Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Правові системи сучасності 2010.doc
Скачиваний:
36
Добавлен:
05.02.2016
Размер:
779.78 Кб
Скачать

Державна податкова адміністрація україни національний університет державної податкової служби україни

кафедра теорії та історії держави і права

До друку

Проректор з навчальної та методичної роботи

________________________М.М.Касьяненко

«___»___________________________20__р.

Навчально-методичний комплекс дисципліни

«Правові системи сучасності»

для підготовки фахівців за ОКР магістр

денної форми навчання

галузі знань 0304«Право»

спеціальностей 8.03040101 «Право»

8.03040102 «Правоохоронна діяльність»

статус дисципліни: нормативна

Ірпінь - 2011

Навчально-методичний комплекс дисципліни “Правові системи сучасності” містить робочу навчальну програму, конспект лекцій, методичні вказівки до організації семінарських занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів, контрольні роботи, залікові питання, літературу.

Автор : К.В. Глущенко, старший викладач кафедри теорії та історії держави і права

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри теорії та історії держави і права

Протокол № ___ від „___” _______ 2010 р.

Завідувач кафедри ___________ Л.П.Самофалов, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри теорії та історії

держави і права

Розглянуто і схвалено на засіданні вченої ради юридичного факультету,

протокол № ___від „____”_____________ 2010 р.

Голова вченої ради юридичного факультету Самілик Г.М., к.ю.н., доцент, декан юридичного

факультету

Завідувач навчально-методичного відділу ____________ О.О.Бойко

Реєстраційний №_______

ЗМІСТ

№ п.п.

Назва розділу

сторінок

1.

Передмова

ст. 4

2.

Опис навчальної дисципліни

ст. 6

3.

Структура дисципліни

ст. 7

4.

Зміст навчальної дисципліни за модулями

ст. 10

5.

Перелік тем рефератів

ст. 14

6.

Методи оцінювання та розподіл балів за кредитно-модульною системою

ст. 17

7.

Опорний конспект лекцій

ст. 20

8.

Організація семінарських занять, самостійної та індивідуальної роботи

ст. 79

9.

Перший модульний контроль

ст. 121

10.

Другий модульний контроль

ст. 123

11.

Контрольні питання з курсу

ст. 125

12.

Рекомендована література

ст. 128

Передмова

В сучасному світі посилюються інтерграційні процеси в багатьох сферах суспільного життя. Це стосується і правової сфери. Світове співтовариство і держави надають важливого значення загальноправовим принципам і підтримують зближення різноманітних правових систем. Зростає інтерес до вивчення і взаємного використання досвіду розвитку національних законодавств, обміну правовою інформацією та науковими ідеями. Все це зумовлює необхідність узагальнення і подальшого розвитку знань в сфері порівняльного правознавства.

В наш час порівняльне правознавство утвердилось як окрема самостійна наукова та навчальна дисципліна. В системі юридичних наук і юридичної освіти воно займає своє особливе місце поряд з такими юридичними дисциплінами, як теорія держави і права, філософія права, соціологія права, історія держави і права та іншими.

На сучасному етапі Україна переживає складний процес реформування свого правопорядку і його адаптації до нових соціально-політичних і економічних умов. Важливу роль при цьому може відіграти порівняльне право. Дійсно, законодавцю, з однієї сторони, необхідно враховувати національні особливості і юридичні традиції власної країни при здійсненні в ній кардинальних правових реформ. Але, з іншої сторони, він повинен знати досвід, накопичений іншими країнами при вирішенні аналогічних завдань в цій сфері, вміти правильно оцінити його і застосувати на практиці у відповідності до місцевих реалій.

Метою вивчення курсу порівняльного правознавства є з’ясування закономірностей розвитку правових систем сучасності, вдосконалення національного законодавства. Вивчення даної дисципліни надасть можливість знати: явища і тенденції розвитку правових систем сучасності, сутність основних закономірностей правового розвитку, зміст наукових категорій “національна правова система” та “сім’я правових систем”, основні правові системи, форми і механізми міжнародної взаємодії сучасних правових систем, місце правової системи України в глобальних правових процесах.

Набуті знання по даній дисципліні нададуть можливість вміти: орієнтуватися не лише в глобальних процесах правового розвитку сучасного світу, але й в процесі інтеграції України до європейського правового простору, науково тлумачити явища, що виникають в процесі формування та розвитку правових систем окремих країн, шляхи розбудови правової системи України, працювати з джерелами права, що належать до різних правових систем, орієнтуватися в особливостях правил юридичної техніки, проводити грунтовний порівняльний аналіз і розробляти науково та юридично обгрунтовані рекомендації.

В процесі викладання дисципліни використовується кредитно-модульна система організації навчального процесу, яка відповідає вимогам ECTS. У навчальному процесі використовуються такі методи навчання:

  • лекції для потоків;

  • семінарські заняття;

  • самостійна робота;

  • індивідуальні завдання.

Курс розрахований на 81/108аудиторних годин (8годин лекційних,4/8 годинисемінарських та 21/12годин –індивідуально-консультативної роботи).

Оцінювання знань студентів здійснюється за допомогою оцінювання усних відповідей на семінарських заняттях, вирішення тестових завдань, письмових контрольних заходів, оцінювання індивідуальних завдань.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.