Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Экзамен ТМК.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.11.2019
Размер:
131.58 Кб
Скачать

1) Масова комунікація як процес.

Масова комунікація — це "процес поширення інформації (знань, духовних цінностей, моральних і правових норм тощо) за допомогою технічних засобів (преса, радіо, кінематограф, телебачення) на кількісно великі, розміщені у різних місцях аудиторії"

2) Періоди розвитку масової комунікації.

У розвитку масового спілкування слід виділяти два періоди — доінду-

стріальний та індустріальний — і чотири обов’язкових етапи: 1) дописем-

ний доіндустріального періоду, 2) писемний доіндустріального періоду; інду-

стріальний період — 3) друкований етап, 4) аудіовізуальний.

Нині варто говорити і про новітній, третій, інформаційний період роз-

витку масового спілкування.

3) Доіндустріальний період масової комунікації.

Цей етап доіндустріальної комунікації ускладнив її процес, зробив його

опосередкованим, дискретним у просторі й часі, стимулював розвиток

такого виду масового спілкування, як публічне — утворення публік, різно-

видів спільнот, розсіяних у просторі, але об’єднаних інтелектуально на осно-

ві писаних текстів. Запровадження письма стало причиною виникнення

свідомого авторства — явища епохального в історії людства. Свідоме

авторство було початком виникнення професіонального мовлення і

формування елітарного прошарку професійних мовців (авторів), здат-

них керувати спільнотами. З виникненням письма закладаються основи

професіонального масового спілкування.

4) Індустріальний період масової комунікації.

Факт виникнення письма не можна вважати абсолютним початком свідо-

мого авторства, професіонального мовлення й спілкування. Перехід від не-

свідомого до свідомого авторства — це ціла епоха в історії людської свідо-

мості. У той же час перехід від усної мови до писемної, тобто введення пи-

семності,— це подія, яка відбувалася в порівняно короткий термін. І природ-

но, що ці два періоди зовсім не обов'язково збігаються. Несвідоме авторство

можливе і в писемній традиції, воно широко представлене навіть у середньо-

віковій літературі.

5) Інформаційний період масової комунікації.

З переходом на етап електронномедійний і з виникненням електронних

мереж, наприклад Інтернету, сфера комунікації зазнала процесу глобалізації,

що стало причиною виникнення віртуальної масової комунікації — такого

виду спілкування,

• коли кожен учасник спілкування з великою кількістю людей має однако-

ві можливості впливу на масу, він може швидко міняти свої ролі: то бути ко-

мунікантом, то бути комунікатом;

• коли весь світ стає ніби єдиним так званим “глобальним селом”, що пе-

ребуває на “спільному майдані”, може одночасно існувати у стані спілкуван-

ня, яке втрачає дискретність (розірваність, розпорошеність) у просторі й часі

(весь світ тут, на екрані, і зараз).

6) Становлення науки про масову комунікацію.

Зважаючи на той факт, що наука ця має американське коріння, українські

дослідники для написання історії вивчення масової комунікації використо-

вують дослідження переважно зарубіжних колег.

Вивчення масової комунікації так чи інакше передбачає вихід на поняття

масового і мас та медіавпливу і медіаефектів. Самі дефініції масової кому-

нікації незалежно від часу, коли вони були сформульовані, вже включають

поняття засобів масової комунікації та поняття адресата у різних його масо-

видних формах.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.