Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
АПП залік.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
12.05.2015
Размер:
177.75 Кб
Скачать

Білет № 23

1.Структура адміністративно-процесуальних відносин.

Виникнення, розвиток і припинення адміністративних процесуальних відносин залежить від певних умов. До них на­лежать наявність: а) юридичної основи; б) суб’єктів процесу та їх адміністративно-процесуальної правосуб’єктності; в) об’єктів правовідносин; г) змісту правовідносин; ґ) юридичних фактів. Зазначені умови і становлять структуру адміністративних про­цесуальних відносин.

Юридичною основою адміністративних процесуальних відно­син є правові норми, що містяться у законодавчих і норматив­них актах. Ці норми опосередковують зміст адміністративних процесуальних відносин, визначають права і обов’язки учасни­ків таких відносин, їхню поведінку і впливають на характер і мету діяльності. Як зазначалося вище, правова норма є необхід­ною умовою виникнення, зміни і припинення правовідносин.

Суб’єктами адміністративних процесуальних відносин ви­ступають:

1) особи, які розглядають і вирішують адміністративні спра­ви — державні органи, їх посадові особи; органи місцевого са­моврядування, суди які розглядають і вирі­шують адміністративні справи; суди, які здійснюють перегляд адміністративної справи в порядку оскарження чи опротестування, або в апеляційному і касаційному порядку та в зв’язку з винятковими та нововиявленими обставинами;

2) особи, які обстоюють в адміністративному процесі осо­бисті права та законні інтереси — громадяни, юридичні особи, колективи громадян і організацій в особі їх представників;

3) особи, які представляють та захищають інтереси інших осіб — законні представники: батьки, усиновителі;

4) особи, які сприяють адміністративним провадженням та здійсненню адміністративного судочинства — свідки, експерти, перекладачі, спеціалісти.

Необхідною умовою для вступу зазначених суб’єктів у кон­кретні адміністративні процесуальні відносини є адміністра­тивна процесуальна правосуб’єктність, яка складається з пра­воздатності та дієздатності.

Адміністративна процесуальна правоздатність визначає здатність особи мати певний обсяг прав та обов’язків, необхід­них для того, щоб стати суб’єктом адміністративних процесу­альних відносин. Адміністративна процесуальна дієздатність — це здатність особи здійснювати свої адміністративні процесуальні права та обов’язки.

Важливим кроком у визначенні правової природи адміністра­тивних процесуальних відносин є з’ясування об’єкта правовід­носин, його зв’язків з суспільними відносинами та взаємодії з іншими матеріальними та процесуальними галузями права.Об’єктом адміністративних процесуальних правовідносин виступають суспільні відносини, які уособлюють характер діяльності суб’єктів і процесуальні наслідки їх поведінки щодо розгляду і вирішення конкретної адміністративної справи.

Зміст адміністративних процесуальних правовідносин скла­дають суб’єктивні права й обов’язки учасників адміністративно­го процесу.

Суб’єктивне право передбачає можливість вимагати від ін­шої особи певної поведінки вчинення певних дій або утриман­ня від певних дій і звернення до уповноважених органів про захист своїх прав і законних інтересів.

Суб’єктивні обов’язки — це передбачена законом необхід­ність певної поведінки особи, забезпечена можливістю держав­ного примусу.

Юридичні факти — це певні обставини, закріплені в проце­суальних нормах, на підставі яких виникають, змінюються чи припиняються адміністративні процесуальні відносини. Таки­ми обставинами виступають процесуальні дії— це реалізація учасниками процесу своїх прав і обов’язків.

Підсумовуючи зазначене можна визначити, що структура адміністративних процесуальних відносин являє собою певний механізм взаємопов’язаних юридичних, соціальних, матеріаль­них та фактичних передумов, що мотивують розгляд і вирішен­ня конкретної адміністративної справи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.