Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекція №4.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.11.2019
Размер:
539.61 Кб
Скачать

2. Структура Звіту про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3) складається із трьох розділів, а саме:

Розділ І. Рух коштів у результаті операційної діяльності (ряд­ки 010—170).

Розділ II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності (рядки 180—300).

Розділ III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності (ряд­ки 310—390).

У кожному з трьох розділів у окремих рядках (р. 160, 290, 380) вказується чистий рух коштів від надзвичайних подій за видами діяльності, а в р. 170, 300 і 390 вказується чистий рух грошових коштів за кожним видом діяльності.

У р. 400 вираховується загальна сума чистого руху грошових коштів за звітний період за трьома видами діяльності.

У рядках 410 і 430 відображається залишок на початок і кі­нець звітного періоду, а в р. 420 — вплив зміни валютних курсів на залишок коштів.

Для заповнення Звіту про рух грошових коштів необхідно ви­користовувати дані Балансу, Звіту про фінансові результати, дані аналітичного обліку та Приміток до річної фінансової звітності.

У світовій практиці бухгалтерського обліку є два формати Зві­ту про рух грошових коштів і два методи його складання, а саме: формат за яким рух грошових коштів подається за прямим ме­тодом і передбачає коригування кожної статті Звіту про фінансо­ві результати і формат, за яким не передбачається трансформу­вання кожної статті Звіту про фінансові результати— тобто, непрямий метод.

За цим методом коригується лише сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування під впливом змін негрошових коштів від поточної діяльності.

За П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів» в Україні перед­бачено формат звіту, який передбачає використання непрямого і прямого методів.

Розділ І «Рух коштів у результаті операційної діяльності» за­повнюється за непрямим методом і розпочинається з коригуван­ня суми фінансового результату від звичайної діяльності до опо­даткування.

Розділ II «Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності» та розділ III «Рух коштів у результаті фінансової діяльності» запов­нюється за прямим методом.

Розглянемо послідовність формування інформації про рух грошових коштів за видами діяльності.

Структура І розділу Звіту про рух грошових коштів та схема трансформування прибутку від операційної діяльності у грошо­вій потік за непрямим методом подано в табл. 1.

Таким чином, сутність непрямого методу полягає у визначенні суми грошових коштів у складі прибутку, а саме, чи забезпече­ний, отриманий прибуток грошима чи ні. У результаті викорис­тання непрямого методу користувачам надається інформація тільки про чисті надходження або вибуття грошових коштів від операційної діяльності, крім фінансової та інвестиційної.

У II розділі Звіту наводиться рух коштів внаслідок інвести­ційної діяльності, тобто, тієї, яка характеризує зміни у таких ба­лансових статтях як: необоротні активи, поточні фінансові інвес­тиції та таких статей Звіту про фінансові результати як: доходи від участі в капіталі, інші фінансові доходи, інші доходи, втрати від участі в капіталі та інші втрати.

Структура формування інформації другого розділу Звіту про рух грошових коштів наведено в табл. 2.

Таблиця 1

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.