Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекція №4.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.11.2019
Размер:
539.61 Кб
Скачать

Звіт про рух грошових коштів (розділ і) — непрямий метод

Статті

Код рядка

Вплив зміни:

надходження (+)

видаток (-)

1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

прибуток(+)

збиток(-)

Коригування на: амортизацію необоротних активів

020

збільшення (+)

х

 • збільшення (зменшення) забезпечень

030

збільшення (+)

зменшення (-)

 • збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

збиток (+)

прибуток (-)

 • збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

збиток (+)

прибуток (-)

Витрати на сплату відсотків

060

збільшення (+)

х

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах (розраховуються)

070

прибуток

збиток

 • зменшення (збільшення) чистих оборотних активів

080

зменшення (-)

збільшення (+)

 • зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

090

зменшення (-)

збільшення (+)

 • збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

100

збільшення (+)

зменшення (-)

 • збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів (р. 110)

110

збільшення (+)

зменшення (-)

Грошові кошти від операційної діяльності (розраховуються)

120

(+)

(-)

Сплачені відсотки

130

х

зменшення (-)

Сплачені податки на прибуток

140

х

зменшення (-)

Чистий рух коштів до надзвичайних статей (розраховується)

150

(+)

(-)

Рух коштів внаслідок надзвичайних подій

160

 • надходження, видаток

надходження (+)

видаток (-)

Чистий рух коштів від операційної діяльності (розраховується)

170

(+)

(-)

Таблиця 2

Звіт про рух грошових коштів (розділ II) — прямий метод

Статті

Код рядка

Вплив зміни:

надходження (+)

видаток (-)

1

2

3

4

Р. II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

 • фінансових інвестицій

180

+

х

 • необоротних активів

190

+

х

 • майнових комплексів

200

+

х

Отримано:

 • відсотки

210

+

х

 • дивіденди

220

+

х

 • інші надходження

230

+

х

Придбання:

 • фінансових інвестицій

240

х

-

 • необоротних активів

250

х

-

 • майнових комплексів

260

х

-

Інші платежі

270

х

-

=

Чистий рух коштів до надзвичайних подій (розрахову­ється)

+

-

Рух коштів до надзвичайних подій

290

 • надходження, видаток

+

-

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (розрахо­вується)

300

+

-

У ІІІ розділі Звіту про рух грошових коштів відображається рух коштів від фінансової діяльності, а саме тієї, яка призводить до змін у власному і позичковому капіталі. Для заповнення цього розділу Звіту необхідно використати дані пасиву Балансу (роз­діл І) Власний капітал, розділ II Забезпечення наступних витрат і платежів, розділ III. Довгострокові зобов'язання та розділ IV По­точні зобов'язання (статті «Короткострокові кредити банків», «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями», «Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками» та даними аналітичного обліку).

Структура формування інформації третього розділу Звіту про рух грошових коштів наведено в табл. 3.

Після визначення чистого руху коштів від трьох видів діяль­ності (операційної, інвестиційної і фінансової) визначається чис­тий рух коштів за звітний період (р. 400), як різниця між сумою грошових надходжень та видатків, відображених за статтями:

 • чистий рух коштів від операційної діяльності (р. 170);

 • чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (р. 300);

 • чистий рух коштів від фінансової діяльності (р. 390).

Залишок коштів на кінець року (р. 430) розраховується за фо­рмулою:

ЗКкр = ЗКпр + ЧРК ± ВК, (1)

де ЗКкр — залишок коштів на кінець року;

ЗКпр — залишок коштів на початок року;

ЧРК — чистий рух коштів за звітний період;

ВК — вплив зміни валютних курсів.

Заповнення Звіту про рух грошових коштів можна подати з шести кроків робіт, а саме:

I крок — розрахунок прибутку (збитку) від операційної діяль­ності до зміни в чистих оборотних активах (р. 010 — р. 070);

II крок — розрахунок чистих грошових коштів від операційної діяльності (р. 080 - р. 170);

III крок— розрахунок чистих грошових коштів від інвести­ційної діяльності (р. 180 - р. 300);

IV крок — розрахунок чистих грошових коштів від фінансової діяльності (р. 310 - р. 390);

V крок — розрахунок суму чистого руху грошових коштів за звітний період за трьома видами діяльності;

VI крок — розрахунок залишку коштів на кінець звітного пе­ріоду (р. 400 - р. 430).

Таблиця 3

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.