Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Соціальний аспект діяльності керівника закладу...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
26.11.2019
Размер:
600.06 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ« Переяслав – Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Т.І. Білобровко

А.В.Опольська

Соціальний аспект діяльності керівника закладу освіти:

навчально - методичний посібник

Переяслав – Хмельницький ─ 2008

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «Переяслав – Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Т.І. Білобровко - канд. філос. наук, доцент

А.В.Опольська - аспірант

Соціальний аспект діяльності керівника закладу освіти:

навчально - методичний посібник

Переяслав – Хмельницький ─ 2008

УДК 378.112

ББК 74.58

Б 61

Білобровко Т.І. Соціальний аспект діяльності керівника закладу освіти: навч. – метод. посібник / Т.І. Білобровко, А.В. Опольська; ДВНЗ« Переяслав – Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» . - Переяслав – Хмельницький, 2008. – 100 с.

Укладачі:

Білобровко Т.І. - канд. філос. наук, доцент

Опольська А.В. - аспірант

Рецензенти:

Маскаленко В.В. доктор філософських наук, професор, завідувач лабораторією інституту психології ім. Костюка АПН України

Нікітчина С.О. - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри управління освітою ДВНЗ «Переяслав – Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»

Друкується згідно з рішенням вченої ради ДВНЗ «Переяслав – Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» (протокол № від 27.06.2008р.)

У посібнику узагальнено теоретичний та практичний матеріал із соціального аспекту діяльності керівника закладу освіти, розроблено методичні рекомендації й поради до вивчення курсу. Розрахований на магістрантів відділення післядипломної освіти зі спеціальності « Управління навчальним закладом».

Пояснювальна записка

У 70-ті роки ХХ ст. з усвідомленням ролі організації та учасників управлінської діяльності розпочалось активне вивчення основних характеристик груп, людського чинника, поведінки особистості. У центрі досліджень проблем соціального управління − людина, її особистісні якості, можливості, властивості. Нове бачення системи управління, новий підхід до управлінської діяльності стали базуватися на визнанні пріоритету особистості учня, студента, викладача. Такий підхід є найсуттєвішим елементом сучасної культури управління, важливим чинником впливу на свідомість особистості, її вчинки, помисли, бажання й очікування. Керівнику закладу освіти необхідні наукові знання про психологічні особливості особистості працівника, що є передумовою професійного підходу в роботі з персоналом.

Зрозуміти ці проблеми та належним чином діяти допоможе курс «Соціальний аспект діяльності керівника закладу освіти» розрахований на магістрантів зі спеціальності «Управління навчальним закладом». Знання соціальних принципів управління дадуть можливість працівникам галузі більш повно використати набуті навики в інтересах розбудови України, зокрема:

  • особливості управлінської діяльності системи освіти;

  • причини виникнення конфліктів та способи їх усунення;

  • основні психологічні особливості стилів керівництва;

  • закони стимулювання та особливості мотивації підлеглих;

  • світовий досвід управління навчальними закладами.

Окрім теорії, курс«Соціальний аспект діяльності керівника закладу освіти»певною мірою містить інформацію про правовий аспект управлінської діяльності, ділову культуру й культурно-світоглядні настанови.

Програма передбачає вивчення соціального аспекту управлінської діяльності в тісному зв’язку з філософією, педагогікою, психологією, освітнім менеджментом. При цьому, крім звичайних семінарів з курсу, рекомендується організувати спецсемінари, теми яких доцільно пов’язувати з науково-дослідницькою проблематикою кафедр. Щоб викликати у магістрантів прагнення до поглибленого самостійного вивчення окремих проблем, пропонується написання кожному з них повідомлень та рефератів про розвиток соціальних аспектів управління.

Програма визначає лише обов’язковий мінімум знань, необхідний для опанування магістрантом. У зв’язку з тим, що кількість годин, відведена діючим навчальним планом на вивчення даного курсу, для систематичного викладання недостатня, частина тем за рішенням кафедри виноситься на самостійне опрацювання, але під методичним керівництвом викладачів.

Навчальні цілі програми:

  1. формування системних знань із теорії та практики соціального аспекту в управлінській діяльності;

  2. формування знань та умінь, необхідних для успішного управління закладами освіти, проведення соціологічних досліджень у колективі освітнього закладу;

  3. розкриття принципів і методів соціального впливу на колектив;

  4. формування понять про навчальний заклад як відкриту соціально-педагогічну систему.

Категорія слухачів:

студенти освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”.

Види занять, кількість навчальних годин:

Лекції – 16 годин.

Практичні заняття – 12 годин.

Самостійна робота – 53 годин.

Всього – 81 година.

Підсум. атест. – залік.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.