Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекція №4.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.11.2019
Размер:
539.61 Кб
Скачать

Тема: Характеристика П(С)БО 4 Лекція № 4

«Звіт про рух грошових коштів» Кількість годин 2

Група 331,332

Мета

навчальна: студенти повинні знати порядок руху грошових коштів у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

розвивальна: студенти повинні навчитись складати Звіт про рух грошових коштів.

виховна: привчити студентів до логічного розуміння, охайності, уваги до збору інформації

Вид лекції: оглядова

Міжпредметні зв’язки: фінансовий облік, економіка підприємства

Методичне забезпечення: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»

Роздатковий матеріал: «Взаємозв’язок видів діяльності та звіту про рух грошових коштів»

Технічні засоби: проектор

Література:

Основна

1. Звітність підприємств. Навчальний посібник / За ред.. професора Вериги Ю.А. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – с. 78- 120

2. Зоріна В.Н., Осадча Т.С., Зорін Г.Т. Фінансова звітність підприємств. – Київ, 2005 р. – стор. 33-47

3. Ю.С. Цал-Цалко. Фінансова звітність підприємств та її аналіз – Київ, ЦУЛ, 2002. – стор. – 55-64

4. Бухгалтерський фінансовий облік. /За ред.. Ф.Ф. Бутинця – 6-те вид. – 2005 р.- стор. 651-688

Додаткова

1 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»

Хід заняття

1. Організація заняття:

1.1 Постановка мети: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів» визначає зміст, структуру і формат цього Зві­ту, який складають усі підприємства крім СМП

1.2 Актуалізація знань: знання даної теми необхідне для можливості правильного, чіткого розуміння методики складання Звіту про рух грошових коштів

2. План лекції:

1. Визначення термінів та мета складання Звіту про рух грошових коштів.

2. Структура Звіту про рух грошових коштів.

3. Зміст статей Звіту про рух грошових коштів та ме­тодика його складання.

4. Розкриття інформації про рух грошових коштів у При­мітках до фінансової звітності.

3. Заключний етап:

3.1 Узагальнення та підведення підсумків: Визначення категорій та мета складання Звіту про рух грошових коштів, структура Звіту про рух грошових коштів.

3.2 Домашнє завдання: підгодовуватись до практичної роботи №3 «Звіт про рух грошових коштів».

Лекція № 3 Характеристика п(с)бо 4 “Звіт про рух грошових коштів”. План

1. Визначення термінів та мета складання Звіту про рух грошових коштів.

2. Структура Звіту про рух грошових коштів.

3. Зміст статей Звіту про рух грошових коштів та ме­тодика його складання.

4. Розкриття інформації про рух грошових коштів у При­мітках до фінансової звітності.

1. Визначення термінів та мета складання Звіту про рух грошових коштів

Відповідно до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»:

Звіт про рух грошових коштів — це звіт, який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяль­ності підприємства у звітному періоді.

Цей звіт входить до складу річної фінансової звітності підпри­ємств. Він складається за звітний період наростаючим підсумком з початку року в тис. грн. Для порівняння інформації у Звіті на­водяться дані за аналогічний попередній період.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів» визначає зміст, структуру і формат цього Зві­ту, який складають усі підприємства крім СМП. Звіт складається за формою № 3 (код ДКУД 1801004).

У Звіті про рух грошових коштів відображається рух коштів від трьох видів діяльності, а саме: операційної, інвестиційної, фі­нансової та надзвичайних подій.

Операційна діяльність це основна діяльність підприємст­ва, а також: інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фі­нансовою діяльністю.

У результаті основної діяльності грошові кошти надходять від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, від надання активів в оренду, а вибувають — при розрахунках з постачальниками, бю­джетом, працівниками тощо.

Інвестиційна діяльність охоплює операції з придбання та реалізації тих необоротних активів, а також: тих фінансових ін­вестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Тут доречно нагадати, що еквіваленти грошових коштів це короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які віль­но конвертуються у певні суми грошових коштів і характеризу­ються незначним ризиком зміни вартості.

У результаті інвестиційної діяльності грошові кошти надхо­дять від продажу фінансових інвестицій та необоротних активів, від дивідендів, відсотків, погашення наданих позик іншим під­приємствам та вибувають при придбанні фінансових інвестицій, основних засобів і нематеріальних активів, наданні позик іншим підприємствам тощо.

Фінансова діяльність це діяльність, яка призводить до зміни розміру та складу власного і позикового капіталу підпри­ємства. Надходження грошових коштів у результаті фінансової діяльності відбувається за рахунок випуску акцій власної емісії, отримання позик, а вибуття — при погашенні позик, виплаті ди­відендів, викупу акцій власної емісії.

Взаємозв'язок видів діяльності підприємства і Звіту про рух грошових коштів наведений на рис. 1.

Рис. 1. Взаємозв’язок видів діяльності та звіту про рух грошових коштів

До категорій цього Звіту відносяться такі терміни:

Грошові кошти це готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

Рух грошових коштів це надходження і вибуття грошо­вих коштів та їхніх еквівалентів.

Чисте надходження грошових коштів це перевищення суми надходжень грошових коштів над сумою їх видатків у зві­тному році.

Чистий видаток грошових коштів це перевищення суми видатків грошових коштів над їх надходженням за звітний рік.

Таким чином, у Звіті про рух грошових коштів наводиться ін­формація про грошові потоки підприємства за звітний період.

Контроль грошових потоків дає змогу оцінити раціональ­ність використання грошових коштів, напрями діяльності під­приємства, платоспроможність, скласти прогноз на майбутній період.

Мета складання Звіту про рух грошових коштів — надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупере-дженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період.

При складанні Звіту про рух грошових коштів слід пам'ятати, якщо одна операція включає суми, які відносяться до різних ви-

дів діяльності, то ці суми необхідно наводити окремо за відпові­дними видами діяльності.

Тобто при складанні звіту підприємству необхідно розгорнуто наводити суми надходження і вибуття грошових коштів за вида­ми діяльності.

Не включаються у Звіт про рух грошових коштів внутрішні зміни про рух грошових коштів (отримання грошей у банку і оприбуткування їх у касу тощо).

Також не включаються до Звіту про рух грошових коштів не-грошові операції. До негрошових операцій відносяться операції, які не потребують використання грошових коштів та їх еквівале­нтів, а саме: бартерні операції, придбання активів шляхом емісії акцій, отримання активів на умовах фінансової оренди, перетво­рення зобов'язань на власний капітал.

Таким чином, Звіт про рух грошових коштів надає інформа­цію внутрішнім і зовнішнім користувачам про надходження і ви­буття грошових коштів за видами діяльності, включаючи надхо­дження і видатки грошових коштів у результаті надзвичайних подій.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.