Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекція №4.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.11.2019
Размер:
539.61 Кб
Скачать

Звіт про рух грошових коштів

Стаття 

Код

За звітний період

За попередній період

Надход-ження

Видаток

Надход-ження

Видаток

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування  

010

2558,6

-

2362,0

-

Коригування на: 

     амортизацію необоротних активів 

020

878,8

X

734,0

X

     збільшення (зменшення) забезпечень  

030

30,3

-

1,0

-

     збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 

040

-

-

-

-

     збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 

050

498,1

77,7

774,0

51,0

Витрати на сплату відсотків 

060

213,3

X

226,0

X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

4101,4

-

4046,0

-

Зменшення (збільшення): 

     оборотних активів 

080

-

1521,7

-

386,0

     витрат майбутніх періодів 

090

-

7,1

-

19,0

Збільшення (зменшення): 

     поточних зобов'язань 

100

351,1

-

-

18,0

     доходів майбутніх періодів 

110

-

-

-

-

Грошові кошти від операційної діяльності 

120

2923,7

-

3623,0

-

Сплачені: 

     відсотки  

130

X

213,3

X

226,0

     податки на прибуток 

140

X

-

X

-

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 

150

2710,4

-

3397,0

-

Рух коштів від надзвичайних подій 

160

-

880,6

-

6,0

Чистий рух коштів від операційної діяльності 

170

1829

-

3391,0

-

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Реалізація: 

     фінансових інвестицій 

180

-

-

-

-

     необоротних активів 

190

-

X

-

X

     майнових комплексів 

200

-

-

-

Отримані: 

     відсотки 

210

-

X

-

X

     дивіденди 

220

-

X

-

X

Інші надходження 

230

-

X

-

X

Придбання: 

     фінансових інвестицій 

240

X

-

X

67,0

     необоротних активів 

250

X

2024,0

X

3271,0

     майнових комплексів 

260

X

-

X

-

Інші платежі 

270

X

-

X

142,0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 

280

-

2024,0

-

3480,0

Рух коштів від надзвичайних подій 

290

-

-

-

-

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

300

-

2024,0

-

3480,0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження власного капіталу 

310

-

X

-

X

Отримані позики 

320

561,0

X

565,0

X

Інші надходження 

330

-

X

-

X

Погашення позик 

340

X

-

X

-

Сплачені дивіденди 

350

X

259,4

X

440,0

Інші платежі 

360

X

-

X

-

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 

370

301,6

-

125,0

-

Рух коштів від надзвичайних подій 

380

-

-

-

-

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 

390

301,6

-

125,0

-

Чистий рух коштів за звітний період 

400

107,4

-

36,0

-

Залишок коштів на початок року 

410

68,0

X

32,0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 

420

-

-

-

-

Залишок коштів на кінець року 

430

175,4

X

68,0

X

 

При заповненні цього Звіту слід пам'ятати, що показники, які характеризують перше слово статті (наприклад, рядок 010 — прибуток або рядок 050 — збиток, або рядок 080 — зменшення) наводять у графі 3 «Надходження», а відповідно друге слово у назві статті підказує, що сума відноситься до графи 4 «Видаток».

Інформаційне забезпечення для складання Звіту про рух гро­шових коштів наведено в табл. 4.

Грошові кошти повинні забезпечувати постійну платоспро­можність підприємств, тому грошові потоки повинні бути під по­стійним контролем бухгалтерів та керівників. Враховуючи це, вважаємо за доцільне складання Звіту про рух грошових коштів щоквартально.

Звіт про рух грошових коштів наведено у табл. 5.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.