Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
готов111_МВ_ПР._ЗАН._ТА_САМ._РОБ._економіка_під...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
535.04 Кб
Скачать

Тема 4. Основні засоби, амортизація

Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

Первісна вартість – історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів.

Первісна вартість ОФ = Ціна придбання ОФ + Витрати на транспортування ОФ до місця встановлення + Витрати на установку і монтаж.

У процесі використання об’єктів основних засобів економічні вигоди, втілені в них, споживаються підприємством, внаслідок чого зменшується залишкова вартість основних засобів, що відображається шляхом нарахування амортизації.

Об’єктом амортизації є всі основні засоби, крім землі.

Нарахування амортизації здійснюється протягом терміну корисного використання (експлуатації) об’єкта, що встановлюється підприємством при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс), і припиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.

Амортизація –систематичний розподіл вартості необоротних активів, що амортизуються, протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Вартість основних засобів, яка амортизується – це первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості.

Ліквідаційна вартість ­– сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації) за вирахуванням витрат, пов’язаних з продажем (ліквідацією).

Ліквідаційна вартість ОФ = Вартість реалізованого металобрухту після закінчення експлуатації ОФ – Витрати на демонтаж ОФ

Строк корисного використання (експлуатації) – очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг).

Для цілей бухгалтерського обліку основні фонди поділяються на окремі групи.

Група основних засобів – сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням та умовами використання необоротних матеріальних активів.

До першої групи належать будівлі, споруди, їхні структурні компоненти та передавальні пристрої, у тому числі житлові будинки та їхні частини (квартири та місця загального користування), вартість капітального поліпшення землі.

До другої групи відносять автомобільний транспорт та вузли ( запасні частини) до нього, меблі, побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, інше офісне обладнання, устаткування та приладдя до них.

До третьої групи відносять будь-які інші основні фонди, що не входять до груп 1,2,4.

До четвертої групи належать електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, їх програмне забезпечення, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи, телефони (у тому числі стільникові), мікрофони й рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів (предметів).

Згідно із Законом України „Про оподаткування прибутку підприємств” норми амортизації встановлюються у відсотках до балансової вартості кожної з груп ОФ на початок звітного періоду в такому розмірі:

1 група – 2 %,

2 група – 10 %,

3 група – 6 %,

4 група – 15 %.

Амортизація об'єкта основних фондів групи 1 проводиться до досягнення балансовою вартістю такого об'єкта 100 неоподатковуваних мінімумів дохідів громадян (17 грн.). Залишкова вартість такого об'єкта відноситься до складу валових витрат за результатами відповідного податкового періоду, а вартість такого об'єкта прирівнюється до нуля.

Амортизація ОФ груп 2,3,4 проводиться до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення.

Метод амортизації об’єкта основних засобів обирається підприємством самостійно, з урахуванням очікуваного способу одержання економічних вигод від його використання.

Існують такі методи амортизації основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів):

  • прямолінійний;

  • зменшення залишкової вартості;

  • прискореного зменшення залишкової вартості (подвійного залишку, що зменшується);

  • кумулятивний;

  • виробничий.

Розглянемо на прикладі застосування різних методів нарахування амортизації.

Приклад завдань з розв’язанням

Підприємство придбало виробничого устаткування початковою вартістю 330000 грн. Загальний розрахунковий обсяг виробництва визначений підприємством у розмірі 1600000 од. Ліквідаційна вартість устаткування після його експлуатації за попередньою оцінкою може скласти 10000 грн. Очікуваний термін корисного використання складає 4 роки.

Прямолінійний метод нарахування амортизації передбачає рівномірне списання (розподіл) вартості об’єкта основних засобів, що амортизується, протягом строку його експлуатації. Щорічні амортизаційні відрахування визначаються діленням вартості, яка амортизується, на очікуваний період часу використання об’єкта основних засобів:

Амортизаційні відрахування за рік

=

Первісна вартість – Ліквідаційна вартість

Строк корисного використання

Амортизаційні відрахування за рік = (330 000 – 10 000)/ 4 = 80 000 грн.

Нарахування амортизації протягом 4 років можна відобразити таким чином:

Рік

Амортизаційні відрахування

Накопичена амортизація

Залишкова вартість

330 000

1

80 000

80 000

250 000

2

80 000

160 000

170 000

3

80 000

240 000

90 000

4

80 000

320 000

10 000

Місячна сума амортизації визначається діленням річної суми амортизації на 12:

Місячна сума амортизації = 80 000 / 12 = 6 667 грн.

Прямолінійний метод нарахування амортизації застосовується для тих об’єктів основних засобів, які протягом всього строку експлуатації виконують приблизно постійний обсяг робіт.

Завдяки рівномірності розподілу суми амортизації між обліковими періодами при використанні цього методу забезпечується зіставність собівартості продукції з дохідом від її реалізації. Але даний метод не враховує вплив таких факторів як моральний знос об’єкта, виробничу потужність основних засобів у різні роки експлуатації, збільшення витрат на ремонт в останні роки експлуатації об’єкта основних засобів.

Виробничий метод нарахування амортизації. За цим методом місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об’єкта основних засобів.

Амортизаційні відрахування

=

Фактичний обсяг продукції (робіт, послуг)

х

Виробнича ставка амортизації

Виробнича ставка амортизації

=

Первісна вартість – Ліквідаційна вартість

Загальний розрахунковий обсяг виробництва

Виробнича ставка амортизації = (330 000 – 10 000)/1 600 000 = 0,2 грн./од.

Рік

Фактичний обсяг виробництва

Амортизаційні відрахування

Накопичена амортизація

Залишкова вартість

330 000

1

390 000

390 000 х 0,2 = 78 000

78 000

252 000

2

490 000

490 000 х 0,2 = 98 000

176 000

154 000

3

420 000

420 000 х 0,2 = 84 000

260 000

70 000

4

300 000

300 000 х 0,2 = 60 000

320 000

10 000

У таблиці наведено розрахунок амортизаційних відрахувань за рік. Для розрахунку суми амортизаційних відрахувань за місяць використовують дані про фактичний обсяг продукції (робіт, послуг) за місяць.

Виробничий метод нарахування амортизації доцільно використовувати для основних засобів, знос яких в основному залежить від інтенсивності їх використання, або для основних засобів, які можуть самостійно виконувати визначений обсяг робіт (вантажні автомобілі тощо).

Прискорені методи амортизації - суть їх полягає в тому, що на початку експлуатації основних засобів суми нарахованої амортизації значно перевищують амортизаційні суми, нараховані наприкінці строку служби об’єкта. Використовуючи ці методи, виходять із того, що багато видів основних засобів виробничого призначення діють більш ефективно, поки вони ще нові і мають високу продуктивність. Згодом витрати на ремонти збільшуються і наприкінці строку експлуатації об’єкта є набагато вищими, ніж на початку. Це призводить до того, що загальна сума витрат на ремонт і амортизаційні відрахування залишаються практично постійними протягом ряду років. У результаті корисність об’єктів основних засобів залишається однаковою протягом багатьох років.

Прискорені методи амортизації доцільно використовувати для об’єктів основних засобів, які швидко морально застарівають, або в міру старіння яких значно збільшуються витрати на їх ремонт та технічне обслуговування (транспортні засоби, комп’ютери).

Метод зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації.

Річна сума амортизації

=

Залишкова вартість

х

Річна норма амортизації

Річна норма амортизації

=

[1 – n (

Ліквідаційна вартість

) ] х 100%,

Первісна вартість

де: n - це кількість років корисного використання об’єкта.

Використовуючи дані прикладу, визначаємо:

Р ічна норма амортизації = [ 1- 4 (10 000 / 330 000) ] х 100%= 58,28 %.

Розподіл амортизаційних відрахувань на весь період корисного використання об’єкта основних засобів матиме такий вигляд:

Рік

Розрахунок

Амортизаційні відрахування

Накопичена амортизація

Залишкова вартість

330 000

1

330 000 х 8,28%

192 324

192 324

137 676

2

137 676 х 8,28%

80 238

272 562

57 438

3

57 438 х 58,28%

33 475

306 037

23 963

4

13 963

320 000

10 000

Сума амортизаційних відрахувань за останній рік експлуатації об’єкта визначається як різниця між залишковою вартістю об’єкта на початок останнього року експлуатації та його ліквідаційною вартістю:

Амортизаційні відрахування за 4-й рік = 23 963 – 10 000 = 13 963 грн.

Місячна сума амортизації визначається діленням річної суми амортизації на 12:

1-й повний рік експлуатації

=

192 324 / 12

=

16 027 грн.

2-й рік експлуатації

=

80 238 / 12

=

6 687 грн.

3-й рік експлуатації

=

33 475 / 12

=

2 790 грн.

4-й рік експлуатації

=

13 963 / 12

=

1 164 грн.

Метод прискореного зменшення залишкової вартості. При використанні методу прискореної амортизації ліквідаційна вартість об’єкта не враховується. Річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка обчислюється, виходячи із строку корисного використання об’єкта, і подвоюється:

Амортизаційні відрахування

=

Залишкова вартість

х

Річна норма амортизації

х

2

Річна норма амортизації визначається діленням 100% на кількість років корисного використання об’єкта основних засобів.

У нашому прикладі річна норма амортизації устаткування складає:

100% / 4 роки = 25%.

Розрахунок для кожного року відображається таким чином:

Рік

Розрахунок

Амортизаційні відрахування

Накопичена амортизація

Залишкова вартість

330 000

1

330 000 х 25% х 2

165 000

165 000

165 000

2

165 000 х 25% х 2

82 500

247 500

82 500

3

82 500 х 25% х 2

41 250

288 750

41 250

4

41 250

330 000

Як видно з таблиці, подвоєна річна норма амортизації завжди застосовувалася до залишкової вартості попереднього року. Сума амортизації зменшується з року в рік. Сума амортизації останнього року обмежена сумою, необхідною для зменшення залишкової вартості до ліквідаційної, яка за даного методу завжди дорівнює нулю.

Місячна сума амортизації визначається діленням річної суми амортизації на 12:

1-й повний рік експлуатації

=

165 000 / 12

=

13 750,0 грн.

2-й рік експлуатації

=

82 500 / 12

=

6 875,0 грн.

3-й рік експлуатації

=

41 250 / 12

=

3 437,5 грн.

4-й рік експлуатації

=

41 250 / 12

=

3 437,5 грн.

Амортизаційні відрахування

=

Кумулятивний коефіцієнт

х

(Первісна вартість

Ліквідаційна вартість)

Кумулятивний метод. Цей метод ще називають методом списання вартості за сумою чисел років. Річна сума амортизації визначається як добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця очікуваного строку корисного використання об’єкта основних засобів, на суму числа років його корисного використання.

Кумулятивний коефіцієнт

=

Число років, що залишається до кінця строку корисного використання об’єкта

Сума років строку корисного використання об’єкта

У нашому прикладі строк корисного використання об’єкта дорівнює 4 роки. Тоді сума років складає 4+3+2+1=10

Розрахунок річних амортизаційних відрахувань матиме такий вигляд:

Рік

Розрахунок

Амортизаційні відрахування

Накопичена амортизація

Залишкова вартість

330 000

1

4/10 х 320 000

128 000

128 000

202 000

2

3/10 х 320 000

96 000

224 000

106 000

3

2/10 х 320 000

64 000

288 000

42 000

4

1/10 х 320 000

32 000

320 000

10 000

Найбільша сума амортизації нараховується у перший рік, а потім вона зменшується з року в рік, а залишкова вартість зменшується, поки не досягне ліквідаційної вартості.

Місячна сума амортизації визначається діленням річної суми амортизації на 12:

1-й повний рік експлуатації

=

128 000 / 12

=

10 667 грн.

2-й рік експлуатації

=

96 000 / 12

=

8 000 грн.

3-й рік експлуатації

=

64 000 / 12

=

5 333 грн.

4-й рік експлуатації

=

32 000 / 12

=

2 667 грн.

Крім перерахованих вище методів нарахування амортизації, підприємство може застосовувати норми і методи нарахування амортизації, передбачені податковим законодавством. Але в цьому випадку підприємство повинне розуміти, що суми амортизації, нараховані відповідно до вимог податкового обліку, та отримані у фінансовому обліку, будуть відрізнятися. Балансова вартість основних засобів визначена для цілей податкового обліку не співпадає з балансовою вартістю основних засобів у фінансовому обліку. Різниця виникає внаслідок відображення в бухгалтерському обліку витрат на ремонт основних засобів (без обмежень), операцій з продажу і ліквідації основних засобів, амортизації об’єктів невиробничого призначення. Тому, незалежно від того, який метод нарахування амортизації застосовують підприємства для цілей фінансового обліку, їм необхідно окремо вести облік основних засобів для цілей оподаткування.

Нарахування амортизації проводиться щомісяця. Місячна сума амортизації при застосуванні всіх методів, крім виробничого, визначається розподілом річної суми амортизації на 12 місяців. Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, в якому об’єкт основних засобів став придатним для корисного використання. Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкта основних засобів. Нарахування амортизації призупиняється на період реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації об’єкта основних засобів.

При нарахуванні амортизації збільшується сума витрат підприємства та сума зносу основних засобів.

Норма амортизації ОФ = ((Початкова вартість ОФ - Ліквідаційна вартість ОФ)/ Початкова вартість *Нормативний термін служби ОФ)*100%

Завдання для самостійного розв’язання

4.1. Підприємство придбало нове виробниче обладнання, яке належить до 3-ї групи основних фондів за первісною вартістю 40 000 грн. Ліквідаційна вартість прогнозується в розмірі 4 000 грн., а очікуваний термін корисного використання обладнання – 5 років.

З використанням придбаного обладнання очікується виробити обсяг продукції в розмірі 28 800 одиниць (перший рік – 5 200, другий – 6 200, третій – 7 000, четвертий – 6 000, п'ятий – 4 400).

Визначити:

  1. Розмір амортизаційних відрахувань можливими методами протягом п'яти років експлуатації обладнання.

  2. Суму зносу на кінець кожного календарного року.

  3. Залишкову вартість виробничого обладнання на кінець кожного календарного року.

4.2. Початкова вартість придбаного устаткування – 132 тис. грн., термін служби – 9 років. При визначенні щорічної суми амортизації відрахувань був застосований метод прискореного зменшення залишкової вартості. Якою буде залишкова вартість устаткування після двох років його експлуатації?

4.3. Первісна вартість устаткування – 280 тис. грн. Нормативний термін служби – 8 років. Визначити залишкову вартість устаткування після трьох років його експлуатації, якщо для амортизації було застосовано лінійний метод. (Ліквідаційна вартість нульова).

4.4. Початкова вартість основних виробничих фондів підприємства – 320 тис. грн. Нормативний термін служби – 7 років. Визначити суму амортизаційних відрахувань, що накопичиться в амортизаційному фонді підприємства за два роки експлуатації ОВФ, якщо було застосовано кумулятивний метод (цілих значень років).

4.5. Первісна вартість поточної лінії на підприємстві – 420 тис. грн.. Термін служби – 10 років. Визначити суму, що залишиться недоамортизованою після завершення терміну експлуатації, якщо для визначення річних сум амортизаційних відрахувань було застосовано метод прискореного зменшення залишкової вартості.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.