Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
семінарські заняття (1).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
26.11.2019
Размер:
68.61 Кб
Скачать

Практичне заняття № 1. Тема: Процеси глобалізації та інтеграції до Європейського освітнього простору як фактори соціальної та персональної мотивації до удосконалення професійного рівня

План

  1. Принципи формування змісту кваліфікацій і структур ступенів. Компетентнісний підхід.

  2. Технологія проектування інноваційного навального середовища в системі професійної підготовки фахівців в європейських країнах.

  3. Управління якістю підготовки фахівців у вищих навчальних закладах.

  4. Взаємовизнання дипломів як чинник інтеграції освіти. Європейський зразок додатка до диплома.

Завдання для самостійної роботи:

  1. Розглянути та занотувати як трактуються в психолого-педагогічній літературі поняття «компетентність», «компетентнісний підхід», користуючись періодичними виданнями, словниками та інтернет-технологіями.

  2. З наведеного переліку якостей виокремити для себе 7 найбільш необхідних для майбутньої професії розкрити їх сутність та розробити програму та завдання для їх удосконалення.

Список літератури:

Мойсеюк Н.Є.Педагогіка. Навчальний посібник. 3-є видання, доповнене, 2001р. – 608с., С.147-154

Практичне заняття № 2. Тема: Андрагогіка - наука про освіту дорослих

План

1. Андрагогіка як галузь науки.

2. Андрагогіка як сфера соціальної практики.

3. Андрагогіка як навчальний предмет.

4. Етапи розвитку теорії і практики навчання дорослих.

4.1. У витоків андрагогіки.

4.2. Оформлення андрагогики в самостійну область теоретичного знання.

4.3. Діяльність ЮНЕСКО в області освіти дорослих. Міжнародні дослідницькі організації в області освіти дорослих.

4.4. Принципи розвитку сучасної освіти дорослих.

Завдання для самостійної роботи:

1. Розкрити зміст понять: андрагогіка, науковий контекст андрагогічного знання принципи розвитку андрагогічного знання, методи організації андрагогічного знання.

2. Підручник Основы андрагогики: Учебное пособие для студентов высш. пед. учебн. заведений / И.А.Колесниковой, А.Е.Марон, Е.П.Тонконогая др. ; Под ред. И.А.Колесниковой. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 240с., виконати завдання №1, Ст. 20.

3.Розглянути систему освіти дорослих двох Європейських країн, зробити порівняльну характеристику вищої освіти цих країн.

Семінарське заняття № 3 Тема: Самоосвіта особистості. Визначна роль самоосвіти в загальній системі безперервної освіти педагогічних працівників.

План

  1. Сутність самоосвіти у педагогічному самовдосконаленні.

  2. Історичні аспекти самоосвіти у педагогічній діяльності.

  3. Використання видів самостійної діяльності у процесі самоосвіти.

Завдання для самостійної роботи:

1.Зробити бібліографічний опис джерел, згідно тематики дисципліни, користуючись фондом бібліотеки БДПУ.

2. Порівняти поняття «самоосвіта», «саморозвиток», за трьома авторами (Наприклад Мойсеюк, Фіцула, Ягупов, Волкова). Що спільного, що відмінного.

3. Письмово відповісти на поставлені запитання: Яку роль відіграє самоосвіта студента в опануванні спеціальністю? Чи погоджуєтесь Ви з тим, що вивчення теоретичного матеріалу, здобуття вмінь та навичок студент на 70% повинен отримувати самостійно? Доведіть свою точку зору.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.