовки 0301 ”Соціально-політичні науки”

(освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр")

за вимогами кредитно-модульної системи

Київ 2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Інститут психології та соціальної педагогіки

Кафедра практичної психології

«ПОГОДЖЕНО»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Проректор з навчально-методичної роботи

Вченою радою Інституту психології і соціальної педагогіки

_________________О.Б. Жильцов

Протокол № від  вересня 2011р.

«___»_____________ 2011 р.

Учений

секретар_________

Робоча навчальна програма зоопсихологія та порівняльна психологія

для спеціальності 6.030103 „Практична психологія „

напрям підготовки 0301 ”Соціально-політичні науки”

(освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр)

УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри практичної психології,

Протокол № 1 від 5 вересня 2011 р.

Завідувач кафедри_____________ О. М. Лозова

Київ 2011

УДК

ББК

Зоопсихологія та порівняльна психологія. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011. – 21 с.

Укладач: Подшивайлова Лідія Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології

ББК

© Л.І. Подшивайлова, 2011 р.

Пояснювальна записка

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Зоопсихологія та порівняльна психологія».

Курс „Зоопсихологія та порівняльна психологія” є нормативною дисципліною підготовки фахівців за спеціальністю „Практична психологія” в межах освітньо - кваліфікаційного рівня „Бакалавр”. Дисципліна вивчається в третьому семестрі. та складається з таких тем:

 • Предмет, завдання і методи зоопсихології та порівняльної психології.

 • Еволюція психіки тварин.

 • Основні форми поведінки тварин.

 • Соціобіологія. Психологія групової поведінки тварин та функціонування тваринних спільнот.

 • Біологічні передумови антропогенезу.

Мета курсу – ознайомити студентів із зоопсихологією та порівняльною психологією як галуззю психологічної науки та сферою науково-дослідної роботи психолога, показати можливості використання зоопсихологічних знань у психологічній практиці, формувати початкові уміння та навички інформаційно-аналітичної діяльності в галузі психології, розвивати професійне мислення та сприяти професійному самовизначенню.

Вимоги до знань та вмінь. Вивчивши курс “Зоопсихологія та порівняльна психологія ” студент повинен:

Знати:

 • структуру, предмет, основні завдання та методи дисципліни „Зоопсихологія та порівняльна психологія”;

 • філогенетичні та онтогенетичні особливості та механізмі психічної діяльності і поведінки тварин;

 • особливості перебігу психічних процесів у тварин;

 • особливості групової поведінки та функціонування тваринних спільнот;

 • соціобіологічні передумови антропогенезу.

Уміти:

 • проводити порівняльний аналіз особливостей психічної діяльності людини та тварини;

 • налагоджувати елементарні взаємовідносини між людиною і тваринами;

 • використовувати зоопсихологічні знання для консультативної та психотерапевтичної практики;

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна “Зоопсихологія та порівняльна психологія” є нормативним курсом циклу професійної та практичної підготовки фахівця з психології, що розширює та поглиблює знання із загальної психології (зокрема, розділу „Розвиток психіки людини і тварин”) і тісно пов’язана з загальною, експериментальною, соціальною, віковою, педагогічною, практичною психологією тощо). Вивчення її рекомендується планувати протягом другого року навчання після вивчення загальної психології.

Обсяг курсу – 72 години, з яких 14 годин лекцій, 14 годин семінарських занять, 4 годин індивідуальної роботи, модульний контроль – 4 години, на самостійну роботу відводиться 36 години.

Система контролю та оцінки. Протягом вивчення дисципліни оцінюються доповіді та відповіді студентів на семінарських заняттях, реферати з окремих питань, письмові тестові експрес-опитування, самостійні роботи, індивідуальні навчально-дослідницькі завдання, модульні контрольні роботи, завершується вивчення курсу заліком.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.