Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Словарь терминов.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.11.2019
Размер:
181.76 Кб
Скачать

Тема 1. Сутність та функції грошей

Активи – певні форми цінності, які перебувають у розпорядженні еконо-мічних суб’єктів і здатні принести їм грошовий дохід.

Банкнота – вид грошового знака, що випущений банком у паперовому вигляді і є його простим векселем.

Бартер – форма обміну, за якої товари обмінюються безпосередньо, без участі грошей.

Білонна монета – розмінна монета з дрібною цінністю, яка карбується зі звичайного металу.

Безготівкові гроші – форма грошей, що існує у вигляді записів у бухгал-терських книгах банків чи в пам’яті комп’ютерів.

Вексель – боргове зобов’язання, яке дає право його власнику вимагати сплати вказаної суми грошей у встановлений строк.

Вексель – цінний папір, який посвідчує абстрактне безумовне грошове зобов’язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).

Готівкові гроші – форма грошей, що існує у вигляді паперових знаків чи монет.

Гроші – специфічний актив, що має властивість обмінюватися на будь-які інші цінності та виконувати інші функції грошей.

Грошова одиниця – установлена в законодавчому порядку одиниця гро-шової лічби в певній країні. Має свою назву (гривня, рубль, євро) та величину.

Депозитні гроші – гроші, які існують у формі запасів на рахунках економ-мічних суб’єктів у банках.

Демонетизація золота – витіснення з обігу повноцінних грошей, виготов-лених з дорогоцінних металів.

Електронні гроші – різновид безготівкових (депозитних) грошей, які здійснюють свій обіг по каналах системи електронного зв’язку. Носієм ефект-ронних грошей є пластикова картка.

Загальний еквівалент – товар, здатний обмінюватися на будь-який іншій товар.

Засіб нагромадження – функція, в якій гроші обслуговують нагромад-ження цінності в її загальній абстрактній формі.

Засіб обігу – функція, в якій гроші є посередником в обміні товарів і за-безпечують їх обіг.

Засіб платежу – функція, в якій гроші обслуговують погашення будь-яких боргових зобов’язань у суспільстві.

Квазігроші (або майже гроші) – це специфічні грошові форми, в яких грошова сутність істотно послаблена, відхиляється від загальноприйнятих, стандартних форм (гроші у довгострокових депозитах, вексель, грошові че-ки).

Кредитна картка – іменний грошовій документ, що видається банком власникові поточного рахунку і дає йому можливість оплачувати покупки та борги через систему електронного зв’язку.

Кредитні гроші – неповноцінні гроші, які виникають і функціонують на основі кредитних відносин у суспільстві. Можуть існувати в готівковій і без-готівковій формах.

Купівельна спроможність грошей – маса товарів і послуг, які можна придбати за грошову одиницю.

Масштаб цін – величина грошової одиниці.

Мінова вартість – кількісне співвідношення, у якому один товар обміню-ється на іншій.

Міра цінності – функція, у який гроші виражають і вимірюють цінність товарів та послуг і надають їй форму ціни.

Монета – зливки металу, форму, вагу і пробу яких визначає держава (емісійний банк) і засвідчує своїм штемпелем.

Неповноцінні гроші – форма грошей, цінність яких визначається не вартістю матеріалу, з якого вони виготовлені, а набувається в обігу.

Нерозмінні гроші – форма грошей, які виготовлені не з дорогоцінних металів і не обмінюються на них.

Номінал – сума грошових одиниць, позначена на грошовому знаку.

Паперові гроші – це неповноцінні гроші, які імітуються державою (казначейством) для покриття бюджетних витрат і наділяються примусовим курсом.

Пластикова картка – іменний грошовий документ, що видається банком власникові карткового поточного рахунку.

Повноцінні гроші – форма грошей, цінність яких визначається вартістю матеріалу, з якого вони виготовлені.

Розмінна монета – монета з дрібною номінальною цінністю (меншою від грошової одиниці), яка використовується для розміну грошових знаків більшого номіналу.

Світові гроші – функція, у якій гроші обслуговують рух коштів у міжнародному економічному обороті.

Споживча цінність грошей – здатність грошей задовольняти людські потреби внаслідок використання їх як купівельного засобу.

Функція грошей – конкретна ціль використання грошей задля переміщення цінності в процесі відтворення.

Ціна – грошовий вираз цінності товарів , послуг.

Чек (грошовий) – письмовий наказ банку власника поточного рахунку виплатити його пред’явникові вказаної в ньому суми грошей.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.