Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Makroekonomika.doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
01.05.2015
Размер:
287.23 Кб
Скачать

Методичні рекомендації

ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Вступ у макроекономіку.

Макроекономічна нестабільність та рівновага

 

ТЕМА 1. Макроекономіка як наука

Методичні рекомендації до вивчення теми

В основі макроекономіки, як і будь-якої економічної науки, лежить фунда­ментальна суперечність людського суспільства: суперечність між матеріальними потребами людей і тими економічними ресурсами, які мають люди для задоволення цих потреб.

Суть цієї суперечності полягає у тому, що матеріальні потреби лю­дей безмежні, а економічні ресурси, необхідні для їх задоволення, – обмежені. Ця суперечність розглядається з позиції не окремих су­б’єктів економічної діяльності, a всієї сукупності економічних суб’єктів, тоб­то національної економіки в цілому. Звичайно, мак­роекономіка не мо­же бути нейтральною до цієї суперечності; вона, як і інші еконо­мічні науки, має бути одним із інструментів її розв’язання.

 

Логіка розкриття теми

1. Місце макроекономіки в економічній науці та її функції

3вернути увагу на такі положення:

 • –   економічній науці доводиться розглядати, вивчати та аналізувати величезну кількість об’єктів, процесів, відносин, які мають різний рівень масштабності;

 • –   необхідно розрізняти мікроекономіку і макроекономіку;

 • –   макроекономіка як складова частина економічної тeopії виконує важливі економічні функції.

2. Суперечність між суспільними потребами та економічними ресурсами – головна проблема макроекономіки

Розглянути:

 • –   суть суперечності між суспільними потребами та економічним ресурсами;

 • –   поняття «матеріальні потреби» i «економічні ресурси», їх суть, структуру;

 • –   безмежність людських потреб та обмеженість економічних pe­cypcів;

 • –         суть поняття «ефективність економіки», шляхи її підвищення.

3. Об’єкт, суб’єкти та предмет макроекономіки

Розглянути:

 • –   економічну систему та агреговані параметри як об’єкт мак­ро­економічного аналізу;

 • –   суть економічної системи, її основні елементи, типи i моделі;

 • –   суб’єкти макроекономіки: домашні господарства, підприємства (фірми) і держава;

 • –   особливості перехідної економіки;

 • –   предмет макроекономіки;

 • –   позитивна і нормативна макроекономіка;

 • –   державне регулювання економіки як особливий елемент меха­ніз­му функціонування економіки;

 • –   економічну політику держави та її загальні цілі.

4. Методи макроаналізу

Розглянути:

а) метод макроаналізу як науковий спосіб пізнання реальних про­цесів i явищ, які відбуваються в природі та суспільстві:

 • –   метод матеріалістичної діалектики;

 • –   метод логічного та історичного підходів у науковому пізнанні;

 • –   економічний аналіз та синтез;

 • –   методи індукції та дедукції;

 • –   метод наукової абстракції;

б) макромоделі як математичні рівняння, в яких виражені реальні економічні процеси в абстрактному та спрощеному вигляді.

 

Семінарське заняття 1

1. Місце макроекономіки в економічній науці та її функції.

2. Суперечність між суспільними потребами та економічними ре­сур­сами – головна проблема макроекономіки.

3. Об’єкт, суб’єкти та предмет макроекономіки.

4. Методи мікроаналізу. Макромоделі.

5. Експрес-контроль. Перевірка засвоєння теоретичних знань з да­ної теми.

 

Перелік письмових домашніх завдань

для підготовки до семінарського заняття та

модульної контрольної роботи (МКР)

Завдання 1. Виписати і дати визначення основних термінів i по­нять: агрегування; аналіз EX POST та EX ANTE; державний сектор; динамічні моделі; домашні господарства; екзогенні величини; ендо­генні величини; макроекономічні об’єкти; макроекономічні суб’єкти; мак­ро­мо­делі; методи макроекономічних досліджень; підприєм­ниць­кий сектор; предмет макроекономіки, сектор закордон, статистичні мо­делі, функції макроекономіки.

Завдання 2. Відповісти на питання для самоперевірки знань.

1. У чому полягають пізнавальна і практична функції макро­еко­номіки?

2. Що розуміють під поняттями «матеріальні потреби» й «еко­но­мічні ресурси»?

3. Що є об’єктом макроекономіки?

4. Назвіть основні типи економічних систем. Чим відрізняються во­ни між собою?

5. Дайте характеристику різних моделей змішаної економіки.

6. Дайте характеристику основних суб’єктів змішаної економіки, покажіть їхню взаємодію у ринкових умовах.

7. Що є предметом макроекономіки?

8.Назвіть основні цілі, що вирішує держава своєю економічною політикою.

9. Які вчені внесли значний вклад у розробку теоретичних основ макроекономічної науки?

Література: 1, с. 5–14; 5, с. 5–21; 6, с. 25–82; 8, с. 10–28, 22-24; 12, с. 5–10; 13, с. 10–23; 18, с. 11–28.

[Вверх] [Вниз]

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]