Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Makarova_Metod_k_KursovRob_InfMen.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
01.05.2015
Размер:
183.81 Кб
Скачать

Вищий навчальний заклад укоопспілки

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І

ТОРГІВЛІ»

кафедра інформаційної діяльності в економічних

системах

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи

з дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті

(Інформаційний менеджмент)»

для студентів галузі знань 0201 «Культура» напряму

підготовки 6.020105, 6.020105і

«Документознавство та інформаційна діяльність»

денної та заочної форми навчання

Полтава 2012

Укладач: Макарова М.В., д.е.н., завідувач кафедри інформаційної діяльності в економічних системах ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», професор

Рецензенти: Іванова В.В., д.е.н., професор кафедри економіки підприємства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Макаров В.В., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка

Обговорено і схвалено на засіданні кафедри інформаційної діяльності в економічних системах

___ ______ 201 р.

протокол № ___

Зав. кафедри ____________

проф., д.е.н. Макарова М.В.

“УЗГОДЖЕНО”

Декан факультету фінансів і обліку

______________доц. Педченко Н.С.

“___”____________ 201 р.

“УЗГОДЖЕНО”

Декан заочного факультету

____________доц. Строчихін Ю.Ф.

“___”____________ 201 р

“УЗГОДЖЕНО”

Начальник навчально-методичного центру управління якості діяльності

_________________доц. Огуй Н.І.

“___”____________ 201 р

“УЗГОДЖЕНО”

Директор навчального центру

________________ доц. Герман Н.В.

“___”____________ 201 р

ЗМІСТ

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 1

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І 1

ТОРГІВЛІ» 1

кафедра інформаційної діяльності в економічних 1

системах 1

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи 1

ВСТУП 3

Мета і завдання курсової роботи 4

Послідовність виконання курсової роботи 5

Вимоги до змісту курсової роботи 6

Вимоги до структури курсової роботи 6

Правила оформлення курсової роботи 12

Умови допуску до захисту курсової роботи 14

Оцінювання курсової роботи 14

Додатки 15

ВСТУП

Курсова робота є одним із видів індивідуальних завдань навчально-дослідного, творчого чи проектно-конструкторського характеру, яка дозволяє оцінити рівень теоретичної і практичної підготовки студентів з дисципліни та виявити глибину їх знань з навчальної дисципліни.

Курсова робота демонструє рівень вмінь студента до самостійного творчого наукового пошуку та розв’язування актуальних проблемних завдань, котрі поставлені у ній.

Курсова робота ґрунтується на теоретичних знаннях та практичних навичках, отриманих студентом протягом навчання і самостійної науково-дослідної роботи, яка свідчить про вміння узагальнювати теоретичний і практичний матеріал.

Курсова робота виконується у відповідності до розробленої і затвердженої тематики, яка визначається і пов’язується з актуальними проблемами певної галузі діяльності з метою вирішення чи удосконалення практичних завдань сучасності.

Студентам денної та заочної форм навчання надається право вибору теми курсової роботи або запропонувати тему, яка закріплюється за ним рішенням кафедри при умові узгодження її з завідувачем кафедри та провідним викладачем з дисципліни і у відповідності до змісту навчальної програми з дисципліни.

Згідно з навчальним планом курсова робота з дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті (Інформаційний менеджмент)» виконується студентами напряму підготовки 6.020105/6.020105і «Документознавство та інформаційна діяльність» на 4/2 курсі у 7/4-му семестрі.

Виконання курсової роботи здійснюється безпосередньо в університеті з наданням студенту робочого місця в комп’ютерних класах та бібліотеці.

Для виконання курсової роботи студенти забезпечуються необхідними методичними рекомендаціями, нормативними документами і матеріалами та програмно-технічним забезпеченням.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]