Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
38
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
445.95 Кб
Скачать

2. Займенник

Займенник — це повнозначна частина мови, слова якої не нази­вають, а лише вказують на предмети, їхні ознаки та властивості або кількість. Займенники набувають конкретного лексичного значення лише в тексті, коли їх співвідносять з певними іменниками, прикметниками та числівниками. Займенники, подібно до цих частин мови, від­повідають на питання хто? що? який? чий? котрий? скільки? Займен­ники поділяються за своїм значенням на: особові (I, you, he, she, it, we, they); присвійні (my, your, his, her, its, our, their); зворотні (myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves); вказівні (this, that, these, those, such); питальні та відносні (who, whom, whose, what, which); неозначені (some, any, no); кількісні (much, many, little, few); означальні (all, another, both, each, every, either, neither, other).

2.1. Особові, присвійні, зворотні займенники

Серед усіх типів займенників можна виділити особливу групу займенників, які зв’язані спільністю коренів і вираженням особи, числа і роду. До них відносяться особові, присвійні, зворотні займенники.

Таблиця 65

Особові займенники

Присвійні займенники**

Зворотні займенники

Називний відмінок

Знахідний відмінок

Проста форма

Незалежна форма

I* — я

my

mine

myself

– ся

– себе

– сам,

сама, самі

your

yours

yourself — yourselves

he —він

his

his

himself

she — вона

her

hers

herself

its

its

itself

we— ми

our

ours

ourselves

they — вони

their

theirs

themselves

He is a student Він — студент

I see himЯ бачу його

Tell him Скажи йому

These are my books — Це мої книжки

These books are mineЦі книжки — мої

Don’t hurt yourselfНе поранься

Look at yourselfПодивись на себе

See it yourselfПобач сам

Примітка:  * Обведені особові займенники є абсолютними ознаками: підмета (називний відмінок); додатка (знахідний відмінок).

** Усі англійські присвійні займенники можуть перекладатися українським займенником свій: I use my pen — Я користуюсь своєю ручкою. Якщо вони вживаються з назвами тіла або предметів одягу — вони не перекладаються: She shook her head — Вона похитала головою.

Вправа 73. Перекладіть займенники в дужках англійською мовою.

1. I know (його) but I can’t remember (його) name. 2. (Вона) was very happy because (ми) invited (її) to stay with (нами) in (нашому) house. 3. Have (ти) seen (їх)? 4. (Вони) are playing with (своїми) friends. 5. That pen is (моя). Give (її) to (мені). 6. Is this (твоя) umbrella? No, its (твоя). 7. (Я) gave (йому) (мою) address and (він) gave (мені) (свою).

Вправа 74. Перекладіть речення українською мовою.

1. I cut myself with a knife. 2. The plate is hot. Don’t burn yourself! 3. I am angry with myself. 4. They only think about themselves. 5. I dried myself with your towel. 6. Old people sometimes talk to themselves. 7. He fell off the ladder but he did not hurt himself. 8. John lives all by himself. 9. She went to the cinema by herself. 10. They built new houses themselves. 11. Read it with me. 12. She can very well do without my help but not without theirs. 13. Suddenly he found himself facing a stranger. 14. She does her morning exercises regularly. 15. I opened my mouth wide. 16. He put his hands into his pockets. 17. His composition is much more interesting than mine. 18. They left me to myself. 19. They raised their hands. 20. Keep your opinion to yourself.

Соседние файлы в папке 01-2497