Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
готов111_МВ_ПР._ЗАН._ТА_САМ._РОБ._економіка_під...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
535.04 Кб
Скачать

Тема 7. Оборотні кошти

Оборотний капітал – фінансові ресурси, вкладені в об’єкти, використання яких здійснюється підприємством протягом одного виробничого циклу або відносно короткого календарного періоду (як правило не перевищуючий 1 рік). Оборотний капітал, вкладений у виробництво і реалізацію продукції повністю споживається і відтворюється одразу після завершення виробничого циклу через реалізацію товару.

Оборотні засоби в процесі кругообігу проходять три стадії перетворень:

гроші → оборотні засоби → готова продукція → гроші

(створення виробничих запасів) (виробнича стадія) (стадія реалізації)

Оборотний капітал поділяється на оборотні фонди (сировина, основні й допоміжні матеріали, напівфабрикати, паливо, тара, запчастини, МБП, напівфабрикати власного виробництва, виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів) та фонди обігу (готова продукція, товари на складі, гроші у розрахунках, дебіторська заборгованість)

Завдання для самостійного рішення

7.1. Складові елементи оборотних коштів підприємства наведені в таблиці:

Елементи обігових коштів

2001р.

2002р.

2003р.

2004р.

2005р.

1. Виробничі запаси

25 750

25 150

25 210

25 340

25 490

2. Незавершене виробництво

6 400

6 570

7 100

7 200

7 100

3. Напівфабрикати власного виготовлення

4 330

4 430

4 530

4 570

4 540

4. Витрати майбутніх періодів

2 150

2 090

2 450

3 240

3 500

5. Залишки готової продукції

5 620

5 700

5 800

5 880

5 820

6. Відвантажена продукція

3 500

3 730

3 830

4 200

4 650

7. Грошові кошти на розрахунковому рахунку

3 220

2 620

2 815

2 910

3 780

8. Дебіторська заборгованість

2 020

1 410

1 460

1 550

2 040

9. Інші оборотні активи

660

700

905

1 160

1 280

Разом

53 650

52 400

54 100

56 050

58 200

  1. Розрахувати загальну структуру оборотних коштів (співвідношення оборотних фондів і фондів обігу).

  2. Визначити елементну структуру оборотних коштів підприємства.

  3. Виявити тенденцію змін у структурі оборотних коштів підприємства.

Залежно від методів планування, принципів організації оборотні кошти поділяють на нормовані (виробничі запаси, незавершене виробництво, напівфабрикати власного виготовлення, витрати майбутніх періодів, залишки готової продукції) та ненормовані (відвантажена продукція, грошові кошти на розрахунковому рахунку, дебіторська заборгованість, інші оборотні кошти).

Визначення потреби в оборотних коштах для нормального функціонування підприємства здійснюється через їхнє нормування.

Норма витрат матеріальних ресурсів – максимально допустимі планові витрати ресурсів (сировини матеріалів палива тощо), які можна споживати для виробництва одиниці продукції.

Нормативи витрат – це поелементні складові норми, які визначають витрати тих чи інших матеріальних ресурсів, віднесених на фізичну одиницю (тонну, м куб., м кв. та ін.)

Загальний норматив оборотних засобів складається з певних нормативів – виробничих запасів, незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів і готової продукції.

Норматив оборотних засобів у виробничих запасах = Денна потреба у певному виді матеріальних ресурсів * Норму запасу певного виду ресурсів (днів),

де Денна потреба у певному виді матеріальних ресурсів = Загальнорічна потреба в цьому виді матеріальних ресурсів/ Кількість днів у році

Норму запасу певного виду ресурсів = ∑ запасу поточного, підготовчого, транспортного, страхового.

Поточний запас – резерв часу, який дорівнює половині часу між двома суміжними поставками матеріального ресурсу. (Якщо постачальників більше ніж один, то знаходять половину від середньозваженого інтервалу поставок).

Підготовчий запас – час, необхідний для підготовки матеріальних ресурсів до виробничого процесу (лабораторний аналіз, розвантаження, сортування та ін.) Підготовчий запас = Середньодобове споживання певного виду ресурсів* Термін, необхідний для підготовки матеріальних ресурсів до виробничого процесу.

Транспортний запас – час, необхідний для транспортування матеріальних ресурсів до території підприємства з урахуванням часу на вантажно-розвантажувальні роботи. Транспортний запас = Середньодобове споживання певного виду ресурсів* Термін транспортування.

Страховий запас – складається на випадок зриву поставок, і дорівнює половині поточного запасу.

Максимальний запас матеріалу = Поточний запас+Страховий запас

Норматив оборотних засобів у незавершеному виробництві – кошти, яких повинно вистачати для створення перехідних заділів у цехах з метою забезпечення ритмічної роботи підприємства.

Норматив оборотних засобів у незавершеному виробництві = (Повна собівартість виробу*Річний обсяг випуску виробів*Тривалість циклу виготовлення*Коефіцієнт наростання витрат при виготовленні виробу)/360,

де Коефіцієнт наростання витрат при виготовленні виробу=(Сума одноразових витрат у собівартості виробу+0,5*Сума поточних витрат у собівартості виробу)/(Сума одноразових витрат у собівартості виробу+Сума поточних витрат у собівартості виробу).

Норматив готової продукції = (Собівартість товарної продукції /360)* Норму оборотних засобів,

де Собівартість товарної продукції = Собівартість 1го виду продукції -* Обсяг випуску 1го виду продукції +…+ Собівартість і-го виду продукції -* Обсяг випуску і-го виду продукції.

Для аналізу і планування витрат матеріальних ресурсів використовують наступні показники:

Коефіцієнт використання матеріалу обчислюється як відношення його корисної витрати до нормативу витрат для цього виду матеріалу.

Матеріаломісткість = Кількість витрачених матеріальних ресурсів/ Обсяг випуску товарної продукції на підприємстві ( у натуральному або вартісному вираженні)

Матеріаловіддача – обернений показник до матеріаломісткості

До показників використання оборотних засобів на підприємстві відносять наступні показники:

Коефіцієнт оборотності оборотних засобів – кількість оборотів, які можуть зробити оборотні засоби за певний період, коефіцієнт показує обсяг реалізованої продукції на 1 грн. вартості оборотних засобів. Коефіцієнт оборотності оборотних засобів=Обсяг реалізованої продукції підприємства/ Середньорічна вартість оборотних засобів=Обсяг реалізованої продукції підприємства/Середньорічний залишок нормованих оборотних засобів

де Середньорічний залишок нормованих оборотних засобів= Середньоквартальний залишок (1 квартал+2 квартал+3 квартал+4 квартал)/4.

Середньоквартальний залишок = Середньомісячний залишок (1 місяць+2 місяць+3місяць)/3.

Середньомісячний залишок = (Залишок на початок місяця+Залишок на кінець місяця)/2.

Фондомісткість = Середньорічна вартість оборотних засобів/ Обсяг реалізованої продукції підприємства.

Період обороту оборотних засобів(показує скільки днів триває один оборот оборотних засобів) = Тривалість розрахункового періоду/Коефіцієнт оборотності =(360*Середньорічний залишок нормованих оборотних засобів)/Обсяг реалізованої продукції підприємства.

Рентабельність оборотних засобів = Балансовий прибуток підприємства/Середньорічний залишок оборотних засобів.

7.2. Визначити коефіцієнт оборотності, тривалість одного обороту та коефіцієнт завантаження оборотності оборотних активів, якщо чистий дохід підприємства у звітному році становив 2 500 тис. грн., а середньорічна вартість оборотних активів – 125 тис. грн.

7.3 Протягом року буде виготовлено 1 000 виробів, собівартість кожного з яких 183 грн. Тривалість циклу виготовлення – 9 днів, на його початку затрачується 405 грн.

Обчислити норматив оборотних засобів у незавершеному виробництві.

7.4. Визначити норматив оборотних коштів у незавершене виробництво державного підприємства на підставі наведених далі вихідних даних для розрахунків.

- річний обсяг вироблюваної продукції у розрахунковому році має скласти 12 000 одиниць (шт..), а валові витрати на виробництво (собівартість) одиниці продукції – 345 грн.

- тривалість виробничого циклу становитиме 7 днів.

Поточні витрати розподіляться за днями виробничого циклу так: одноразові витрати (витрати першого дня виробничого циклу) – 65 %; рівномірно наростаючі витрати решти днів виробничого циклу – 35 % від загальної собівартості одного виробу. (Вважати, що рік має 250 робочих днів).

7.5. Очікується, що в поточному році обсяг реалізованої продукції підприємства становитиме 250 млн. грн., а середній залишок нормованих оборотних коштів – 35 млн. грн.

Визначити кількість оборотів і тривалість одного обороту оборотних коштів підприємства.

7.6. За прогнозними розрахунками підприємство, яка випускає товари народного споживання, у звітному періоді мало виробити товарної продукції на загальну суму 1 300 тис. грн.. за наявності тих самих оборотних коштів у межах 160 000 тис. грн. Фактично за наявності тих самих оборотних коштів підприємство спромоглося випустити і реалізувати власної продукції на суму 1 420 тис. грн.

Визначити суму вивільнення (економії) оборотних коштів підприємства.

7.7. За прогнозними розрахунками фірма, що випускає товари народного споживання, у звітному періоді мала виробити товарної продукції на загальну суму 1 200 тис. грн. при наявності оборотних коштів у межах 150 тис. грн. Фактично при наявності тих самих оборотних коштів фірма спромоглася випустити і реалізувати власної продукції на суму 1 320 тис. грн.

Визначити суму вивільнення (економії) оборотних коштів фірми.

7.8. Визначити рівень ефективності використання оборотних коштів підприємства за показником числа їхніх оборотів, якщо обсяг реалізованої продукції за два суміжні роки становив 26 400 і 29 300 грн., а середньорічна сума оборотних коштів дорівнювала відповідно 3 460 і 3 700 грн.

7.9. Визначити рівень ефективності використання оборотних коштів фірми за показником числа їх оборотів, якщо обсяг реалізації товарної продукції за два суміжні роки становив 25 300 і 28 400 грн., а середньорічна сума оборотних коштів дорівнювала відповідно 3 370 та 3 600 грн.

7.10. У звітному році мале підприємство «Автосервіс» надало послуги власникам легкових автомобілів на суму 100 тис. грн. При цьому середньорічна сума оборотних коштів становила лише 8 340 грн. За наявності незадоволеного попиту на авто послуги мале підприємство в наступному за звітним році має намір збільшити обсяги надаваних послуг на 12 %, а оборотність оборотних коштів прискорити на 16 %.

Розрахувати потребу малого підприємства з надання авто послуг у оборотних коштах та можливу суму їх вивільнення за рахунок збільшення коефіцієнта оборотності.

7.11. У звітному році на новоствореному приватному підприємстві реалізовано товарної продукції на 20 тис. грн.. при середніх залишках оборотних коштів 4 700 грн. Визначити можливий випуск продукції в наступному за звітним році за незмінного обсягу оборотних коштів та зменшеної на 14 днів тривалості одного їх обороту.

7.12. Постачання сировини на підприємстві відбувається за наступними даними:

Постачальник

Обсяг однієї поставки, т

Інтервал між поставками, днів

1

180

30

2

300

20

3

60

10

4

120

30

Разом

660

-

Визначити норму поточного запасу за наявності чотирьох постачальників.

7.13. На підприємстві виробнича собівартість одного виробу – 350 грн. Початкові одноразові витрати матеріалів на виробництво одного виробу – 70 грн. Тривалість виробничого циклу – 2 дні. За рік має бути випущено 1 000 виробів. Визначити норматив оборотних засобів у незавершеному виробництві.

7.14. Визначити коефіцієнт виходу готової продукції і виявити резерви збільшення обсягу випуску продукції за рахунок раціональнішого використання сировини. Фактична маса сировини, що надійшла у виробництво – 320 т. Маса готової продукції – 120 т. Коефіцієнт виходу готової продукції в базовому році – 0,36.

7.15. Встановити абсолютне вивільнення (залучення )оборотних засобів підприємства, якщо сума оборотних засобів у звітному році становила 340 тис. грн., а обсяг реалізованої продукції – 5,8 млн.грн. У плановому році обсяг випуску продукції має збільшитися на 15 %, а тривалість обороту оборотних засобів скоротиться на 3 дні.

7.16. Протягом звітного року підприємство виготовило і реалізувало товарної продукції на суму 1 млн. грн. Середньорічний залишок оборотних коштів – 200 тис. грн.. У плановому році обсяг реалізованої продукції має збільшитись на 5%, тривалість обороту оборотних коштів скоротиться на 8 днів.

Розрахувати показники оборотності оборотних коштів у звітному та плановому роках, якщо рентабельність продукції у звітному році становила 20 %, а у плановому складатиме 25 %.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.