Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РП_Кримінологія_2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
207.36 Кб
Скачать
    1. Самостійна робота

Тема 1. Поняття, предмет, методи, система, історія розвитку та сучасний стан кримінології.

2 години

  1. Виникнення кримінології як науки.

  2. Розвиток вітчизняної кримінології в 20-ті - 30-ті роки ХХ століття.

  3. Розвиток кримінології у 60-і роки та її сучасний стан.

Теми рефератів

1. Завдання кримінології на сучасному етапі.

2. Розвиток кримінології в дореволюційний період.

3. Сучасна кримінологія

Тема 6. Кримінологічна характеристика та профілактика фонових явищ, пов’язаних зі злочинністю.

2 години

1. Поняття п’янства, алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, проституції і ВІЛ- інфекцій (СНІДу).

2. Наркотики рослинного та хімічного синтетичного походження.

3. Кримінально-правова оцінка “фонових” явищ.

4. Особливості кримінологічної характеристики осіб, зловживаючих алкоголем та наркотиками, хворих на ВІЛ та осіб, що займаються проституцією.

5. Причини та умови виникнення та існування “фонових” явищ.

6. Основні напрями попередження “фонових” явищ. Нормативно-правова основа цієї діяльності.

Теми рефератів

  1. Правові заходи боротьби з наркоманією.

  2. Запобігання поширенню СНІДу правовими засобами.

  3. Правові засади профілактики розповсюдження проституції.

  4. П'янство та злочинність.

Тема 9. Кримінологічна характеристика попередження насильницьких злочинів.

2 години

1. Поняття насильницьких злочинів та злочинів насильницько-корисливої спрямованості.

2. Кримінологічна характеристика насильницьких злочинів.

3. Причини та умови, що детермінують насильницьку злочинності.

4. Основні напрями попередження насильницьких злочинів.

Теми рефератів

1. Нормативне регулювання профілактики насильницької злочинності

2. Насильницька злочинність: сучасні тенденції та перспективи боротьби

Тема 10. Кримінологічна характеристика і попередження злочинності неповнолітніх.

2 години

1. Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх.

2. Особливості кримінологічної характеристики неповнолітніх злочинців.

3. Причини та умови злочинності неповнолітніх.

4. Загальнодержавні і спеціальні заходи попередження злочинності неповнолітніх.

Теми рефератів

1. Залучення неповнолітніх у злочинну діяльність: віктимологічний аспект.

2. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх.

3. Спеціальні установи для неповнолітніх.

8. Методи навчання

З метою більш ефективної активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни „Кримінологія” можуть використовуватись: лекції з проблемних питань, робота в малих групах, семінари-дискусії, презентації, рольові ігри, розгляд та рішення навчальних фабул тощо.

Кожен з видів методик застосовується викладачем на власний розсуд. При цьому, слід враховувати рівень підготовленості групи, кількість студентів, бажання студентів приймати участь в тому чи іншому виді методик активізації процесу навчання, а також особливості конкретної дисципліни.

Лекції з проблемних питань покликані сприяти розвитку логічного мислення студентів і характеризуються тим, що коло питань теми може обмежуватися двома – трьома ключовими моментами, увага студентів концентрується на матеріалі, що не знайшов відображення в підручниках, використовується досвід закордонних навчальних закладів з роздачею під час лекцій друкованого матеріалу та виділенням головних висновків з питань, що розглядаються. При читанні лекцій можуть даватись питання для самостійного їх осмислення.

Робота в малих групах проводиться з метою активізації навчання при проведенні семінарських і практичних занять. Це так звані групи психологічного комфорту, де кожен учасник відіграє особливу роль і певними своїми індивідуальними якостями та знаннями доповнює інших. Використання цієї технології дає змогу структурувати практично-семінарські заняття за формою і змістом, створює можливість для участі кожного студента в роботі за метою заняття, забезпечує формування особистісних якостей та досвіду спілкування. Така форма навчання використовується також з метою більш ґрунтовного засвоєння матеріалу, загострення уваги на особливо важливих аспектах, що містять в собі винесені на розгляд проблемні питання.

Семінари-дискусії (колоквіуми) проводяться для того, щоб сприяти обміну думками і поглядами учасників з приводу даної теми, а також розвинути мислення, допомагати формуванню поглядів і переконань, виробити вміння формулювати думки й висловлювати їх, вміння прислухатись до точки зору опонентів і „чути їх”, навчитись оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів.

Презентації проводяться у формі виступів за результатами виконання письмових завдань, з науково-навчальними тезами, рефератами, доповідями перед аудиторією тощо, де також доцільно використовувати для представлення певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконання індивідуальних завдань, демонстрації нових наукових поглядів, оригінальних висновків та пропозицій.

Рольові ігри (інсценізації), використовуються у навчальному процесі як одна із форм активізації навчальної роботи, за якою студенти задіяні в процесі інсценізації певної слідчої (робочої) ситуації у ролі безпосередніх учасників кримінального процесу, що дає змогу відчути і відпрацювати можливі варіанти поведінки у майбутній професійній діяльності; попередити таким чином, небажані наслідки і окреслити перспективи ефективного використання отриманих під час навчання знань і умінь.

Розгляд та вирішення навчальних фабул передбачає ознайомлення студентів з конкретною слідчою ситуацією та прийняття рішень, як в межах окремих слідчих дій, так і комплексно, в межах структури окремої методики розслідування даного виду злочину.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.