Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Семінарські 5-8.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
25.11.2019
Размер:
268.29 Кб
Скачать

Місце професійної діяльності майбутнього вчителя історії

І. Теоретична частина

 1. Середня школа — ланка в системі освіти України та її роль у національному відродженні.

 2. Особливості організації навчального процесу в школі.

 3. Професійні риси вчителя початкової школи.

 4. Місце педагогічного спілку­вання у професійній діяльності педагога.

ІІ. Практична частина

1. Виконайте самостійну роботу № 6.

2. Виконайте пропоновані викладачем завдання.

Література

 1. Державна Національна програма “Освіта”. Україна XXI століття. – К. : Райдуга, 1994. – 61 с.

 2. Державна програма «Вчитель» / / Директор школи. – 2002. – №23–24 (червень). – С. 3–23.

 3. Євтух М. Сучасні тенденції професійної підготовки вчителя / Микола Євтух / / Педагогічна газета. – 2002. – №8–9. – С.7.

 4. Мазоха Д. С. На шляху до педагогічної професії (Вступ до спеціальності) [Текст] : навч. посіб. / Д. С. Мазоха. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 168 с.

 5. Про загальну середню освіту [Текст] : закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1999. – № 28. – С. 230.

 6. Про освіту [Текст] : закон України. – К. : Парламентське вид-во, 1991. – 45 с. – (Закони України).

 7. Сметанський М. Соціально-педагогічні умови професійного становлення, вчителя / Микола Сметанський / / Рідна школа. – 1995. – №5. – С.26–28.

 8. Фіцула М.М. Вступ до педагогічної професії: навч. посіб. [для студ вищ. пед. закл.] / Михайло Миколайович Фіцула. – [2-ге вид., випр., доп.]. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2003. – 136 с.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Бердянський державний педагогічний університет

Соціально-гуманітарний факультет

Кафедра педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики викладання суспільствознавчих дисциплін

ЗАВДАННЯ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ № 6

ПРЕДМЕТ: ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

КУРС: 1

ФОРМА НАВЧАННЯ: денна

Завдання виконав:

Студент(ка) групи

Прізвище, ім’я __________________

Методичний матеріал і завдання для самостійного опрацювання і виконання

Тема: Місце педагогічного спілку­вання

У професійній діяльності педагога

Мета: засвоїти поняття педагогічне спілкування, моделювання спілкування, стилі спілкування, стилі педагогічного спілкування, структура педагогічного спілкування, педагогічний такт, розвивати вміння здійснювати процес спілкування з людьми різних вікових груп і соціальних категорій, виховувати любов до обраної професії.

 • За результатами самостійного опрацювання методичного матеріалу, конспекту лекцій виконайте наступні завдання.

Завдання

1. Законспектуйте визначення понять педагогічне спілкування, педагогічний такт.

2. Складіть схему „Структура педагогічного спілкування”.

3. Визначте і запишіть найпоширеніші форми нетактовності, визначте причини їх виникнення.

За результатами виконання завдань самостійної роботи кожен студент має звітуватися перед викладачем.

ЛІТЕРАТУРА:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.