Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Соціальний аспект діяльності керівника закладу...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
26.11.2019
Размер:
600.06 Кб
Скачать

Питання до заліку

 1. Проблема соціального впливу на заклади освіти: сутність, основні характеристики. Загальна характеристика умов впливу.

 2. Соціальний вплив засобів масової інформації. Інтерпретаційність, активність та експресивність сучасних ЗМІ.

 3. Віртуальне середовище як новий ресурс соціального впливу. Проблема соціальної ідентичності та інтернет.

 4. Спілкування як форма існування і виявлення соціальності.

 5. Основні характеристики міжособистісної комунікації. Комунікативні бар’єри.

 6. Вербальна комунікація.

 7. Невербальна комунікація.

 8. Комунікативна компетентність та її значення для орієнтованості особистості в різних ситуаціях спілкування.

 9. Характеристика технік, стратегій та правил конструктивного спілкування.

 10. Основні правила етикету в діловому спілкуванні.

 11. Довіра як основа партнерських стосунків у спілкуванні.

 12. Конфлікти в колективі та засоби їх розв’язання.

 13. Стратегії уникнення конфліктів, їх значення в управлінській діяльності керівників освітніх закладів.

 14. Дослідження механізмів сумісної діяльності у співробітництві. Значення цих досліджень для практики управлінської діяльності.

 15. Стереотипи та їх роль в інтерсуб’єктній взаємодії.

 16. Значення кількісних характеристик групи для вибору стилю керівництва. Позитивні та негативні впливи групи на особистість залежно від кількості її членів.

 17. Соціально-психологічні особливості взаємодії індивідів у малих групах.

 18. Міжособистісні стосунки в формальних та неформальних групах, їх вплив на соціально-психологічний клімат у групі.

 19. Феномен групового тиску. Конформізм. Інформаційний та нормативний соціальний вплив.

 20. Лідерство, управління, прийняття групового рішення як групові феномени. Групова згуртованість.

 21. Індивід, індивідуальність, особистість в управлінні.

 22. Управлінські ролі керівника.

 23. Мотиваційна сфера особистості керівника.

 24. Психологічні типи керівників.

 25. Якості і риси керівника.

 26. Проблема статі в управлінні.

 27. Гендерна політика держави в підборі управлінців у закладах освіти.

 28. Регресивний розвиток керівника та управлінська деформація.

 29. Соціокультурний і етнопсихологічний контексти управлінської діяльності.

 30. Ділове спілкування як засіб управлінського впливу.

 31. Сучасні уявлення про стилі керівництва.

 32. Неформальні взаємовідносини в педагогічному колективі.

 33. Соціально-психологічні фактори поведінки на роботі.

 34. Психологічний клімат і сумісність у підрозділі.

 35. Психологічні особливості комунікаційних процесів у навчальному закладі.

 36. Організаційні конфлікти і шляхи їх оптимізації.

 37. Нормативна саморегуляція поведінки на роботі.

 38. Відповідальність колективу та її розподіл.

 39. Рольова теорія спілкування, її суть і можливості застосування до умов навчального закладу.

 40. Підтримка партнера – один з основних психологічних ресурсів ділового спілкування.

 41. Особливості ділового спілкування керівника.

 42. Уміння слухати і переконувати під час ділової бесіди.

 43. Ділове красномовство керівника.

 44. Індивідуальна неповторність особистості педагогічного працівника.

 45. Соціально значимі риси особистості та врахування їх в індивідуальній роботі з людьми.

 46. Особистість керівника, її основні риси і ділові якості.

 47. Влада і лідерство. Їх прояв у структурі особистості керівника.

48. Політична соціалізація.

49. Економічна соціалізація.

50. Статево-рольова соціалізація особистості.

Тести

 1. Соціальне управління – це:

А. Процес впливу на біологічні потреби кожного члена колективу

В. Процес, який здійснюється шляхом впливу на свідомість і волю, а отже, на прагнення людини досягти поставленої мети

С. Управління організацією за допомогою технічних засобів

Д. Усі відповіді вірні

 1. Назвіть основні стилі керівництва

А. Авторитарний, демократичний

В. Ліберальний, лідерський

С. Християнський, мусульманський

Д. Авторитарний, демократичний, ліберальний, лідерський

3. Ліцензування – це:

А. Право видати атестат про освіту

В. Дозвіл, що дає право на освітню діяльність

С. Право видати диплом про вищу освіту

Д. Усе неправильно

4. Процес управління має три основні характеристики:

А. Змістовну, організаційну, технологічну

В. Технічну, біологічну, змістовну

С. Технологічну, практичну, емоційну

Д. Усі відповіді вірні

5. Оперативне управління в освітньому менеджменті розглядається як система що включає в себе:

А. Принципи оперативного управління

В. Функції оперативного управління

С. Методи оперативного управління

Д. Усі відповіді вірні

6. Які потрібно мати документи для відкриття навчального закладу?

А. Рішення засновника і свідоцтво про атестацію

В. Свідоцтво про атестацію та ліцензування

С. Статут закладу освіти і рішення засновника

Д. Усе неправильно

7. Заклад освіти – це:

А. Відкрита, складна соціальна система, освітня організація, метою якою є навчально-виховний розвиток громадян

В. Найбільш крупна одиниця класифікації поділу, визначених діючим законодавством України

С. Добровільне об’єднання людей однієї професії на основі вільного волевиявлення з метою здійснення захисту своїх прав та інтересів

Д. Усе неправильно

8. Трудовий колектив закладу освіти - це:

А. Основний персонал

В. Адміністративно-управлінський персонал

С. Обслуговуючий і допоміжний персонал

Д. Усі перераховані

9. Принципи соціального управління - це:

А. Основний ряд законів, які регулюють управлінську діяльність

В. Основні положення, які відображають пізнані та засвоєні людиною об’єктивні закони та закономірності, якими органи управління керуються у процесі створення і функціонування соціальних систем управління

С. Основні правила поведінки керівника освітнього закладу

Д. Правильної відповіді немає

10. Що таке статут закладу освіти?

А. Документ, у якому визначаються організаційно правові засади та зміст діяльності закладу освіти

В. Документ, у якому визначається матеріально-технічна база закладу освіти

С. Документ, у якому визначаються права і обов’язки керівника закладу освіти

Д. Документ, у якому визначається фінансова база закладу освіти

11. Назвіть види освітніх систем

*А. Макросистема, галузеві освітні системи, регіональні освітні системи, заклади освіти різних типів і форм власності

В. Загальноосвітні навчальні заклади, ПТУ, вищі навчальні заклади, заклади післядипломної освіти

С. Формальні і неформальні, державні і приватні, комерційні і некомерційні

Д. Первинного, вторинного, третинного, четвертинного циклу

12. Об’єднання двох або більшої кількості людей, що координуються певними інтересами для досягнення спільної мети – це:

А. Організація

В. Студентський колектив

С. Освітня система

Д. Батьківський комітет

13. Метою оперативної наради є:

А. Обговорення якихось проблем і прийняття колективного рішення щодо вирішення проблеми

В. Підведення підсумків роботи за певний час, чи після виконання певної роботи

С. Передача необхідної інформації підлеглим

Д. Отримання інформації про поточний стан справ у закладі освіти

14. Головною кінцевою метою управління є:

А. Реалізація власних амбіцій керівника

В. Професійне зростання деяких членів колективу

С. Організація збереження об’єкта управління в належному стані

Д. Успішне функціонування і розвиток керованої підсистеми

15. Принцип співробітництва - це:

А. Керівник спирається на колектив закладу

В. Керівник цінує компетентність, відповідальність та ініціативу

С. Керівник створює умови для професійного і творчого зростання колективу

Д. Усі відповіді вірні

16. Освітня організація, яка складається із певної сукупності елементів, які взаємодіють між собою та із зовнішнім середовищем у процесі навчання і виховання учнів і студентів – це:

А. Заклад освіти

В. Деканат

С. Міністерство освіти і науки України

Д. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

17. До матеріально-технічної бази закладу освіти входять:

А. Обладнання

В. Службове житло

С. Спортивні майданчики

Д. Усі відповіді вірні

18. Якою нормативною базою керується дія закону при звільненні працівника закладу освіти?

А. Кримінальний кодекс

В. Кодекс народного господарства

С. Кодекс законів про працю

Д. Усе неправильно

19. Що є результатом освітньої діяльності?

А. Матеріальні ресурси

В. Духовні блага

С. Матеріальні ресурси та духовні блага

Д. Освітні послуги

20. Найчастіше поняття «соціальне управління» використовується для:

А. Змісту середовища

В. Визначення сукупності реально існуючих управлінських відносин, які визначають сутність управління як суспільного феномена

С. Конкретно-історичного суспільства

Д. Дослідження процесу виробництва та усіх його операцій

21. Виберіть серед наведених тверджень формулювання, що характеризує ринок освітніх послуг:

А. Система економічних відносин з приводу купівлі-продажу освітніх послуг

В. Економічні відносини з приводу купівлі-продажу товарів

С. Сукупність споживачів, потреби й запити яких відповідають можливостям і ресурсам фірми щодо їх ефективного задоволення

Д. Наявність трьох елементів: товару, продавців і покупців

22. Керівник навчального закладу - це:

А. Особа яка відповідає за виховний процес навчального закладу

В. Особа яка наділена владними повноваженнями і діє відповідно до статуту закладу освіти

С. Особа що має вищу педагогічну освіту і яка має стаж більше 5 років

Д. Усе неправильно

23. Назвіть типи ділових нарад, які проводяться в закладах освіти:

А. Проблемні, інструктивні

В. Підсумкові

С. Оперативні

Д. Усе вище перераховане

24. Визначити, які види з класифікації організацій відносяться до освітніх організацій:

А. Державні, приватні, колективні, комунальні, комерційні, некомерційні, великі, середні, малі

В. Неформальні, державні, некомерційні, великі, четвертинного циклу

С. Формальні, приватні, комерційні, середні, вторинного циклу

Д. Правильної відповіді немає

25. Що з поданого переліку відноситься до об’єктів контролюючої функції

?

А. Стан зв’язків школи із зовнішнім середовищем та вплив зовнішнього середовища на школу

В. Відповідність змісту інноваційних процесів освітнім запитам батьків та студентів

С. Виконання законодавства та нормативів освітньої галузі

Д. Усі відповіді правильні

26. Які види мотивацій використовуються для встановлення партнерських відносин з інвесторами:

А. Примусу

В. Спонукання

С. Переконання

Д. Спонукання і переконання

27. У якому столітті термін «група» починає використовуватися в європейських мовах для визначення реальних людських спільностей, члени яких можуть бути об'єднаними деякою загальною ознакою?

А. XVIII ст.

В. ХХ ст.

С. ХV ст.

Д. ХІХ ст.

28. Принцип консенсусу- це:

А. Висловлення своїх думок під час конференцій

В. Вислухати працівників закладу освіти і підготувати рішення

С. Створити найкращі умови для роботи

Д. Правильними є відповіді А і В

29. Назвіть основні функції управління

А. Планування

В. Організація

С. Керівництво, контроль

Д. Усе вище перераховане

30. Мета стратегічного управління це:

А. Застосування нових технологій управління

В. Управління діяльністю організації

С. Правильні відповіді А і В

Д. Забезпечення функціонування організації упродовж тривалого часу

31. Учасниками навчально-виховного процесу є:

А. Керівник закладу освіти, педагогічні працівники, учні або студенти

В. Інші працівники закладу (лаборанти, педагогічний персонал, адміністративно-управлінський персонал)

С. Усі вище перераховані

Д. Усе неправильно

32. Метою підсумкової наради є:

А. Передача необхідної інформації підлеглим

В. Отримання інформації про поточний стан справ у закладі освіти

С. Підведення підсумків роботи за певний час чи після виконання певної роботи

Д. Обговорення якихось проблем і прийняття колективного рішення щодо вирішення проблеми

33. Контрольна функція полягає:

А. У вивченні результатів діяльності, функціонування організації та співставлення їх із запланованим

В. У цілеспрямованому впливові керівників на інших суб’єктів закладу освіти з метою спрямування їх на ефективну діяльність відповідно до прийнятих планів

С. У визначенні ролі та місця кожного члена колективу в досягненні мети діяльності цієї організації

Д. У визначенні результатів, які бажано отримати в майбутньому, шляхів і методів досягнення цих результатів

34. Назвіть основні режими життєдіяльності освітніх організацій (4 стадії)

А. Становлення, стабільне функціонування, режим розвитку, режим регресу

В. Ліцензування, атестація, акредитація

С. Створення, реорганізація, ліквідація

Д. Планування, організація, керівництво, контроль

35. Для чого потрібні наради?

А. Щоб навчити людей працювати разом

В. Отримувати або передавати якусь інформацію людям

С. Скоординувати діяльність своїх підлеглих

Д. Всі відпвіді вірні

36. Несоціальна група – це:

А. Група людей , які взаємодіють на відстані

В. Група людей, які знаходяться поруч, але не взаємодіють

С. Група , де немає зв’язків за інтересами між її членами

Д. Група без лідера

37. Хто здійснює обов’язковий контроль за виконанням річного плану закладу освіти?

А. Заступних директора з навчальної роботи

В. Методисти

С. Керівник закладу освіти

Д. Заступник директора з виховної роботи

38. Метою інструктивної наради є:

А. Отримання інформації про поточний стан справ у закладі освіти

В. Передача необхідної інформації підлеглим

С. Обговорення проблем і прийняття колективного рішення

Д. Підведення підсумків роботи за певний час чи після виконання певної роботи

39. Якому стилю керівництва характерно ніколи не враховувати думки інших?

А. Ліберальному

В. Демократичному

С. Авторитарному

Д. Лідерському

40. Механізм соціального управління включає:

А. Сукупність цілей управління

В. Сукупність функцій і принципів управління

С. Сукупність методів управління

Д. Усе вище перераховане

41. Якому стилю керівництва характерно широко залучати працівників до прийняття рішень?

А. Лідерський

В. Авторитарний

С. Демократичний

Д. Ліберальний

42. Який з цих рівнів чи груп не входить у систему управління освітою?

А. Міністерство освіти і науки України

В. Керівники закладів освіти

С. Відділи освіти районних державних адміністрацій або міськвиконком

Д. Об’єднання спонсорів та меценатів

43. Назвіть поетапний розвиток загальноосвітнього навчального закладу:

А. Становлення (досягнення цілей) стабільність, функціонування, період розвитку, період розвитку, період регресії

В. Становлення, період цільового направлення, період регресії

С. Період цільового направлення, період розвитку

Д. Усі відповіді вірні

44. Функція, що дає керівнику інформацію про можливий майбутній стан системи, називається:

А. Регулювання

В. Організація

С. Прогнозування

Д. Контроль

45. Які основні форми управлінської діяльності в школі?

А. Науково-практична конференція, круглий стіл, анкетування, нарада

В. Рада школи, педагогічна рада, нарада при директорові, методичний семінар, оперативні інформаційні наради

С. Колегія, засідання, організаційно-педагогічні заходи, робота колективу школи

Д. Методичне об’єднання, батьківські збори, наглядова рада

46. Оперативні плани пишуться на:

А. Семестр, місяць, тиждень

В. Семестр, 5 років, 10 років

С. Усі відповіді вірні

Д. Немає правильної відповіді

47. У якому стилі управління керівника ігнорують, не виконують його вказівок та команд?

А. Демократичний

В. Ліберальний

С. Авторитарний

Д. Лідерський

48. Вкажіть групу, у якій зазначено функції внутрішкільного управління

А. Аналіз інформації, планування, організація, контроль

В. Отримання інформації, педагогічний аналіз, педагогічна технологія

С. Завдання, комплексна цільова програма, перспективний план

Д. Оперативний і системний контроль

49. Що не є завданнями загальної середньої освіти?

А. Виховання громадянина України

В. Звільнення батьків від турботи щодо виховання та навчання дітей

С. Формування особистості учня, розвиток його здібностей й обдарувань

Д. Виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти

50. Функція управління це:

А. Усе те, що повинен робити суб’єкт управління стосовно об’єкта управління

В. Основне правило, основні теорії управління, знання яких дозволяє здійснювати ефективне управління

С. Визначення ролі та місця кожного члена колективу в досягненні мети організації

Д. Цілеспрямований вплив керівника та інших суб’єктів закладу освіти на працівників закладу освіти з метою спрямування їх на ефективну діяльність

51. Хто визначає соціальну групу як відносно стійку сукупність людей, яка історично об’єднана спільністю цінностей, цілей, засобів або умов соціальної життєдіяльності?

А. А.І. Донцов

В. Марвін Шоу

С. Е .Аронсон

Д. Дж. Тернер

52. Хто проводить атестацію педагогічних працівників?

А. Директор школи

В. Інспектор відділу освіти районної або міської держадміністрації

С. Атестаційна комісія

Д. Педагогічна рада школи

53. Для того, щоб оперативна нарада була ефективною, скільки часу вона повинна тривати?

А. 40-45хв

В. 2 години

С. 90хв

Д. Доки не напрацюється проект ефективного вирішення проблеми

54. Один із принципів освіти в Україні, згідно з положеннями Закону України “Про освіту” - це:

А. Державна політика в галузі освіти

В. Доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надається державою

С. Органи управління школою

Д. Усі відповіді вірні

55. Цілісні соціальні утворення, які володіють загальними характеристиками організацій, виконують специфічну функцію навчання, виховання, розвитку громадян або супроводжують виконання цих функцій – це:

А. Освітні установи

В. Педагогічна рада

С. Піклувальна рада

Д. Профспілкова організація

56. Структура освіти включає в себе:

А. Науково-методичні установи

В. Державні і місцеві органи управління освітою

С. Дошкільна, загальна, середня, вища, професійно-технічна, післядипломна

Д. Немає правильної відповіді

57. Освітньо-кваліфікаційні рівні - це:

А. Повна загальна освіта

В. Базова вища освіта

С. Молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

Д. Молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник

58. Формами підведення результатів контролю є:

А. Прийняття управлінського рішення, співбесіда суб’єкта з об’єктом контролю; внесення змін до планів; повідомлення широкій громадськості результатів

В. Формування ціннісних та цільових засад керівництва; планування роботи з кадрами; мотивація роботи колективу; управління конфліктами в закладі освіти

С. Сформувати організаційну структуру управління; розподілити повноваження; встановити відповідальність

Д. Немає правильної відповіді

59. Що не повинен робити головуючий на нараді ?

А. Створювати на нараді доброзичливу атмосферу

В. Повторювати слова, жести, які відволікають учасників від наради

С. Намагатися досконало володіти мовою

Д. Дякувати кожному за висловлену пропозицію

60. Управлінська комунікація - це:

А. Створення сприятливих умов для колективної роботи й ухвалення рішення

В. Формування атмосфери невимушеності і діловитості

С. Різновид спілкування в ході управління, взаємодія керівника і підлеглих

Д. Директивні документи органів управління освітою

61. Підсилення домінантних реакцій в присутності інших – це:

А. Фасилітація

В. Соціалізація

С. Інформатизація

Д. Домінація

62. Від яких чинників залежить успіх у здійсненні основних функцій керівництва?

А. Використання науково-обгрунтованої системи управління

В. Уміння модно одягатися

С. Оволодіння мистецтвом управляти

Д. Використання науково-обгрунтованої системи управління, оволодіння мистецтвом управляти

63. Які освітні послуги у сфері загальної середньої освіти підлягають ліцензуванню?

А. Надання початкової освіти

В. Надання базової освіти

С. Надання повної середньої освіти

Д. Усі перераховані послуги

64. Система управління складається із декількох однорідних груп елементів:

А. Технічні, технологічні, організаційні, соціальні

В. Технічні, психологічні, духовні, матеріалістичні

С. Соціальні, індивідуальні, організаційні

Д. Усі відповіді вірні

65. Дайте визначення поняттю «соціальні елементи»:

А. Функціонують і структуровані згідно з особливостями завдань

В. Сукупність господарських та інформаційних процесів, операцій та зв’язків

С. Сукупність соціальних відносин, що створюються в результаті спільної діяльності соціальних груп

Д. Усі відповіді вірні

66. Скільки часу повинна займати найбільш тривала нарада?

А. 180хв

В. 120хв

С. 90хв

Д. 60хв

67. Оперативне управління – це:

А. Забезпечення організаційним життям організацію

В. Управління поточним життям організації, сукупність дій, які дають можливість досягти поставлених цілей

С. Управління організаційними питаннями підприємства

Д. Немає вірної відповіді

68. Які типи освітніх закладів не підлягають атестації?

А. Вищий навчальний заклад

В. Загальноосвітній навчальний заклад

С. Професійно-технічний навчальний заклад

Д. Школа-інтернат

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.