Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
19
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
267.26 Кб
Скачать

Тема 9. Інструментарій оперативного контролінгу

Цілі і завдання оперативного контролінгу. Принципи, рівні, елементи та функціональні завдання оперативного контролінгу. Концепції та обмеження оперативного контролінгу. Об’єкти та суб’єкти оперативного контролінгу.

Інструменти стратегічного контролінгу. Оперативний контролінг на рівні продуктів і підрозділів. Особливості аналізу співвідношення “витрати-обсяг-прибуток”(Cost-Volume-Profit), аналізу відхилень, аналізу діяльності підрозділів у залежності від їхнього внеску в дохід в оперативному контролінгу. Роль бюджетування та функціонально-вартісного аналізу при реалізації завдань оперативного контролінгу.

Тема 10. Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень у системі контролінгу

Процес прийняття рішення і релевантність облікової інформації. Аналіз варіантів альтернативних рішень. Диференціальний аналіз релевантної інформації. Якісні чинники прийняття рішень.

Методичні особливості обгрунтування альтернативних рішень у системі контролінгу. Розширення чи скорочення (ліквідація) певного сегмента діяльності, воробництво чи купівля окремих компонентів продукції (аутсорсінг), продаж чи подальша обробка, рішення про спеціальні замовлення, використання вільних потужностей, інші рішення.

Тема 11. Управління за відхиленнями

Принципи аналізу відхилень фактичних показників від бюджетних і планових. Аналіз відхилень як інструмент контролінгу. Цілі управління за відхиленнями. Типи, причини виникнення відхилень. Методи і принципи розрахунку та аналізу відхилень.

Прийняття рішень за результатами аналізу відхилень. Необхідні умови та обмеження ефективного контролю за відхиленнями. Коригування цільових показників на основі аналізу відхилень.

Тема 12. Експертна діагностика діяльності підприємства у системі контролінгу

Цілі і завдання діагностики фінансово-господарського стану підприємства у системі контролінгу. Роль діагностики. Методологічні основи аналізу фінансово-економічної діяльності. Система інформаційних потоків та етапи експертної діагностики.

Аналіз ресурсних та системних складових підприємницької діяльності. Оцінка стану та ефективності використання основних фондів. Аналіз структури та ефективності використання оборотних коштів підприємств (оборотного капіталу). Аналіз ефективності використання трудових ресурсів підприємства. Дослідження рівня та структури собівартості кінцевої продукції (робіт, послуг). Оцінка організаційної структури підприємства.

Аналіз результативності підприємницької діяльності. Аналіз формування та напрямів використання прибутку підприємства. Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства. Визначення інтегральної ефективності діяльності підприємства. Аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства. Діагностика ризику банкрутства суб’єктів господарювання.

Тема 13. Організація служби контролінгу на підприємстві

Організація служби контролінгу на підприємстві. Основні підходи до створення служби контролінгу. Основні функції та завдання контролера, вимоги до його професійного рівня. Інституціоналізація контролінгу. Централізований і децентралізований контролінг. Внутрішня організація служби контролінгу. Інтеграція служби контролінгу до організаційної структури підприємства. Ефективність служби контролінгу

Впровадження контролінгу. Детермінанти організації контролінгу. Оформлення контролінгу в ієрархії підприємства. Регламентне забезпечення служби контролінгу

Тема 14. Інформаційне забезпечення контролінгу

Складові системи інформаційного забезпечення. Методи визначення потреби в інформації. Збирання та обробка інформації за допомогою показників та їх систем. Вимоги до сучасних систем управлінської звітності. Організація інформаційного забезпечення. Інформаційні потоки контролінгу у єдиній системі інформаційних потоків підприємства

Автоматизація контролінгу. Моделі та підходи автоматизації управлінського обліку. Специфіка автоматизації бюджетування. Ефективність впровадження інформаційних систем для цілей контролінгу.

  1. Рекомендована література

Основна:

 1. Атрилл П., МакЛейни Э. Управленческий учет для нефинансовых менеджеров / Пер. с англ.; Под ред. Каныгина С.Л. – Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2003. – 624 с.

 1. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – 2-ге вид. – К: Лібра, 2004. – 704 с.

 1. Дайле А. Практика контроллинга : Пер. с нем. / Под ред. И с предисл. М.Л. Лукашевича, Е.Н. Тихоненковой. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 336 с.

 1. Контролінг: Навч. посіб. / Швиданенко Г.О., Лаврененко В.В., Дерев’янко О.Г., Приходько Л.М. – К.: КНЕУ, 2008. – 264 с.

 1. Концепция контроллинга: Управленческий учет. Система отчетности. Бюджетирование / Horvath & Partners; Пер. с нем. – 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 269 с.

 2. Кокинз Г. Управление результативностью: Как преодолеть разрыв между объявленной стратегией и реальными процессами / Гэри Кокинз; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 315 с.

 3. Коупленд Т. Стоимость компаний: оценка и управление [Текст] / Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. — М. : Олимп-Бизнес, 2008. — 576 с.

 4. Олексюк О. І. Економіка результативності діяльності підприємства : монографія / О. І. Олексюк. – К. : КНЕУ, 2008. – 262 с.

 5. Рой С., Петри К. -Й., Петри К., К. -Й. Петри, Рой Ж., Олве Н., Олве Н. -Г., Нильс-горан Олве, Н. -Г. Олве "Баланс между стратегией и контролем" / ПИТЕР, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ, 2005 г., 320 с.

 1. Фольмут Х.И. Инструменты контроллинга от А до Я: Пер. с нем.; Под ред М.Л. Лукашевича и др. – М: Финансы и статистика, 1998. – 187 с.

 1. Хан Д. Планирование и контроль. Стоимостно-ориентированные концепции контроллинга / Д. Хан, Х. Хунгенберг : [пер. с нем. ; под ред. Головача Л. Г., Лукашевича М. Л. и др]. – М. :Финансы и статистика, 2005. – 928 с.

Додаткова:

 1. Друри К.. Введение в управленческий и производственный учет: Учеб. пособие для студ. вузов: Пер. с англ.. — 3.изд., перераб. и доп. — М. : Аудит, 1998. — 774с.

 1. Котляров С.А. Управление затратами. – Спб.: Питер, 2001.

 1. Майер Э. Контроллинг как система мышления и управления/Пер. с нем. Жукова Ю.Г.; Под ред. Николаевой С.А. – М: Финансы и статистика, 1993. – 94 с.

 1. Манн Р., Майер Э. Контроллинг для начинающих: Пер. с нем.; Под ред. В.Б. Ивашкевича. –М: Финансы и статистика, 1992. – 208с.

Соседние файлы в папке 02 NMM_DiscProgramy