Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
практика по второму 3.1курс.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
19.11.2019
Размер:
455.17 Кб
Скачать
  1. Дослідження фінансової стійкості підприємства в нестабільному зовнішньому середовищі

Однією з вирішальних складових частин оцінки фінансового стану підприємства є аналіз його фінансової стійкості, яка формується в процесі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності та виступає результатом системи фінансових відносин підприємства. Фінансова стійкість представляє якісну характеристику фінансового стану підприємства і відображує тенденції зміни фінансових відносин на підприємстві під впливом факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, а також ефективне (або неефективне формування, розподіл та використання фінансових ресурсів. Фінансова стійкість визначає фінансову незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування та фінансову безпеку (оптимальну структуру активів та джерел їх відшкодування). Платоспроможність та забезпеченість підприємства виступають зовнішнім проявом фактичної фінансової стійкості підприємства, а ліквідність – потенціальної.

В вітчизняній та зарубіжній практиці існує множина чинних методик та рекомендацій щодо визначення фінансової стійкості. В умовах обмеженої аналітичної інформації найбільш точним та ефективним є алгоритм. Він дозволяє змоделювати таку структуру капіталу, що забезпечуватиме оптимальний для зовнішнього інвестора, відповідний нормативам галузі та економіки промисловості рівень фінансової стійкості (рис. 1).

Необхідні вихідні данні приведені в таблиці 2.

Таблиця 2. – Укрупнена структура балансу підприємства на кінець аналізованого періоду, тис. грн.

Активи

Капітал та зобов'язання

Стаття

рядок

ф. №1

сума

Стаття

рядок

ф. №1

сума

1. Необоротні активи (НА)

(080)

597699

1. Власний капітал (ВК)

(380)

632362

2. Оборотні поточні активи (ПА), у тому числі:

(260)

297344

2. Забезпечення майбутніх витрат та платежів (ЗМВП)

(430)

8939

запаси (ЗП)

(100÷140)

113754

3. Доходи майбутніх періодів (ДМП)

(630)

0

дебіторська заборгованість (ДЗ)

(160+170+

+190÷210

64286

4. Позиковий капітал (ПК), у тому числі:

(480+620)

254453

аванси видані (АВ)

(180)

13852

довгострокові зобов'язання (ДЗО)

(480)

60745

короткострокові фінансові вкладення (КФВ)

(220)

85209

короткострокові зобов'язання (КЗО), у тому числі:

(620)

193708

інші поточні активи (ІПА)

(250)

12137

короткострокові кредити і позики (КК)

(500÷520)

82990

грошові кошти (ГК)

(230÷240)

8106

авансі отримані (АО)

(540)

24191

3. Витрати майбутніх періодів (ВМП)

(270)

711

кредиторська заборгованість (КЗ)

(530+550÷600)

77144

інші поточні зобов'язання (ІПЗ)

(610)

9383

БАЛАНС

(280)

1294050

БАЛАНС

(640)

895754

Згруповані таким чином активи підприємства та його капітал дозволяють коригувати ті статті балансу, які входять до складу робочого капіталу. До них відносять оборотні активи (ПА), власний капітал (ВК), поточні зобов’язання (КЗО). Необоротні активи (НА) та довгострокові зобов’язання (ДЗО) залишаються без змін, бо коригується лише поточна діяльність підприємства.

З метою визначення рівня стійкості функціонування підприємства з позиції зовнішнього інвестора та з урахуванням специфіки галузі і вимог українського законодавства відібрано сім найбільш релевантних показників надійності, які більш точно віддзеркалюють наявність чи відсутність проблемних зон у фінансовому стані підприємства.

Таблиця 5. – Порівняльний аналіз показників надійності балансу

підприємства

Назва показника

Фактичне значення на

Методика оцінки

Нормативне значення

Динаміка

1

Коефіцієнт поточної ліквідності

1,54

>1,5

2

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами

0,12

>0,1

3

Коефіцієнт забезпеченості запасів власними коштами

0,30

0,6-0,8

4

Коефіцієнт концентрації власного капіталу

0,71

0,5-1

5

Коефіцієнт концентрації позичкового капіталу

0,28

0,1-1

6

Коефіцієнт структури капіталу

2,49

> 0,5

7

Коефіцієнт фінансової залежності

0,40

<1

Коефіцієнт поточної ліквідності характеризується динамікою збільшення, водночас, частина власних коштів підприємства спрямованих на формування поточних активів збільшується, а кошти на формування запасів зменшуються.

Доля власних коштів підприємства в балансі збільшується.

Доля короткострокових та довгострокових зобов’язань, та співвідношення позикового і власного капіталу підприємства характеризуються динамікою зменшення. Ступінь самофінансування підприємства зменшується.

Перелік потрібних змін структури балансу, передусім, залежатиме від тих факторів фінансової стійкості, які є вирішальними для потреб аналізу. В залежності від встановленої мети коригуванню можуть під полягати одна чи комплекс статей балансу підприємства.

Таблиця 3.4 – Поточний баланс підприємства, тис. грн.

Поточний баланс

Активи

Капітал

НА

597699

ВК

632362

ПА

297344

ПК

254453

у тому числі:

у тому числі:

ПАнгр

289158

ДЗО

60745

ПАгр.

8186

КЗО

193708

Б

895754

Для структури балансу підприємства найбільш керованим елементом фінансової стійкості, який одночасно відповідає за рівень платоспроможності та економічного зростання, є власні грошові кошти, тому вважається за доцільне коригувати залишок власного капіталу підприємства в грошовому виразі (ВКгр).

Отже, моделювання балансу підприємства складається з коригування саме розділів «Оборотні активи» та «Власний капітал» на однакову невід’ємну суму (х > 0) при незмінності інших частин активів, капіталу, і зобов’язань підприємства.

В результаті отримаємо трансформований баланс, структура якого відповідатиме встановленим нормативам і вимогам щодо рівня фінансової стійкості, платоспроможності та економічного зростання (таблиця 6).

Таблиця 6 – Коригування структури балансу підприємства, тис. грн.

Поточний баланс

Скоригований баланс

Активи

Капітал

Активи

Капітал

НА

597699

ВК

632362

НА

597699

ВК + х

632362+ х

ПА

297344

ПК

254453

ПА + х

297344+ х

ПК

254453

у тому числі:

у тому числі:

у тому числі:

у тому числі:

ПАнгр

289158

ДЗО

60745

ПАнгр

289158

ДЗО

60745

ПАгр.

8186

КЗО

193708

ПАгр + х

8186 + х

КЗО

193708

Б

895754

Б + х

895754+ х

Слід відмітити, що укрупнення окремих статей балансу проводилось згідно з чинним українським законодавством та вимогами положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Так, елемент таблиці 6._ «ВК» представляє суму власних коштів («Власний капітал», рядок 380 форми № 1 бухгалтерської звітності) та залучених коштів, які прирівнюються до власних, а саме: «Забезпечення наступних витрат і платежів», «Доходи майбутніх періодів» (відповідно рядки 430 та 630 форми № 1 бухгалтерської звітності):.

Згідно з обґрунтованими показниками надійності (табл. 4) сформуємо систему обмежень для перетворення балансу підприємства у відповідності до встановлених значень коефіцієнтів, які були включені до однофакторної моделі коригування балансу на попередніх етапах аналізу (формули 15, 16):

(15)

(16)

(297344+х)/193708˃1,5

((632362+х)-597699)/(297344+х)˃0,1

0,6˂((632362+х)-597699)/113754˂0,8

0,5˂(632362+х)/(895754+х)˂1

0,1˂254453/(895754+х)˂1

(632362+х)/254453˃0,5

254453/(632362+х)˂1

Вирішив наступні нерівності відносно х, оберемо область допустимих значень величини коригування х, тис. грн (формула 17).

(17)

33589,4<x<56340,2

На основі скоригованого балансу (табл. 6) та встановленої величини х у таблиці 7 сформуємо новий баланс, який відповідатиме нормативним вимогам фінансової стійкості.

Таблиця 7 – Коригування структури балансу підприємства, тис. грн.

Поточний баланс

Скоригований баланс

Активи

Капітал

Активи

Капітал

НА

597699

ВК

632362

НА

597699

ВК + х

677326,8

ПА

297344

ПК

254453

ПА + х

342308,8

ПК

254453

у тому числі:

у тому числі:

у тому числі:

у тому числі:

ПАнгр

289238

ДЗО

60745

ПАнгр

289238

ДЗО

60745

ПАгр

8106

КЗО

193708

ПАгр + х

53070,8

КЗО

193708

Б

895754

Б + х

940718,8

На основі нового балансу у таблиці 8 розраховуємо нові коефіцієнти фінансової стійкості.

Таблиця 8. – Порівняльний аналіз показників надійності балансу підприємства

Назва показника

Фактичне значення на

Методика оцінки

Нормативне значення

Динаміка

1

Коефіцієнт поточної ліквідності

1,54

>1,5

2

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами

0,12

>0,1

3

Коефіцієнт забезпеченості запасів власними коштами

0,67

0,6-0,8

4

Коефіцієнт концентрації власного капіталу

0,71

0,5-1

5

Коефіцієнт концентрації позичкового капіталу

0,28

0,1-1

6

Коефіцієнт структури капіталу

2,49

> 0,5

7

Коефіцієнт фінансової залежності

0,40

<1

Після корегування балансу підприємства усі показники надійності у нормі.

Для того, щоб дорости до такої ситуації підприємству потрібно розробити програму по збільшенню частини власних коштів, спрямованих на формування поточних активів та запасів.

ВИСНОВКИ

Під час першої виробничої практики була досліджена фінансова звітність підприємства, розрахована вартість підприємства за 2011 рік на початок та його кінець.

Були проведені дослідження фінансової стійкості підприємства в нестабільному зовнішньому середовищі, зроблені висновки та розроблені рекомендації, в результаті реалізації яких можливо досягнути запропоновану у розділі 3 оптимальну структуру балансу.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

  1. Статистичний щорічник галузей народного господарства України за 2009, 2010, 2011 роки.

  2. В.П. Савчук, С.И. Прилипко, Е.Г. Величко Анализ и разработка инвестиционных проектов. – Уч. пособие. – Киев Абсолют-В, Эльга, 1999. – 304 с.

  3. Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: Формування та оцінка: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 316 с.

Додаток А

Баланс станом на 2011 рік

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

214

9024

- первісна вартість

011

501

9396

- накопичена амортизація

012

( 287 )

( 372 )

Незавершене будівництво

020

32073

10012

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

503261

526993

- первісна вартість

031

1872142

1876369

- знос

032

( 1368881 )

( 1349376 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

136041

31641

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

6712

18242

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

( 0

( 0 )

Відстрочені податкові активи

060

0

1787

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

Прямоугольник 8 678301

597699

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

20306

24858

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

10579

44873

Готова продукція

130

7021

36933

Товари

140

8128

7090

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

36719

12813

- первісна вартість

161

43688

19241

- резерв сумнівних боргів

162

( 6969 )

( 6428 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

3070

2201

- за виданими авансами

180

35160

13852

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

12537

49272

Поточні фінансові інвестиції

220

1504

85209

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

3922

3941

- у т.ч. в касі

231

12

80

- в іноземній валюті

240

1609

4165

Інші оборотні активи

250

10498

12137

Усього за розділом II

260

151053

297344

III. Витрати майбутніх періодів

270

539

711

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

829354

895043

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

60000

60000

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

2475

2475

Інший додатковий капітал

330

676484

669089

Резервний капітал

340

694

694

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-82315

-99771

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 125 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

657338

632362

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

10361

8808

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

1382

131

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

0

Усього за розділом II

430

11743

8939

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

597

60745

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

3633

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

4230

60745

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

34621

82990

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

43613

59829

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

33720

24191

- з бюджетом

550

3431

4166

- з позабюджетних платежів

560

4039

2452

- зі страхування

570

3242

2470

- з оплати праці

580

8155

5790

- з учасниками

590

2972

2437

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

22789

9383

Усього за розділом IV

620

156582

193708

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640