Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Семінарські 5-8.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
25.11.2019
Размер:
268.29 Кб
Скачать

38

Практичне заняття №5

Тема: Основи педагогічної діяльності та вимоги

До особистості вчителя

І. Теоретична частина

 1. Особливості педагогічної професії.

 2. Соціальна сутність педагогічної діяльності вчителя та її види.

 3. Особистість учителя і вимоги суспільства до неї.

 4. Професійна компетентність учителя історії, її структура.

ІІ. Практична частина

1. Виконайте самостійну роботу № 5.

2. Виконайте пропоновані викладачем завдання.

Література

 1. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка : теорія та історія / В.М. Галузинський, М.Б. Євтух. – К., 1995. – 236 с.

 1. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / Семен Устимович Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 375 с.

 1. Державна Національна програма “Освіта”. Україна XXI століття. – К. : Райдуга, 1994. – 61 с.

 2. Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти / В.С. Журавський, М.З. Згуровський. – К. : Політехніка, 2003. – 200 с.

 3. Кузьмінський А.І. Педагогіка : підруч. [для студ. і викл. вищ. навч. закл.] / А.І . Кузьмінський, В.Л. Омеляненко – К. : Знання-Прес, 2003. – 418 с.

 4. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: навч. посіб. [для студ вищ. навч. закл.] / Неля Євтихіївна Мойсеюк. – [5-те вид., доп. і перероб.]. – К. : Кондор, 2007. – 656 с.

 5. Мазоха Д. С. На шляху до педагогічної професії (Вступ до спеціальності) [Текст] : навч. посіб. / Д. С. Мазоха. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 168 с.

 6. Фіцула М.М. Педагогіка : навч. посіб. [для студ вищ. навч. закл.] / Михайло Миколайович Фіцула. – [2-ге вид., випр., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – 560 с.

 7. Фіцула М.М. Вступ до педагогічної професії: навч. посіб. [для студ вищ. пед. закл.] / Михайло Миколайович Фіцула. – [2-ге вид., випр., доп.]. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2003. – 136 с.

 8. Харламов И.Ф. Педагогика : учеб. пособ. [для студ вузов.] / Иван Фёдорович Харламов. – [4-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Гардарики, 2004. – 520 с.

 9. Ягупов В.В. Педагогіка : навч. посіб. [для студ вищ. навч. закл.] / Василь Васильович Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – 560 с.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Бердянський державний педагогічний університет

Соціально-гуманітарний факультет

Кафедра педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики викладання суспільствознавчих дисциплін

ЗАВДАННЯ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ № 5

ПРЕДМЕТ: ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

КУРС: 2

ФОРМА НАВЧАННЯ: денна

Завдання виконав:

Студент(ка) групи

Прізвище, ім’я __________________

Методичний матеріал і завдання для самостійного опрацювання і виконання

Тема: Професійна компетентність учителя історії

Мета: засвоїти поняття професіограма, психолого-педагогічні знання, спеціальні знання, педагогічні вміння, педагогічні навички тощо, розвивати професійні вміння й навички, виховувати любов до педагогічної професії.

 • За результатами самостійного опрацювання методичного матеріалу, конспекту лекцій виконайте наступні завдання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.